กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%+0.61%+0.72%+1.28%+1.68%6,592
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.33%+0.45%+0.96%+1.14%+1.58%+1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.14%+0.19%-0.30%+0.20%+1.38%+1.19%+2.24%+2.15%6,919
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.39%+0.49%+0.45%+0.68%+0.57%+0.63%+2.14%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.02%+0.90%+0.83%+1.85%+2.19%+1.87%+2.30%+1.85%3,486
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.52%+0.67%+0.61%+0.85%+0.70%+0.63%+0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.07%+0.21%+0.20%+0.56%+3.97%+2.69%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.12%+0.12%+0.16%+0.15%+1.07%+1.00%+1.12%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.32%+0.50%-1.20%-0.26%+2.61%+1.89%+2.45%+1.96%1,112
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.04%+0.64%-0.13%+0.52%+4.08%+2.75%+3.41%+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.17%+1.07%+1.28%+1.16%+1.75%+1.47%+1.23%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.57%+0.64%+0.60%+1.24%+1.11%+1.17%+1.44%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.07%+1.08%+0.88%+2.01%N/AN/AN/A+2.85%703
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.06%+0.98%+0.40%+1.40%N/AN/AN/A+2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.59%+0.79%+0.73%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.74%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+1.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+0.73%+0.17%+12.39%+22.57%-6.67%+0.34%+5.53%+10.28%2,752
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.94%+11.23%+13.72%+17.15%+14.78%+15.70%+19.27%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+0.66%+0.10%+12.40%+22.70%-6.58%+0.31%+6.25%+9.07%1,040
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+10.92%+11.25%+13.76%+17.11%+14.71%+15.50%+18.46%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.09%+2.05%+5.99%+16.32%+1.63%+3.48%+6.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.83%+4.84%+5.12%+6.44%+7.97%+6.71%+6.65%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.10%+0.56%+1.63%+4.09%+0.12%N/AN/A+0.16%1,102
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.48%+0.77%+2.96%+7.18%+1.25%N/AN/A+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.84%+2.08%+2.18%+2.76%+3.16%N/AN/A+2.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%+3.10%N/AN/A+2.83%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.55%+0.40%+3.33%+8.07%N/AN/AN/A-1.12%277
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+0.88%+1.32%+5.67%+13.78%N/AN/AN/A+2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.99%+4.43%+4.43%+5.69%N/AN/AN/A+5.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.90%+3.91%+4.07%+4.91%N/AN/AN/A+5.74%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+1.22%+0.14%+5.01%+12.13%N/AN/AN/A-4.97%100
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.28%+1.88%+8.38%+20.37%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.22%+6.92%+6.94%+8.93%N/AN/AN/A+10.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+5.83%+6.10%+7.46%N/AN/AN/A+9.28%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.15%-0.69%+9.11%+22.62%-7.29%-0.24%+5.06%+7.33%9,385
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.97%+11.95%+12.20%+15.60%+19.15%+15.98%+15.68%+16.18%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.44%-0.76%+14.17%+25.62%-8.64%-1.00%+4.83%+6.32%1,735
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.23%+10.65%+10.83%+13.40%+18.79%+16.49%+17.01%+19.99%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-0.04%-0.03%+14.75%+27.73%-8.13%N/AN/A-7.23%646
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+10.65%+11.51%+14.33%+18.57%N/AN/A+17.16%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+5.22%+8.63%+33.13%+48.25%N/AN/AN/A+3.55%166
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.76%+12.74%+13.07%+15.39%N/AN/AN/A+19.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+1.61%+1.11%+10.23%+27.99%-3.28%+3.13%+7.39%+7.80%3,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+12.91%+13.95%+17.80%+21.78%+18.17%+17.75%+21.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%-2.38%+3.78%+8.06%+8.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%+21.93%+18.31%+17.91%+21.60%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.59%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.81%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.59%+2.27%-7.42%-10.20%+9.93%+0.23%-1.61%+2.11%983
LBMA Gold Price PM+4.35%+11.44%+4.15%-1.27%+15.37%+5.17%+1.60%+5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.23%+13.00%+13.68%+13.94%+14.47%+12.71%+14.31%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.69%+13.87%+14.25%+14.93%+15.22%+13.38%+15.06%+15.48%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+3.63%+15.64%+22.91%+32.79%+14.19%+11.19%N/A+10.31%421
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.21%+16.42%+21.89%+30.31%+13.22%+9.86%N/A+7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.22%+15.13%+15.16%+15.67%+20.07%+16.89%N/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+13.88%+13.85%+14.48%+18.39%+15.64%N/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-0.51%+7.93%+7.04%+14.61%+9.48%+8.54%N/A+6.28%1,827
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%+10.40%N/A+8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+11.49%+13.20%+14.19%+17.82%+15.90%N/A+16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%+15.20%N/A+15.05%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+6.62%+10.44%+9.41%+21.05%+8.42%+9.67%N/A+4.59%160
TOPIX Net Total Return JPY+10.09%+12.09%+19.39%+28.13%+8.39%+11.47%N/A+5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+17.02%+17.61%+17.81%+20.87%+18.85%N/A+20.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.59%+16.62%+16.35%+15.76%+18.51%+16.97%N/A+19.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+1.31%+10.02%+11.41%+16.82%+11.37%N/AN/A+11.03%1,901
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%+14.85%N/AN/A+13.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.58%+9.36%+9.79%+10.95%+16.05%N/AN/A+13.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%+19.34%N/AN/A+16.01%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.53%+2.44%+2.36%+6.73%+4.00%N/AN/A+3.38%646
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%N/AN/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.78%+2.02%+2.16%+4.46%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%N/AN/A+3.70%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-8.55%-4.81%-1.25%+14.19%+10.56%N/AN/A+8.27%910
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-13.80%-10.80%-7.63%+4.47%+7.67%N/AN/A+4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.38%+18.73%+19.22%+17.90%+19.97%N/AN/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.75%+22.27%+22.31%+20.81%+21.82%N/AN/A+20.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-1.20%+15.20%+14.10%+31.44%+27.80%N/AN/A+18.84%2,694
MSCI AC World Information Technology Index+6.13%+20.17%+27.73%+39.24%+27.98%N/AN/A+25.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.45%+25.04%+27.67%+26.42%+26.01%N/AN/A+24.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.48%+14.72%+17.15%+18.00%+24.67%N/AN/A+22.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+10.03%+16.49%+25.55%+45.59%N/AN/AN/A+11.15%109
MSCI India Index+18.98%+30.41%+43.72%+64.29%N/AN/AN/A+20.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.46%+13.89%+14.20%+14.17%N/AN/AN/A+18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.44%+16.02%+15.47%N/AN/AN/A+23.14%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-15.43%-14.90%-17.87%N/AN/AN/AN/A-17.88%665
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.43%+23.19%+23.97%N/AN/AN/AN/A+23.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th