กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนและเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิสินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, จาตุรันต์ สอนไว
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 มี.ค. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.85%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund100.45%
ทรัพย์สินอื่น0.16%
หนี้สินอื่น-2.46%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.49%+0.97%+0.49%+1.70%+0.80%+0.73%+0.92%+1.58%9,202
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.41%+0.82%+0.41%+1.49%+0.87%+0.91%+1.20%+1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.10%+0.11%+0.08%+0.07%+0.06%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.71%+1.81%+0.71%+1.65%+0.47%+0.88%+1.35%+1.96%7,527
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.56%+0.37%+0.48%+0.55%+0.66%+0.59%+2.02%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.82%+2.11%+0.82%+2.16%+1.26%+1.68%+1.84%+1.77%4,999
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.49%+0.35%+0.45%+0.66%+0.81%+0.66%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.69%+1.38%+0.69%+1.59%+0.80%+2.36%+2.69%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.20%+0.17%+0.20%+0.18%+0.27%+0.81%+0.96%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.16%+3.09%+1.16%+1.26%+0.59%+1.44%+1.71%+1.79%1,254
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.92%+2.27%+0.92%+1.60%+0.90%+2.41%+2.71%+3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.02%+1.38%+1.02%+1.22%+1.36%+1.66%+1.36%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.42%+0.56%+0.42%+0.52%+0.76%+1.08%+1.08%+1.38%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.80%+2.10%+0.80%+2.22%+1.37%+1.95%N/A+2.08%1,998
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.15%+2.82%+1.15%+2.18%+1.42%+2.05%N/A+2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.47%+0.34%+0.46%+0.69%+1.07%N/A+1.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.77%+0.59%+0.73%+1.05%+1.09%N/A+1.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+1.69%-4.38%+1.69%-10.50%-5.91%-5.90%-1.31%+8.11%2,197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.06%+11.06%+10.06%+11.01%+11.01%+14.93%+13.25%+18.51%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+1.70%-4.37%+1.70%-10.44%-5.88%-5.85%-1.31%+7.06%851
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.00%+11.03%+10.00%+11.02%+10.99%+14.91%+13.16%+17.76%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-0.09%-0.78%-0.09%-4.95%-0.41%+0.66%+2.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.15%+4.78%+4.15%+4.60%+4.61%+6.80%+5.90%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.66%+1.24%+0.66%0.00%-0.26%-0.22%N/A-0.11%1,311
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.22%+0.12%+0.22%-1.08%+0.30%+0.84%N/A+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%+1.87%+1.58%+1.85%+1.91%+2.70%N/A+2.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.65%+1.92%+1.65%+1.84%+1.86%+2.66%N/A+2.49%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.36%+0.15%+0.36%-2.08%-1.36%-1.65%N/A-1.43%364
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.24%-1.16%-0.24%-3.74%-0.22%+0.52%N/A+0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.43%+3.88%+3.43%+3.84%+3.92%+5.17%N/A+5.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.18%+3.71%+3.18%+3.66%+3.76%+5.00%N/A+4.91%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+0.03%-1.13%+0.03%-4.48%-2.74%-4.14%N/A-4.16%140
เกณฑ์มาตรฐาน(12)-0.70%-2.44%-0.70%-6.40%-0.75%+0.19%N/A+0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.71%+6.41%+5.71%+6.30%+6.25%+8.85%N/A+8.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.83%+5.59%+4.83%+5.48%+5.57%+7.66%N/A+7.65%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)+2.28%N/A+2.28%N/AN/AN/AN/A+3.14%24
เกณฑ์มาตราฐาน(13)+1.58%N/A+1.58%N/AN/AN/AN/A+3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.81%N/A+2.81%N/AN/AN/AN/A+2.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.13%N/A+2.13%N/AN/AN/AN/A+2.34%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF)+2.84%N/A+2.84%N/AN/AN/AN/A+4.06%17
เกณฑ์มาตราฐาน(14)+1.83%N/A+1.83%N/AN/AN/AN/A+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.04%N/A+4.04%N/AN/AN/AN/A+4.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.65%N/A+3.65%N/AN/AN/AN/A+4.14%
กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)+3.52%N/A+3.52%N/AN/AN/AN/A+5.43%19
เกณฑ์มาตราฐาน(15)+3.35%N/A+3.35%N/AN/AN/AN/A+8.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.30%N/A+5.30%N/AN/AN/AN/A+5.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%N/A+5.69%N/AN/AN/AN/A+6.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-0.30%-3.57%-0.30%-9.87%-5.49%-5.95%-1.38%+5.12%7,879
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+11.63%+10.47%+11.57%+11.46%+16.45%+14.03%+15.54%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+2.01%-2.18%+2.01%-7.73%-3.54%-4.90%-1.05%+4.81%1,565
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.06%+11.21%+10.06%+11.40%+11.16%+16.00%+14.60%+19.00%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+1.51%-2.65%+1.51%-8.58%-5.07%-6.10%N/A-6.77%587
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.68%+11.91%+10.68%+11.86%+11.47%+16.04%N/A+15.26%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+4.27%+0.09%+4.27%-4.66%+2.17%+1.70%N/A+1.52%492
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.46%+12.60%+11.46%+12.08%+11.95%+16.79%N/A+16.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.62%-5.00%-1.62%-11.71%-1.79%-0.45%+3.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+11.64%+9.99%+11.28%+11.29%+16.70%+14.41%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-2.46%-5.40%-2.46%-11.78%-2.64%-2.61%+1.67%+6.21%3,964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+12.33%+10.73%+12.06%+11.77%+18.28%+15.84%+20.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.43%-5.44%-2.43%-11.60%-2.63%-2.12%+2.09%+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+12.43%+10.81%+12.15%+11.90%+18.44%+16.04%+20.56%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.18%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.41%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+4.83%+14.35%+4.83%+6.11%+5.17%+7.34%+1.93%+2.65%1,236
LBMA Gold Price PM+13.37%+17.99%+13.37%+18.99%+15.00%+14.35%+6.74%+6.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.48%+12.39%+11.48%+10.89%+13.21%+14.32%+12.80%+14.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.91%+13.00%+10.91%+11.83%+13.13%+14.70%+13.52%+15.08%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)+2.64%N/A+2.64%N/AN/AN/AN/A+8.07%13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.69%N/A+5.69%N/AN/AN/AN/A+6.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+10.27%+22.35%+10.27%+16.83%+4.17%+9.76%N/A+7.20%519
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+12.39%+24.21%+12.39%+21.42%+5.62%+11.35%N/A+7.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+14.58%+13.60%+15.11%+22.13%+21.92%N/A+18.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.25%+15.27%+14.25%+16.86%+23.29%+23.03%N/A+20.02%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+6.72%+12.07%+6.72%+7.38%+1.78%+6.41%N/A+4.30%2,358
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+14.22%+14.52%+14.22%+19.55%+10.06%+12.74%N/A+7.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.28%+13.27%+11.28%+12.53%+15.99%+17.26%N/A+16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+14.99%+13.91%+14.37%+16.36%+17.75%N/A+17.05%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+16.78%+23.96%+16.78%+34.23%+6.02%+9.64%N/A+4.14%233
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+15.40%+21.15%+15.40%+25.36%+0.15%+7.73%N/A+3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.46%+15.88%+14.46%+15.20%+18.85%+20.42%N/A+20.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.18%+15.95%+15.18%+15.39%+19.63%+20.45%N/A+20.45%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.09%+11.53%+4.09%+10.39%+3.73%+6.39%N/A+7.36%3,880
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+11.35%+13.78%+11.35%+22.57%+12.16%+12.45%N/A+12.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.19%+10.05%+9.19%+10.55%+15.81%+16.69%N/A+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.36%+11.51%+10.36%+12.93%+15.72%+16.70%N/A+14.91%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.77%+4.79%+0.77%+3.36%-1.26%+0.56%N/A+1.36%1,038
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.46%+7.40%+1.46%+7.89%+1.54%+3.25%N/A+3.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.44%+5.04%+3.44%+4.60%+4.91%+5.07%N/A+4.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.49%+5.03%+3.49%+4.95%+4.97%+5.14%N/A+4.35%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+0.61%-0.03%+0.61%-15.78%-14.26%-2.37%N/A-1.48%1,006
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.01%+1.78%+1.01%-12.62%-11.64%+0.65%N/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.66%+19.08%+18.66%+18.39%+22.12%+21.25%N/A+20.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.65%+19.78%+19.65%+18.71%+22.09%+21.44%N/A+21.04%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+13.64%+33.16%+13.64%+43.08%-6.73%+7.20%N/A+5.32%3,187
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+21.71%+36.21%+21.71%+59.32%+1.23%+14.22%N/A+12.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.72%+19.87%+22.72%+21.25%+38.56%+34.32%N/A+31.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.88%+20.97%+23.88%+22.79%+37.34%+33.78%N/A+31.13%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+2.94%+13.10%+2.94%+28.16%+9.42%+8.07%N/A+8.15%370
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+10.14%+15.53%+10.14%+42.64%+18.00%+14.07%N/A+13.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.38%+12.39%+13.38%+10.39%+14.27%+16.87%N/A+16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.20%+13.85%+14.20%+12.28%+14.93%+17.87%N/A+17.58%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+0.46%-6.74%+0.46%-18.03%-20.08%N/AN/A-19.57%911
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+7.25%-5.53%+7.25%-9.92%-13.73%N/AN/A-12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.20%+14.30%+14.20%+15.41%+21.04%N/AN/A+21.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+16.69%+15.73%+16.81%+21.24%N/AN/A+21.70%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)+6.32%+26.57%+6.32%+33.72%N/AN/AN/A-19.34%153
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+13.35%+29.45%+13.35%+49.01%N/AN/AN/A-12.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.49%+26.59%+23.49%+25.82%N/AN/AN/A+41.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.06%+27.84%+26.06%+29.36%N/AN/AN/A+42.06%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)+1.21%+11.31%+1.21%+3.20%N/AN/AN/A-4.54%63
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.77%+14.41%+1.77%+8.19%N/AN/AN/A-0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+11.78%+8.48%+11.50%N/AN/AN/A+15.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+12.01%+8.66%+12.00%N/AN/AN/A+15.45%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)+1.15%+7.17%+1.15%-0.81%N/AN/AN/A-8.28%148
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.21%+15.48%+12.21%+14.77%N/AN/AN/A+20.90%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)+8.60%+25.67%+8.60%+23.03%N/AN/AN/A-13.51%1,124
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+9.14%+29.15%+9.14%+29.20%N/AN/AN/A-9.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.39%+19.32%+17.39%+19.71%N/AN/AN/A+32.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.88%+19.73%+17.88%+21.06%N/AN/AN/A+33.76%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)-7.20%-12.20%-7.20%-25.34%N/AN/AN/A-20.96%86
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+4.39%-6.16%+4.39%-11.30%N/AN/AN/A-8.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.60%+26.18%+28.60%+27.17%N/AN/AN/A+29.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)+4.61%+13.89%+4.61%+10.19%N/AN/AN/A+7.44%62
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+5.15%+17.08%+5.15%+15.58%N/AN/AN/A+13.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+12.68%+11.96%+12.22%N/AN/AN/A+16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+13.05%+12.23%+13.43%N/AN/AN/A+17.10%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)+8.21%+5.55%+8.21%+11.08%N/AN/AN/A-4.84%351
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+12.85%+4.15%+12.85%+17.37%N/AN/AN/A-8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.08%+16.94%+11.08%+15.45%N/AN/AN/A+17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+25.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(8)
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25% และ (3) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
(9)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(11)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(12)
(1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20% และ (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%
(13)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(14)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(15)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน