ประกาศกองทุน

01/03/2567
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ
28/02/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M2
28/02/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y12-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
23/02/2567
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ
23/02/2567
วันหยุดทำการประจำปี 2567 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
23/02/2567
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M25
23/02/2567
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M25

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน