ประกาศกองทุน

26/05/2566
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M6
26/05/2566
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M6
26/05/2566
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M89-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M89)
25/05/2566
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M89-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
24/05/2566
ปิดรับการจองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M6
22/05/2566
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M4
22/05/2566
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M4

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี