ประกาศกองทุน

23/11/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
22/11/2565
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M88-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
22/11/2565
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M88-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
21/11/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
21/11/2565
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
18/11/2565
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFDNM-D
18/11/2565
รายชื่อกองทุนและประเภทของผู้ลงทุนหรือผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนดให้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลได้

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี