กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.24%+0.40%+0.29%+0.53%+0.30%N/AN/A+0.31%311
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.24%+0.41%+0.29%+0.64%+0.46%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.02%N/AN/A+0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%+0.01%N/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.37%+1.82%+0.48%+2.13%+1.07%N/AN/A+1.18%462
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.32%+2.11%+0.33%+2.22%+0.62%N/AN/A+0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.70%+0.57%+1.04%+0.90%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%+1.06%N/AN/A+1.09%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-0.89%+0.19%-0.91%-0.11%+0.31%N/AN/A+1.24%162
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.26%-0.13%-1.25%-0.35%+2.09%N/AN/A+3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.07%+1.76%+1.95%+1.84%+2.37%N/AN/A+2.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.05%+1.74%+1.88%+1.86%+2.26%N/AN/A+2.43%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-6.63%-4.80%-7.70%-4.31%+3.93%N/AN/A+10.01%613
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-5.78%-4.39%-6.89%-3.63%+4.44%N/AN/A+9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+11.38%+12.56%+11.35%+15.85%N/AN/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+11.48%+12.62%+11.37%+15.37%N/AN/A+16.54%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-5.18%-2.24%-6.13%-9.44%N/AN/AN/A+0.68%528
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.27%-3.47%-7.08%-5.64%N/AN/AN/A+8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.90%+10.12%+10.97%+10.90%N/AN/AN/A+12.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.81%+10.65%+11.65%+11.22%N/AN/AN/A+13.67%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%N/AN/AN/A+6.10%422
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%N/AN/AN/A+6.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%N/AN/AN/A+14.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%N/AN/AN/A+14.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+3.91%+10.74%+6.86%-2.82%N/AN/AN/A+6.71%1,504
MSCI World Net Index NETR USD+5.91%+0.71%+8.33%+2.83%N/AN/AN/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+17.15%+14.08%+20.69%N/AN/AN/A+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+18.23%+15.58%+20.67%N/AN/AN/A+17.33%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-8.95%+20.36%-0.84%-11.38%N/AN/AN/A-20.06%334
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.66%+5.27%+2.65%-1.63%N/AN/AN/A-3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.55%+22.12%+17.36%+23.08%N/AN/AN/A+23.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+16.92%+14.40%+18.27%N/AN/AN/A+19.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-5.42%-1.38%+6.71%-21.16%N/AN/AN/A-42.37%33
S&P 500 Total Return+4.11%-9.10%-0.33%+2.30%N/AN/AN/A+4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.84%+37.25%+31.97%+46.20%N/AN/AN/A+48.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+10.35%+9.68%+10.03%N/AN/AN/A+9.08%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)+1.28%+6.06%+4.59%-6.55%N/AN/AN/A-7.35%30
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+2.28%+9.55%+8.98%-0.78%N/AN/AN/A-5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+14.77%+12.28%+18.24%N/AN/AN/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+16.63%+13.20%+19.78%N/AN/AN/A+19.00%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-1.04%+8.13%+4.75%-5.36%N/AN/AN/A-13.10%56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.62%+19.97%+19.47%+24.87%N/AN/AN/A+23.77%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-2.51%+10.43%+9.18%-12.79%N/AN/AN/A-32.28%479
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+1.62%+10.23%+8.39%-1.34%N/AN/AN/A-5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+29.45%+22.23%+36.87%N/AN/AN/A+38.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%+18.36%N/AN/AN/A+17.77%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)-15.86%+12.75%-8.40%N/AN/AN/AN/A-13.36%18
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-5.97%+14.25%-0.25%N/AN/AN/AN/A-7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.45%+29.93%+25.82%N/AN/AN/AN/A+32.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+21.56%+16.40%N/AN/AN/AN/A+22.40%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)-3.54%+5.38%+1.57%N/AN/AN/AN/A-0.13%13
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.46%+9.94%+8.20%N/AN/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+19.34%+15.11%N/AN/AN/AN/A+20.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%N/AN/AN/AN/A+16.67%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)-6.53%+3.31%+0.34%N/AN/AN/AN/A-17.50%71
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.60%-7.27%+1.65%N/AN/AN/AN/A-27.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.19%+17.64%+14.56%N/AN/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.92%+28.40%+23.63%N/AN/AN/AN/A+28.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%+4.61%N/AN/A+6.64%1,510
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%+5.17%N/AN/A+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%+14.86%N/AN/A+15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%+14.92%N/AN/A+15.34%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00