ประกาศกองทุน

19/06/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21
17/06/2567
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M29
17/06/2567
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M29
17/06/2567
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M22
14/06/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M22
14/06/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21 (ปรับลดค่าธรรมเนียม)
14/06/2567
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2567 ของ KF-INCOME

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน