กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
14 กันยายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วย CIS ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ (Mega Trends) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน100% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 เม.ย. 2566)
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน97.40%
ทรัพย์สินอื่น3.42%
หนี้สินอื่น-0.82%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.25%+0.42%+0.31%+0.58%+0.32%+0.58%+0.95%+1.57%8,247
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.28%+0.50%+0.36%+0.74%+0.55%+0.89%+1.26%+1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.04%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%+0.01%0.00%+0.01%+0.01%+0.02%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.14%+0.46%+0.08%+0.81%-0.02%+0.73%+1.53%+1.96%7,074
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.25%+0.26%+0.25%+0.64%+0.55%+0.64%+0.63%+2.07%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.28%+1.21%+0.28%+1.57%+0.81%+1.43%+1.87%+1.74%4,307
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.44%+0.35%+0.83%+0.71%+0.80%+0.68%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.27%+0.68%+0.19%+1.05%+0.51%+2.46%+2.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.20%+0.19%+0.37%+0.26%+0.90%+1.06%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.07%+1.81%0.00%+1.47%-0.07%+1.47%+1.85%+1.79%1,181
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.26%+1.87%+0.31%+1.90%+0.41%+2.47%+2.75%+3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.96%+1.09%+0.91%+1.61%+1.36%+1.61%+1.34%+0.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.53%+0.66%+0.52%+1.00%+0.78%+1.13%+1.17%+1.41%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.31%+1.36%+0.33%+1.68%+0.78%N/AN/A+2.02%1,305
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.40%+2.28%+0.43%+2.56%+0.96%N/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.48%+0.37%+0.87%+0.82%N/AN/A+1.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%+1.06%N/AN/A+1.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-5.51%-2.29%-5.54%-9.73%+1.38%-6.18%-1.56%+8.99%2,440
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+10.14%+11.02%+10.88%+12.37%+15.07%+14.86%+18.77%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-5.52%-2.29%-5.52%-9.70%+1.45%-6.10%-1.32%+7.88%939
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+10.09%+10.95%+10.82%+12.36%+15.02%+14.64%+17.99%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-3.22%+0.54%-2.65%-0.82%+4.06%+0.87%+2.52%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.22%+4.36%+4.73%+4.59%+5.54%+6.83%+6.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-0.86%+0.21%-0.79%-0.43%+0.18%-0.44%N/A-0.16%1,286
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.24%-0.10%-1.23%-0.30%+2.12%+0.88%N/A+1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.08%+1.75%+1.96%+1.77%+2.34%+2.71%N/A+2.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.05%+1.74%+1.88%+1.87%+2.26%+2.67%N/A+2.58%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-1.85%-0.72%-2.02%-2.17%+0.28%N/AN/A-1.33%351
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-2.75%-0.94%-2.69%-1.64%+3.70%N/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.31%+3.62%+4.03%+3.52%+4.85%N/AN/A+5.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.31%+3.63%+3.93%+3.82%+4.33%N/AN/A+5.13%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-2.99%-2.11%-3.44%-4.52%+0.22%N/AN/A-4.13%133
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-4.26%-1.79%-4.16%-2.97%+5.27%N/AN/A+1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.89%+5.80%+6.44%+5.54%+7.66%N/AN/A+9.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.38%+5.34%+5.80%+5.62%+6.51%N/AN/A+8.05%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-5.22%-2.21%-6.23%-9.47%+1.04%-6.02%-2.17%+6.04%8,588
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+10.43%+11.31%+11.14%+13.67%+16.47%+14.98%+15.74%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-6.43%-3.85%-6.32%-6.69%+4.49%-6.77%-1.55%+5.47%1,664
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+10.47%+11.59%+10.96%+12.77%+16.37%+16.09%+19.33%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-7.84%-5.39%-8.44%-9.87%+2.66%-6.70%N/A-6.65%611
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.86%+10.75%+11.86%+11.37%+13.09%+16.19%N/A+15.74%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-5.15%-1.13%-5.40%-2.79%+15.20%N/AN/A+2.57%451
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+9.98%+10.96%+10.94%+14.02%N/AN/A+17.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.27%-3.47%-7.08%-5.64%+8.42%-0.02%+2.70%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.81%+10.65%+11.65%+11.22%+13.65%+16.76%+15.47%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-6.60%-4.61%-7.45%-5.34%+4.80%-2.34%+1.37%+6.99%3,786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.51%+11.21%+12.36%+11.29%+14.89%+18.42%+16.95%+20.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%+5.17%-1.83%+1.66%+8.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%+14.92%+18.57%+17.13%+20.90%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.56%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+2.92%+16.56%+6.80%-1.76%+0.75%+4.43%+0.90%+2.39%1,135
LBMA Gold Price PM+6.61%+8.52%+8.02%+3.38%+7.08%+10.31%+4.60%+5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.83%+15.12%+15.26%+14.68%+14.49%+14.05%+13.51%+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.03%+12.33%+11.62%+12.42%+14.60%+14.23%+14.35%+15.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+7.74%+16.98%+13.12%+0.58%+10.94%+5.14%N/A+6.02%414
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+12.36%+16.34%+15.42%+10.65%+13.83%+7.94%N/A+6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.71%+22.11%+18.35%+27.95%+22.99%+21.89%N/A+19.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.12%+16.86%+16.80%+20.65%+19.11%+18.82%N/A+17.42%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.26%-0.47%-0.67%-2.73%+4.68%+6.50%N/A+4.09%2,091
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+5.56%-5.31%+0.10%+2.81%+10.40%+10.89%N/A+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.29%+13.68%+13.11%+18.83%+17.43%+17.59%N/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.63%+15.25%+13.73%+17.87%+15.60%+16.93%N/A+15.45%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.10%+5.56%+9.89%+5.42%+8.24%+0.41%N/A+0.93%167
TOPIX Net Total Return JPY+4.40%+5.64%+4.81%+5.23%+7.27%+3.57%N/A+2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.72%+16.54%+15.82%+19.07%+19.70%+20.38%N/A+20.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.86%+17.92%+16.75%+18.00%+17.61%+17.93%N/A+18.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.03%+10.78%+6.96%-2.76%+6.98%+7.09%N/A+7.22%3,040
MSCI World Net Index NETR USD+5.91%+0.71%+8.33%+2.83%+15.14%+9.85%N/A+9.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.14%+17.14%+13.98%+20.76%+16.94%+16.75%N/A+15.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+18.23%+15.58%+20.67%N/AN/AN/A+16.94%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-1.55%+3.04%+0.86%-1.51%+1.10%+0.37%N/A+1.04%762
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.36%+4.52%+3.00%-3.49%-3.66%+1.01%N/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.55%+5.98%+5.51%+6.38%+4.50%+4.72%N/A+4.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.11%+7.97%+7.86%+8.13%+5.84%+5.39%N/A+4.92%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-10.20%+25.55%-1.82%-8.18%+1.03%-0.69%N/A+0.58%1,041
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-8.54%+28.49%+0.95%-12.02%-3.99%-3.92%N/A-2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.09%+23.55%+17.95%+24.92%+22.11%+21.54%N/A+21.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.44%+24.98%+19.04%+25.47%+23.49%+22.76%N/A+22.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+4.25%+8.24%+18.00%-19.77%-6.32%-1.08%N/A-0.98%1,980
MSCI AC World Information Technology Index+12.07%+6.12%+18.24%+3.78%+18.21%+17.36%N/A+16.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.28%+35.30%+29.69%+47.76%+40.02%+34.23%N/A+32.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.08%+24.20%+19.15%+27.14%+23.54%+24.47%N/A+23.78%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+1.85%+0.12%+1.19%-2.25%+14.71%N/AN/A+4.77%175
MSCI India Index+4.09%-12.88%-3.52%-6.80%+20.49%N/AN/A+10.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.44%+9.85%+8.99%+14.06%+15.98%N/AN/A+17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.14%+12.79%+13.63%+15.41%+17.71%N/AN/A+21.38%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-8.92%+20.47%-0.76%-11.39%N/AN/AN/A-20.08%999
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.66%+5.27%+2.65%-1.63%N/AN/AN/A-3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.43%+22.12%+17.27%+23.14%N/AN/AN/A+23.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+16.92%+14.40%+18.27%N/AN/AN/A+19.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-5.31%-1.48%+6.73%-21.29%N/AN/AN/A-42.52%83
S&P 500 Total Return+4.11%-9.10%-0.33%+2.30%N/AN/AN/A+4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.58%+37.21%+31.85%+46.18%N/AN/AN/A+48.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+10.35%+9.68%+10.03%N/AN/AN/A+9.08%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)+1.37%+6.06%+4.61%-6.61%N/AN/AN/A-7.19%58
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+2.28%+9.55%+8.98%-0.78%N/AN/AN/A-5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.25%+14.78%+12.34%+18.34%N/AN/AN/A+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+16.63%+13.20%+19.78%N/AN/AN/A+19.00%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)-1.00%+8.17%+4.82%-5.16%N/AN/AN/A-13.04%129
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.75%+20.02%+19.60%+24.88%N/AN/AN/A+23.81%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-2.57%+10.38%+9.00%-13.22%N/AN/AN/A-32.49%720
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+1.62%+10.23%+8.39%-1.34%N/AN/AN/A-5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.92%+29.45%+22.19%+36.85%N/AN/AN/A+38.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%+18.36%N/AN/AN/A+17.77%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)-15.67%+14.26%-7.54%N/AN/AN/AN/A-13.39%55
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-5.97%+14.25%-0.25%N/AN/AN/AN/A-7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.47%+30.47%+26.16%N/AN/AN/AN/A+32.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+21.56%+16.40%N/AN/AN/AN/A+22.40%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)-3.52%+5.36%+1.57%N/AN/AN/AN/A-0.77%21
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.46%+9.94%+8.20%N/AN/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.37%+19.26%+14.99%N/AN/AN/AN/A+20.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%N/AN/AN/AN/A+16.67%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)-6.47%+3.30%+0.82%N/AN/AN/AN/A-17.82%182
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.60%-7.27%+1.65%N/AN/AN/AN/A-27.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.14%+17.65%+14.71%N/AN/AN/AN/A+19.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.92%+28.40%+23.63%N/AN/AN/AN/A+28.85%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน