กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม / กองทุนฟีดเดอร์ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
11 ตุลาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วย CIS ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 เม.ย. 2567)
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม93.97%
ทรัพย์สินอื่น6.05%
หนี้สินอื่น-0.02%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน-93.97%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.49%+1.00%+0.68%+1.78%+0.86%+0.74%+0.92%+1.59%9,311
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.40%+0.82%+0.56%+1.53%+0.90%+0.91%+1.19%+1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.13%+0.11%+0.12%+0.09%+0.07%+0.06%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.16%+1.40%+0.41%+1.35%+0.35%+0.80%+1.26%+1.93%7,511
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.61%+0.54%+0.53%+0.57%+0.67%+0.60%+2.02%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.33%+1.68%+0.65%+1.99%+1.11%+1.62%+1.77%+1.76%5,043
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.48%+0.53%+0.47%+0.49%+0.67%+0.82%+0.66%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.36%+1.13%+0.62%+1.46%+0.77%+2.34%+2.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.29%+0.24%+0.27%+0.21%+0.27%+0.80%+0.96%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.17%+2.14%+0.22%+0.63%+0.19%+1.23%+1.56%+1.74%1,232
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.25%+1.77%+0.59%+1.38%+0.74%+2.33%+2.61%+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.42%+1.46%+1.34%+1.32%+1.39%+1.68%+1.37%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.55%+0.58%+0.53%+0.55%+0.77%+1.08%+1.08%+1.38%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.18%+1.52%+0.49%+1.88%+1.18%+1.85%N/A+1.99%2,015
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.36%+2.22%+0.79%+1.92%+1.22%+1.95%N/A+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%+0.58%+0.56%+0.52%+0.70%+1.08%N/A+1.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.81%+0.76%+0.78%+1.06%+1.10%N/A+1.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+4.79%+3.17%+2.35%-8.46%-5.96%-6.16%-1.45%+8.10%2,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+11.05%+11.29%+11.55%+11.04%+15.02%+13.29%+18.50%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+4.75%+3.17%+2.34%-8.41%-5.93%-6.11%-1.47%+7.06%858
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.09%+11.00%+11.22%+11.54%+11.01%+15.00%+13.20%+17.75%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.09%+1.87%-0.50%-3.14%-0.67%+0.32%+2.49%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.49%+4.58%+4.60%+4.75%+4.62%+6.84%+5.92%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.86%+1.81%+0.53%+0.07%-0.28%-0.36%N/A-0.12%1,297
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.71%+1.12%+0.18%-0.31%+0.26%+0.71%N/A+0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.76%+1.84%+1.79%+1.92%+1.90%+2.71%N/A+2.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.82%+1.86%+1.85%+1.91%+1.86%+2.68%N/A+2.49%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+1.63%+1.79%+0.43%-1.67%-1.24%-1.83%N/A-1.40%363
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.05%+1.08%-0.28%-2.11%-0.27%+0.29%N/A+0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.74%+3.79%+3.81%+3.98%+3.91%+5.20%N/A+5.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%+3.53%+3.53%+3.75%+3.77%+5.03%N/A+4.90%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+2.75%+1.82%+0.41%-3.59%-2.44%-4.30%N/A-4.02%141
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+1.38%+1.04%-0.74%-3.91%-0.80%-0.13%N/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.13%+6.25%+6.31%+6.52%+6.25%+8.90%N/A+8.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.21%+5.33%+5.34%+5.62%+5.58%+7.70%N/A+7.63%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)+1.24%+3.00%+1.16%N/AN/AN/AN/A+2.00%25
เกณฑ์มาตราฐาน(13)+1.61%+4.09%+1.31%N/AN/AN/AN/A+3.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.56%+3.07%+3.37%N/AN/AN/AN/A+3.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.48%+2.41%+2.44%N/AN/AN/AN/A+2.49%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF)+1.57%+4.65%+1.43%N/AN/AN/AN/A+2.63%14
เกณฑ์มาตราฐาน(14)+1.74%+6.09%+1.00%N/AN/AN/AN/A+4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.66%+4.38%+4.61%N/AN/AN/AN/A+4.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+4.26%+4.26%N/AN/AN/AN/A+4.43%
กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)+1.71%+6.39%+1.77%N/AN/AN/AN/A+3.65%20
เกณฑ์มาตราฐาน(15)+2.93%+9.94%+2.00%N/AN/AN/AN/A+7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.03%+5.84%+5.91%N/AN/AN/AN/A+6.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.93%+6.56%+6.71%N/AN/AN/AN/A+6.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+3.61%+2.08%-0.40%-8.39%-5.24%-6.23%-1.78%+5.09%7,840
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.08%+11.26%+11.28%+11.91%+11.47%+16.52%+14.06%+15.54%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+6.03%+3.77%+2.85%-5.22%-3.24%-5.20%-1.17%+4.83%1,572
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+11.09%+11.28%+11.74%+11.23%+16.08%+14.63%+18.99%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+4.97%+5.61%+3.02%-5.52%-4.72%-6.12%N/A-6.48%594
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+12.08%+12.43%+12.44%+11.61%+16.16%N/A+15.28%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+7.32%+7.11%+5.31%-2.13%+1.96%+1.58%N/A+1.68%495
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.22%+12.43%+12.42%+12.50%+11.93%+16.87%N/A+16.53%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%-0.98%+2.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%+16.79%+14.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.25%-0.33%-2.54%-7.24%-2.42%-3.16%+1.30%+6.18%3,979
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.85%+11.99%+12.36%+11.81%+18.37%+15.88%+20.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.28%-0.18%-2.46%-6.99%-2.35%-2.69%+1.72%+7.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.17%+11.98%+12.15%+12.48%+11.95%+18.54%+16.08%+20.54%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.43%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+12.53%+13.31%+10.23%+11.36%+5.31%+8.46%+2.49%+2.99%1,300
LBMA Gold Price PM+17.52%+19.22%+20.48%+26.27%+15.77%+15.86%+7.44%+6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.45%+14.16%+14.88%+12.28%+13.58%+14.57%+12.93%+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.04%+13.32%+13.04%+12.56%+13.28%+14.85%+13.59%+15.10%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)+1.47%+9.46%+1.10%N/AN/AN/AN/A+6.44%14
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.84%+6.58%+6.49%N/AN/AN/AN/A+6.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+4.24%+25.19%+5.93%+12.27%+0.87%+7.45%N/A+6.67%498
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+6.43%+28.81%+8.74%+17.00%+2.03%+9.14%N/A+7.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.56%+14.02%+13.90%+15.02%+22.14%+21.96%N/A+18.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.98%+15.60%+15.32%+16.09%+23.30%+23.10%N/A+20.01%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.71%+16.17%+2.59%+1.69%-0.92%+5.99%N/A+3.83%2,266
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+6.09%+22.62%+12.30%+15.47%+8.10%+12.78%N/A+7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.24%+12.47%+12.83%+16.08%+17.22%N/A+16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.75%+14.22%+14.40%+16.43%+17.69%N/A+17.03%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+5.83%+22.21%+12.81%+26.24%+4.99%+8.45%N/A+3.67%221
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.58%+20.18%+9.39%+17.82%-1.74%+6.15%N/A+2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.10%+16.01%+16.72%+15.69%+18.99%+20.54%N/A+20.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.70%+16.42%+17.35%+16.03%+19.76%+20.58%N/A+20.47%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-3.97%+9.25%-1.16%+2.24%+0.19%+4.80%N/A+6.53%3,691
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.14%+15.17%+8.14%+15.80%+9.23%+11.10%N/A+11.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+10.37%+10.52%+10.99%+15.86%+16.76%N/A+14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.52%+11.40%+12.05%+15.78%+16.75%N/A+14.90%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-1.42%+4.62%-1.07%+1.44%-2.17%+0.05%N/A+1.10%1,030
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-0.64%+6.92%-0.12%+5.75%+0.65%+2.75%N/A+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+4.90%+4.03%+4.76%+4.98%+5.12%N/A+4.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.26%+4.93%+4.06%+4.75%+5.04%+5.18%N/A+4.36%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+13.24%+7.87%+4.15%-8.87%-14.04%-2.12%N/A-0.94%1,045
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+13.84%+9.46%+4.70%-5.66%-11.38%+0.90%N/A+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.61%+19.85%+19.94%+19.16%+22.31%+21.40%N/A+20.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.24%+20.16%+19.85%+18.94%+22.22%+21.55%N/A+21.03%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+4.10%+31.72%+8.40%+40.40%-10.64%+4.55%N/A+4.49%3,010
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+9.88%+39.28%+18.79%+59.54%-2.18%+11.86%N/A+11.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.65%+21.74%+24.09%+22.01%+38.63%+34.46%N/A+31.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.58%+22.40%+24.45%+21.97%+37.33%+33.88%N/A+31.06%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+4.09%+19.35%+6.95%+28.27%+12.02%+9.12%N/A+8.77%396
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+9.54%+25.91%+16.98%+45.46%+21.88%+15.67%N/A+14.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.15%+11.88%+12.85%+10.61%+13.92%+16.89%N/A+16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+13.58%+13.90%+12.21%+14.73%+17.91%N/A+17.52%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+10.09%-0.05%+4.62%-13.39%-19.28%N/AN/A-18.12%946
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+15.64%+4.51%+14.06%-2.95%-12.13%N/AN/A-10.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.21%+13.51%+13.18%+15.14%+20.91%N/AN/A+21.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.08%+14.97%+16.79%+21.14%N/AN/A+21.53%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)+2.74%+32.73%+1.13%+31.09%N/AN/AN/A-20.32%142
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+8.28%+40.37%+10.42%+49.07%N/AN/AN/A-12.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.81%+24.98%+24.58%+26.12%N/AN/AN/A+40.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.60%+26.20%+26.43%+26.80%N/AN/AN/A+41.64%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)-0.76%+9.65%-2.88%-3.97%N/AN/AN/A-5.93%60
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-0.03%+12.33%-2.09%+0.45%N/AN/AN/A-1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+11.61%+10.33%+12.01%N/AN/AN/A+15.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.75%+11.53%+9.80%+11.90%N/AN/AN/A+15.36%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)+3.20%+15.31%-1.97%-2.83%N/AN/AN/A-9.13%143
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.46%+15.53%+14.81%+15.52%N/AN/AN/A+20.92%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)+6.11%+30.10%+5.71%+24.42%N/AN/AN/A-13.99%1,088
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+6.91%+33.56%+6.44%+30.45%N/AN/AN/A-9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.67%+18.80%+18.90%+20.25%N/AN/AN/A+32.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.74%+19.32%+18.98%+20.48%N/AN/AN/A+33.43%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)+13.93%-5.18%-4.08%-16.79%N/AN/AN/A-18.31%92
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+21.00%+8.04%+13.06%+1.19%N/AN/AN/A-3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.53%+26.54%+28.10%+27.18%N/AN/AN/A+29.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)-0.62%+12.48%-1.51%+5.92%N/AN/AN/A+3.14%60
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+0.21%+15.33%-0.74%+11.02%N/AN/AN/A+8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%+13.71%+14.03%+12.94%N/AN/AN/A+16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.42%+13.31%+13.06%+12.89%N/AN/AN/A+17.01%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)+0.14%+12.98%+0.27%+4.42%N/AN/AN/A-8.95%334
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.74%+13.87%+3.88%+10.13%N/AN/AN/A-12.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.27%+16.59%+16.11%+16.86%N/AN/AN/A+17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+25.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(8)
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25% และ (3) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
(9)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(11)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(12)
(1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20% และ (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%
(13)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(14)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(15)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน