หน้าหลัก > กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) > กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนและเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
28 พฤศจิกายน 2557
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 พ.ค. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.89%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund99.15%
ทรัพย์สินอื่น0.20%
หนี้สินอื่น-1.24%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.52%+1.01%+0.86%+1.85%+0.91%+0.76%+0.93%+1.59%9,889
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.41%+0.82%+0.70%+1.56%+0.94%+0.91%+1.19%+1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.11%+0.12%+0.09%+0.07%+0.07%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.09%+1.04%+0.62%+1.59%+0.39%+0.82%+1.26%+1.94%7,531
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.66%+0.58%+0.57%+0.56%+0.58%+0.68%+0.60%+2.02%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.37%+1.46%+0.97%+2.30%+1.13%+1.60%+1.79%+1.76%4,345
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.55%+0.52%+0.50%+0.50%+0.66%+0.82%+0.66%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.26%+1.02%+0.80%+1.68%+0.80%+2.26%+2.63%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.28%+0.24%+0.26%+0.21%+0.28%+0.80%+0.95%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.33%+1.39%+0.54%+1.21%+0.26%+1.23%+1.58%+1.75%1,234
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.07%+1.31%+0.78%+1.51%+0.78%+2.25%+2.62%+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.47%+1.36%+1.34%+1.35%+1.40%+1.69%+1.38%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.51%+0.51%+0.51%+0.55%+0.77%+1.08%+1.08%+1.38%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.22%+1.28%+0.81%+2.22%+1.17%+1.82%N/A+2.02%2,052
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.15%+1.70%+1.07%+2.15%+1.25%+1.93%N/A+2.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.73%+0.61%+0.60%+0.55%+0.70%+1.08%N/A+1.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.76%+0.74%+0.73%+0.77%+1.06%+1.10%N/A+1.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+0.96%+4.03%+1.93%-8.30%-6.01%-5.51%-1.69%+8.05%2,182
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+10.30%+10.42%+11.09%+10.98%+15.00%+13.22%+18.47%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+0.91%+3.96%+1.86%-8.28%-6.00%-5.47%-1.70%+7.01%853
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.50%+10.24%+10.35%+11.08%+10.95%+14.97%+13.13%+17.72%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-0.35%+0.75%-1.08%-4.01%-1.05%+0.42%+2.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.34%+4.26%+4.33%+4.76%+4.66%+6.88%+5.93%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-0.08%+0.99%+0.33%+0.06%-0.40%-0.36%N/A-0.15%1,293
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.15%+0.78%+0.06%-0.52%+0.14%+0.77%N/A+0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.75%+1.72%+1.73%+1.86%+1.87%+2.71%N/A+2.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.73%+1.68%+1.72%+1.86%+1.84%+2.68%N/A+2.48%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-0.34%+0.66%-0.28%-1.90%-1.50%-1.80%N/A-1.50%360
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+0.03%+0.52%-0.67%-2.72%-0.54%+0.41%N/A+0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.58%+3.59%+3.61%+3.84%+3.83%+5.18%N/A+5.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.26%+3.20%+3.28%+3.65%+3.71%+5.02%N/A+4.87%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-0.59%+0.34%-0.90%-4.13%-2.83%-4.25%N/A-4.20%139
เกณฑ์มาตรฐาน(13)-0.09%+0.26%-1.40%-4.92%-1.23%+0.05%N/A+0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.81%+5.90%+5.94%+6.30%+6.12%+8.88%N/A+8.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.92%+4.83%+4.96%+5.47%+5.50%+7.69%N/A+7.58%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)+0.68%+2.74%+1.98%N/AN/AN/AN/A+2.83%25
เกณฑ์มาตราฐาน(14)+1.29%+3.16%+1.88%N/AN/AN/AN/A+4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.55%+3.07%+3.26%N/AN/AN/AN/A+3.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.50%+2.33%+2.38%N/AN/AN/AN/A+2.45%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF)+0.42%+3.50%+2.27%N/AN/AN/AN/A+3.49%14
เกณฑ์มาตราฐาน(15)+1.52%+4.32%+1.96%N/AN/AN/AN/A+5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.45%+4.15%+4.39%N/AN/AN/AN/A+4.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.36%+4.03%+4.13%N/AN/AN/AN/A+4.33%
กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)+0.33%+4.47%+2.86%N/AN/AN/AN/A+4.76%23
เกณฑ์มาตราฐาน(16)+2.50%+7.17%+3.69%N/AN/AN/AN/A+9.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.64%+5.37%+5.61%N/AN/AN/AN/A+5.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.86%+6.27%+6.50%N/AN/AN/AN/A+6.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+0.26%+1.31%-1.23%-7.92%-5.22%-5.72%-1.74%+5.01%7,746
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.30%+10.35%+10.43%+11.42%+11.32%+16.50%+14.03%+15.50%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.48%+3.73%+1.69%-6.46%-3.33%-4.44%-1.32%+4.74%1,549
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.33%+10.27%+10.37%+11.19%+11.10%+16.02%+14.57%+18.95%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+1.69%+5.71%+2.58%-6.77%-4.93%-5.37%N/A-6.46%590
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+11.22%+11.42%+11.94%+11.51%+16.11%N/A+15.20%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+2.77%+7.87%+5.83%-2.44%+1.97%+2.75%N/A+1.75%495
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.22%+11.37%+11.46%+12.15%+11.82%+16.80%N/A+16.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.32%-0.27%-2.86%-9.32%-2.60%-0.66%+2.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+10.29%+10.45%+11.31%+11.13%+16.77%+14.42%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+0.12%-1.06%-3.61%-8.42%-3.14%-2.79%+1.24%+6.09%3,922
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+11.00%+11.22%+12.07%+11.61%+18.36%+15.85%+20.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-0.07%-1.14%-3.72%-8.49%-3.10%-2.35%+1.63%+7.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.63%+11.14%+11.37%+12.19%+11.75%+18.52%+16.06%+20.50%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.07%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.43%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+14.12%+12.73%+11.38%+14.55%+3.13%+8.83%+2.76%+3.04%1,305
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+18.02%+19.83%+21.31%+26.14%+12.70%+15.71%+7.23%+6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.44%+15.42%+15.45%+12.90%+13.77%+14.72%+12.99%+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.85%+15.12%+15.52%+13.47%+13.54%+15.21%+14.17%+16.63%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)+0.52%+4.71%+1.55%N/AN/AN/AN/A+6.91%15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.03%+6.23%+6.46%N/AN/AN/AN/A+6.57%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+1.53%+15.60%+9.04%+14.04%+1.29%+10.05%N/A+6.93%512
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+3.10%+18.53%+12.24%+19.67%+2.38%+11.85%N/A+7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.83%+13.31%+13.95%+14.86%+22.06%+21.95%N/A+18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.89%+14.38%+15.00%+15.67%+23.24%+23.07%N/A+19.96%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.74%+10.30%+2.98%+6.64%-1.13%+6.83%N/A+3.83%2,265
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.66%+17.59%+12.23%+17.96%+7.62%+13.57%N/A+7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.60%+12.10%+11.84%+12.52%+15.97%+17.15%N/A+16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.87%+13.28%+13.46%+14.01%+16.34%+17.63%N/A+16.98%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+2.05%+17.09%+15.63%+23.83%+5.68%+11.02%N/A+3.94%230
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-0.81%+13.54%+10.96%+15.41%-1.29%+8.48%N/A+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.99%+15.74%+15.95%+15.74%+18.75%+20.47%N/A+20.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.74%+15.74%+16.46%+15.93%+19.51%+20.50%N/A+20.40%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-5.12%+2.10%-0.90%+6.05%+0.17%+5.37%N/A+6.49%3,683
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-1.79%+8.72%+8.00%+17.15%+8.99%+11.80%N/A+11.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+10.26%+10.53%+10.90%+15.83%+16.75%N/A+14.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.69%+11.39%+11.80%+15.77%+16.72%N/A+14.86%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.57%+2.49%+0.26%+3.57%-1.90%+0.27%N/A+1.26%1,051
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.45%+4.56%+1.57%+8.10%+1.01%+3.00%N/A+3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+4.38%+4.24%+4.86%+5.03%+5.15%N/A+4.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.25%+4.28%+4.06%+4.75%+5.07%+5.21%N/A+4.36%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+4.47%+3.38%+4.07%-2.74%-14.73%-0.34%N/A-0.94%1,073
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+5.04%+4.73%+4.83%+0.56%-12.05%+2.83%N/A+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.64%+19.58%+19.32%+19.31%+22.25%+21.35%N/A+20.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.95%+19.88%+19.31%+19.20%+22.20%+21.51%N/A+20.98%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+1.15%+18.05%+12.89%+26.78%-8.50%+7.98%N/A+5.07%3,157
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+4.86%+25.97%+23.29%+40.59%-0.05%+15.48%N/A+11.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.00%+22.17%+23.64%+21.47%+38.29%+34.46%N/A+31.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.53%+22.88%+23.93%+21.40%+37.07%+33.85%N/A+30.97%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+1.91%+11.70%+5.96%+24.86%+8.72%+8.47%N/A+8.45%407
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+5.53%+19.08%+15.52%+38.10%+18.04%+14.89%N/A+14.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+12.54%+12.60%+10.95%+13.91%+16.81%N/A+16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.24%+13.98%+13.68%+12.61%+14.74%+17.83%N/A+17.45%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+1.32%-2.80%+2.25%-7.11%-21.40%N/AN/A-18.26%931
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+4.59%+2.83%+10.95%+1.39%-14.64%N/AN/A-10.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+13.59%+13.34%+15.04%+20.76%N/AN/A+21.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.71%+15.39%+14.36%+16.42%+20.91%N/AN/A+21.35%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-2.38%+8.78%+0.41%+15.85%N/AN/AN/A-19.96%142
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.16%+15.81%+9.20%+28.46%N/AN/AN/A-12.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.41%+23.56%+24.16%+25.42%N/AN/AN/A+40.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.37%+25.65%+25.91%+26.45%N/AN/AN/A+41.20%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)+2.61%+3.88%+0.85%+5.37%N/AN/AN/A-4.38%61
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+3.47%+5.84%+2.01%+10.41%N/AN/AN/A-0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.89%+11.04%+10.94%+12.22%N/AN/AN/A+15.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+10.77%+10.43%+12.01%N/AN/AN/A+15.30%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)+4.95%+11.91%+4.03%+3.81%N/AN/AN/A-6.77%152
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.17%+15.23%+14.85%+15.68%N/AN/AN/A+20.77%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)+3.29%+16.25%+9.06%+20.49%N/AN/AN/A-12.54%1,129
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+4.21%+18.53%+10.29%+26.51%N/AN/AN/A-8.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.20%+18.10%+18.80%+20.34%N/AN/AN/A+32.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.83%+18.20%+18.66%+20.56%N/AN/AN/A+33.02%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)+3.61%-5.50%-2.94%-7.74%N/AN/AN/A-16.91%96
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+12.34%+7.96%+14.97%+9.88%N/AN/AN/A-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.59%+28.04%+28.86%+27.60%N/AN/AN/A+29.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.66%+20.59%+20.49%+21.06%N/AN/AN/A+23.43%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)-0.61%+8.00%+2.81%+10.51%N/AN/AN/A+5.59%63
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+0.37%+10.26%+4.07%+16.07%N/AN/AN/A+11.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.60%+13.49%+13.75%+13.09%N/AN/AN/A+16.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.34%+12.97%+13.04%+12.98%N/AN/AN/A+16.84%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)-1.52%+7.03%+4.09%+6.50%N/AN/AN/A-6.51%349
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+1.30%+18.92%+17.50%+19.85%N/AN/AN/A-1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.95%+14.94%+15.36%+17.11%N/AN/AN/A+17.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.04%+18.31%+18.16%+19.78%N/AN/AN/A+24.22%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(8)
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25% และ (3) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
(9)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(11)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(12)
ดัชนี VN30 Total Return สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(13)
(1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20% และ (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%
(14)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(15)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(16)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน