กองทุนแนะนำ

เลือกรับปันผลกับ KFTSTAR-D หรือสะสมมูลค่ากับ KFTSTAR-A

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุน ได้แก่ 
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)

  • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
  • ​ความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

  • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
  • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
  • ระดับความเสี่ยง 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFSMART
-
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.3944
KFSDIV
-
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.2854
KFTHAISM
-
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.2285
KF-GBRAND
-
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.7148

สัมมนา/กิจกรรม

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี