กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาอิควิตี้ (AYFSEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มกราคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 75% ของ NAV โดยอย่างน้อย 50% ของ NAV จะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค25.56%
หมวดธนาคาร12.90%
หมวดพาณิชย์12.08%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.93%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6.72%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2564)
บมจ.ปตท7.13%
บมจ. ซีพี ออลล์5.83%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.80%
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์4.30%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส4.22%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.51%+3.66%+10.94%+10.94%-2.96%-0.10%+4.27%+8.32%13,707
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+11.48%+11.91%+11.91%+19.49%+16.28%+15.45%+16.05%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.50%+3.62%+10.79%+10.79%-3.05%-0.14%+4.33%+6.48%934
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.01%+11.47%+11.90%+11.90%+19.24%+16.14%+15.49%+18.63%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+2.31%+3.12%+17.39%+17.39%-2.88%-1.28%+3.86%+9.27%1,533
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.01%+11.17%+11.15%+11.15%+18.94%+16.53%+16.73%+22.76%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+2.37%+2.91%+17.21%+17.21%-2.92%-1.31%+4.07%+5.18%1,171
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.14%+11.22%+11.18%+11.18%+18.80%+16.44%+16.67%+20.08%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-0.28%+5.16%+33.41%+33.41%+3.35%+5.04%+6.49%+7.56%386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+12.61%+13.06%+13.06%+19.92%+17.42%+17.15%+20.10%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+6.22%+8.27%+26.18%+26.18%+0.23%+4.25%+6.74%+8.65%1,911
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.61%+15.18%+15.03%+15.03%+22.90%+19.35%+18.63%+22.23%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-0.33%+5.04%+33.08%+33.08%+3.20%+5.03%+6.48%+7.66%1,215
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+12.76%+13.15%+13.15%+19.92%+17.43%+17.18%+20.48%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+2.21%+2.65%+16.87%+16.87%-2.71%N/AN/A-8.03%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+10.96%+11.00%+11.00%+18.76%N/AN/A+17.91%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+2.21%+2.65%+16.87%+16.87%-2.76%-1.18%+4.33%+7.64%673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+10.96%+11.00%+11.00%+18.77%+16.39%+16.59%+20.07%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+1.75%+3.29%+8.46%+8.46%+0.38%+3.05%+6.04%+6.49%1,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.85%+12.68%+14.24%+14.24%+21.93%+18.30%+17.70%+21.84%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-0.25%-0.03%+41.07%+41.07%+6.25%+2.02%N/A+6.13%315
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.56%+13.26%+13.61%+13.61%+18.64%+16.55%N/A+16.54%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.84%+1.78%+16.98%+16.98%-3.48%N/AN/A-3.10%1,105
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+11.11%+11.63%+11.63%+18.64%N/AN/A+16.33%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.84%+1.78%+16.98%+16.98%-3.48%N/AN/A-6.93%402
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+11.11%+11.63%+11.63%+18.64%N/AN/A+17.21%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+1.79%+4.82%+21.18%+21.18%+3.16%N/AN/A+0.80%91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+11.31%+11.07%+11.07%+17.96%N/AN/A+16.46%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+2.53%+4.23%+12.86%+12.86%N/AN/AN/A+16.09%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+11.94%+13.23%+13.23%N/AN/AN/A+16.67%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.54%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.37%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+2.42%+4.43%+10.55%+10.55%N/AN/AN/A+21.26%5
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.68%+12.28%+13.83%+13.83%N/AN/AN/A+17.48%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.60%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.22%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+1.29%+2.94%+7.97%+7.97%N/AN/AN/A+13.62%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.76%+8.04%+8.34%+8.34%N/AN/AN/A+10.34%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+1.50%+3.66%+10.83%+10.83%N/AN/AN/A+18.27%6
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.11%+11.51%+11.93%+11.93%N/AN/AN/A+14.84%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+2.39%+2.99%+17.64%+17.64%N/AN/AN/A+22.68%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.10%+11.15%+11.14%+11.14%N/AN/AN/A+13.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.41%+5.56%+17.67%+17.67%+5.14%+4.62%+8.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.32%+11.06%+12.05%+12.05%+19.38%+16.19%+15.72%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.83%+5.04%+11.76%+11.76%+1.02%+3.49%+6.49%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+12.27%+13.88%+13.88%+22.13%+18.47%+17.66%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+3.33%+5.18%+14.23%+14.23%+2.50%+3.80%+7.05%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.38%+11.97%+13.32%+13.32%+21.70%+18.14%+17.44%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th