กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ตุลาคม 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท DWS Investment S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัททั่วโลกที่มีธรุกิจหลักเกี่ยวกับการควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือผลกระทบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ช่วยในการลดมลพิษโดยการสร้างพลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ น้ำ เกษตรกรรม การป้องกันภัยพิบัติ และเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: หลัง IPO: เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 พ.ย. 2564)
DWS Invest ESG Climate Tech94.75%
ทรัพย์สินอื่น19.23%
หนี้สินอื่น-13.98%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.06%+0.09%+0.13%+0.16%+0.60%+0.71%+1.26%+1.67%6,638
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.37%+0.45%+0.94%+1.13%+1.56%+1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%+0.01%+0.01%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.48%-0.09%-0.53%-0.03%+1.30%+1.16%+2.15%+2.13%6,864
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.48%+0.43%+0.49%+0.47%+0.68%+0.57%+0.63%+2.14%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.39%+0.40%+0.60%+1.51%+2.14%+1.82%+2.24%+1.83%3,515
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.58%+0.55%+0.67%+0.64%+0.86%+0.70%+0.63%+0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.06%+0.13%+0.13%+0.43%+3.95%+2.70%+3.22%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.14%+0.12%+0.15%+0.15%+1.07%+0.99%+1.12%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.03%-0.10%-1.52%-0.61%+2.50%+1.84%+2.35%+1.93%1,096
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.50%+0.27%-0.33%+0.28%+4.01%+2.73%+3.23%+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.28%+1.16%+1.29%+1.22%+1.76%+1.48%+1.23%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.66%+0.60%+0.64%+0.62%+1.24%+1.11%+1.17%+1.44%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.39%+0.72%+0.79%+1.71%N/AN/AN/A+2.74%707
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.49%+0.53%+0.18%+1.06%N/AN/AN/A+2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.65%+0.63%+0.79%+0.76%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.85%+0.79%+0.84%+0.82%N/AN/AN/A+1.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+5.94%+0.20%+13.35%+27.23%-4.67%+0.42%+5.46%+10.28%2,768
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.58%+9.90%+10.94%+13.55%+16.98%+14.55%+15.35%+19.24%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+5.85%+0.14%+13.37%+27.40%-4.59%+0.40%+6.19%+9.08%1,045
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.55%+9.88%+10.96%+13.58%+16.94%+14.49%+15.15%+18.43%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+3.24%+1.96%+6.38%+19.21%+2.56%+3.46%+5.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.03%+4.48%+4.94%+6.30%+7.90%+6.60%+6.50%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.96%+0.91%+1.91%+5.12%+0.55%N/AN/A+0.23%1,104
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.50%+0.87%+3.15%+8.36%+1.61%N/AN/A+1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.67%+1.88%+2.09%+2.71%+3.12%N/AN/A+2.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.63%+1.80%+2.00%+2.60%+3.07%N/AN/A+2.80%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+2.31%+1.14%+3.80%+9.65%N/AN/AN/A-0.93%279
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+3.04%+1.64%+6.14%+16.26%N/AN/AN/A+2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.67%+4.04%+4.28%+5.60%N/AN/AN/A+5.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.28%+3.63%+3.93%+4.84%N/AN/AN/A+5.67%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+4.03%+1.38%+5.74%+14.35%N/AN/AN/A-4.57%102
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+4.59%+2.41%+9.12%+24.16%N/AN/AN/A+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.75%+6.32%+6.71%+8.81%N/AN/AN/A+10.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.88%+5.40%+5.88%+7.33%N/AN/AN/A+9.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+7.86%+1.09%+10.12%+27.62%-5.28%+0.10%+5.06%+7.36%9,424
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.31%+11.17%+11.83%+15.27%+19.00%+15.82%+15.32%+16.15%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+5.69%+0.14%+15.12%+28.76%-6.19%-1.19%+4.38%+6.34%1,746
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.91%+9.86%+10.55%+13.14%+18.55%+16.15%+16.63%+19.94%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+6.05%+1.09%+16.51%+30.58%-5.82%N/AN/A-6.74%655
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+9.75%+11.17%+13.96%+18.38%N/AN/A+17.02%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+7.53%+7.13%+33.36%+49.11%N/AN/AN/A+3.51%179
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+11.65%+12.75%+15.04%N/AN/AN/A+19.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%+2.22%+4.85%+8.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%+19.44%+16.14%+15.80%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+7.75%+3.13%+11.59%+34.66%-1.24%+3.42%+6.68%+7.85%3,268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.06%+12.03%+13.49%+17.45%+21.61%+17.97%+17.35%+21.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+7.85%+3.49%+11.91%+35.67%-0.28%+4.04%+7.35%+9.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.09%+13.47%+17.38%+21.77%+18.09%+17.52%+21.55%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.01%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.79%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.98%+0.34%-4.88%-6.35%+9.11%+1.42%-1.70%+2.33%1,007
LBMA Gold Price PM-2.08%+6.60%+3.69%+0.04%+13.43%+5.70%+1.05%+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.00%+13.19%+13.66%+14.19%+14.56%+12.72%+14.20%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+13.83%+14.19%+14.94%+15.27%+13.37%+14.97%+15.47%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+0.66%+13.18%+27.27%+45.97%+19.20%+13.05%N/A+10.75%461
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+1.44%+14.96%+27.04%+46.60%+17.10%+11.86%N/A+8.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.88%+15.85%+15.48%+15.67%+19.96%+16.97%N/A+16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.49%+14.49%+14.15%+14.12%+18.41%+15.72%N/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.72%+6.20%+9.75%+23.82%+12.25%+10.65%N/A+6.59%1,891
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.32%+17.21%+27.30%+36.66%+14.68%+12.29%N/A+8.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+12.11%+13.39%+13.96%+17.70%+15.88%N/A+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.30%+10.72%+11.20%+11.74%+17.63%+15.17%N/A+15.01%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+9.15%+11.40%+9.74%+23.48%+10.38%+7.89%N/A+4.58%179
TOPIX Net Total Return JPY+3.16%+8.92%+13.63%+26.57%+9.10%+9.07%N/A+4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.35%+18.47%+18.38%+18.58%+21.03%+19.04%N/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.53%+16.83%+16.43%+16.02%+18.33%+17.06%N/A+19.03%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+2.25%+8.50%+15.77%+28.46%+15.00%N/AN/A+11.71%2,017
MSCI World Net Index NETR USD+4.89%+15.86%+32.35%+49.60%+18.30%N/AN/A+13.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+10.20%+10.42%+10.79%+16.08%N/AN/A+13.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.60%+11.33%+11.37%+19.20%N/AN/A+15.94%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.31%+1.00%+1.90%+6.07%+4.00%N/AN/A+3.23%649
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.73%+1.77%+0.30%+1.20%+6.55%N/AN/A+4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.62%+1.70%+2.01%+2.16%+4.46%N/AN/A+3.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.25%+3.45%+3.39%+4.14%N/AN/A+3.70%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-0.92%-5.98%+0.27%+12.88%+15.72%N/AN/A+8.51%940
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-1.90%-11.91%-5.42%+3.37%+13.06%N/AN/A+4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.20%+19.25%+19.20%+18.51%+19.60%N/AN/A+19.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.12%+22.70%+21.95%+21.12%+21.44%N/AN/A+20.79%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+6.21%+14.05%+22.56%+44.77%+35.08%N/AN/A+20.55%2,956
MSCI AC World Information Technology Index+5.45%+19.96%+33.62%+54.83%+33.29%N/AN/A+26.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.37%+26.30%+27.98%+27.06%+26.14%N/AN/A+24.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.58%+14.52%+16.98%+16.97%+24.29%N/AN/A+22.49%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+4.75%+19.21%+24.35%+42.38%N/AN/AN/A+10.47%113
MSCI India Index+11.97%+28.64%+39.88%+60.60%N/AN/AN/A+18.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+11.77%+14.09%+14.21%N/AN/AN/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.68%+12.15%+16.15%+15.73%N/AN/AN/A+22.99%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+0.08%-14.40%-16.42%N/AN/AN/AN/A-16.43%696
ดัชนี MSCI China A Onshore+4.40%+9.03%+15.68%N/AN/AN/AN/A+16.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.30%+23.35%+23.54%N/AN/AN/AN/A+23.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%+18.78%+20.42%N/AN/AN/AN/A+20.40%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th