กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%N/AN/AN/A+0.18%94
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.16%+0.24%+0.34%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.15%+1.11%+0.84%+1.90%N/AN/AN/A+1.42%185
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.03%+0.82%+0.15%+1.06%N/AN/AN/A+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%+0.68%+0.87%+0.78%N/AN/AN/A+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.73%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+0.85%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.11%+0.59%+1.79%+4.10%N/AN/AN/A+3.44%87
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.47%+0.75%+2.94%+7.15%N/AN/AN/A+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.79%+2.04%+2.14%+2.74%N/AN/AN/A+2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%N/AN/AN/A+2.94%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+1.51%-1.22%+6.55%+26.64%N/AN/AN/A+22.55%305
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%N/AN/AN/A+20.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+13.75%+14.99%+19.57%N/AN/AN/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%N/AN/AN/A+20.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+2.10%-0.74%+8.60%+20.68%N/AN/AN/A+6.96%289
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%N/AN/AN/A+20.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+11.79%+11.98%+14.48%N/AN/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%N/AN/AN/A+16.10%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+1.65%+1.01%+10.08%+27.73%N/AN/AN/A+17.40%130
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+17.64%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+1.33%+10.20%+11.49%+16.67%N/AN/AN/A+19.80%813
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%N/AN/AN/A+36.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+9.42%+9.87%+10.92%N/AN/AN/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%N/AN/AN/A+14.39%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-15.28%-14.75%-17.92%N/AN/AN/AN/A-17.93%168
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.15%+23.01%+23.99%N/AN/AN/AN/A+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+1.65%+1.01%+10.08%+27.74%N/AN/AN/A+15.45%1,576
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+18.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+18.67%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th