กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ตุลาคม 2564
นโยบายการลงทุน
จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศชือ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลัก ซึ่งมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายและอาจลงทุนไม่เกิน 15% ของ NAV กองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายได้ หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ซื้อ ขาย หรือจัดจําหน่ายใน Regulated Market ทั่วโลก กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
Baille Gifford US Equity Growth Fund97.90%
ทรัพย์สินอื่น5.88%
หนี้สินอื่น-3.78%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.07%+0.12%+0.12%+0.24%+0.40%+0.61%+1.10%+1.62%7,417
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.22%+0.43%+0.69%+0.99%+1.41%+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.03%+0.04%+0.07%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.86%-1.24%-1.24%-1.49%+0.46%+0.77%+1.83%+2.00%6,832
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.13%+0.88%+0.88%+0.68%+0.77%+0.62%+0.65%+2.11%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.80%-0.96%-0.96%-0.86%+1.19%+1.47%+2.00%+1.74%3,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.06%+1.06%+0.83%+0.95%+0.77%+0.67%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.39%-0.52%-0.52%-0.35%+2.37%+2.64%+3.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.44%+0.44%+0.32%+0.96%+0.94%+1.10%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.18%-1.82%-1.82%-2.13%+0.92%+1.49%+2.04%+1.79%1,092
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.97%-1.47%-1.47%-1.56%+2.09%+2.47%+2.94%+3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.31%+1.87%+1.87%+1.53%+1.88%+1.54%+1.30%+0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.36%+1.11%+1.11%+0.88%+1.23%+1.11%+1.18%+1.43%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.80%-1.03%-1.03%-0.92%+1.47%N/AN/A+2.01%865
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.18%-1.64%-1.64%-1.53%+1.40%N/AN/A+1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.36%+1.07%+1.07%+0.84%+1.29%N/AN/A+1.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.97%+1.55%+1.55%+1.21%+1.18%N/AN/A+1.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-7.71%-7.26%-7.26%-4.87%-6.50%-2.48%+3.36%+9.55%2,514
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.76%+12.32%+12.32%+11.52%+17.31%+15.00%+15.25%+19.04%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-7.68%-7.19%-7.19%-4.86%-6.43%-2.47%+4.10%+8.40%964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.66%+12.23%+12.23%+11.47%+17.28%+14.94%+15.04%+18.25%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-4.57%-3.91%-3.91%-1.34%-0.05%+2.13%+4.25%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+5.01%+5.01%+4.76%+8.03%+6.76%+6.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-2.20%-2.37%-2.37%-1.99%-1.34%N/AN/A-0.31%1,178
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.70%-1.13%-1.13%+0.06%+0.67%N/AN/A+1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.12%+2.23%+2.23%+2.02%+3.17%N/AN/A+2.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+2.01%+2.01%+1.92%+3.13%N/AN/A+2.70%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-3.42%-3.01%-3.01%-1.96%-2.91%N/AN/A-1.58%313
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-2.98%-1.81%-1.81%+0.42%+0.43%N/AN/A+1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.93%+4.33%+4.33%+4.13%+5.99%N/AN/A+5.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.20%+4.19%+4.19%+3.94%+5.79%N/AN/A+5.42%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-4.68%-3.72%-3.72%-1.68%-5.86%N/AN/A-4.71%117
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-4.25%-2.48%-2.48%+0.79%+0.19%N/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.98%+6.71%+6.71%+6.52%+10.40%N/AN/A+10.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.17%+6.15%+6.15%+5.82%+8.93%N/AN/A+8.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-7.62%-5.33%-5.33%-1.81%-6.86%-2.38%+2.07%+6.65%8,847
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.61%+12.34%+12.34%+11.89%+19.32%+16.27%+15.17%+15.99%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-4.25%-3.23%-3.23%-0.51%-6.05%-2.95%+2.77%+5.95%1,701
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+12.01%+12.01%+11.56%+18.68%+16.50%+16.39%+19.69%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-4.67%-4.06%-4.06%-2.38%-6.58%N/AN/A-6.59%640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.38%+12.46%+12.46%+11.70%+18.60%N/AN/A+16.46%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-3.49%-0.39%-0.39%+5.12%+2.73%N/AN/A+2.77%280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+13.25%+13.25%+12.79%+19.64%N/AN/A+18.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-6.81%-3.83%-3.83%+1.52%-0.28%+2.98%+6.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+12.31%+12.31%+11.68%+19.75%+16.56%+15.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-5.29%-2.66%-2.66%+1.43%-3.51%+1.52%+4.60%+7.44%3,405
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+12.23%+12.23%+12.08%+21.81%+18.32%+17.10%+21.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.04%-3.17%-3.17%+1.84%-2.64%+2.13%+5.16%+8.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+12.52%+12.52%+12.23%N/AN/AN/A+21.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.41%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.88%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-5.99%-0.04%-0.04%+1.79%+7.18%+2.81%-1.03%+2.26%1,057
LBMA Gold Price PM-0.94%+6.45%+6.45%+13.35%+14.00%+8.71%+2.36%+5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+14.14%+14.14%+13.47%+15.25%+13.16%+13.70%+14.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.45%+15.13%+15.13%+14.35%+16.24%+13.70%+14.67%+15.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-21.43%-34.59%-34.59%-27.59%+3.88%+1.39%N/A+4.21%355
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-11.90%-21.91%-21.91%-14.70%+6.50%+3.92%N/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.56%+31.78%+31.78%+25.66%+23.13%+19.74%N/A+18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.95%+25.67%+25.67%+21.11%+20.67%+17.53%N/A+17.16%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-10.52%-12.45%-12.45%-9.43%+9.42%+5.15%N/A+4.35%1,836
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.06%-6.14%-6.14%+6.16%+14.75%+9.03%N/A+7.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.40%+23.13%+23.13%+18.59%+18.64%+16.96%N/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.36%+18.60%+18.60%+15.23%+18.10%+15.98%N/A+15.20%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-11.73%-25.09%-25.09%-20.99%+4.86%-1.34%N/A-0.56%152
TOPIX Net Total Return JPY-8.41%-14.53%-14.53%-11.60%+6.54%+2.87%N/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.65%+26.31%+26.31%+22.77%+22.71%+19.92%N/A+21.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+19.69%+19.69%+18.01%+18.45%+17.32%N/A+18.99%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-12.35%-19.43%-19.43%-10.79%+4.31%+5.18%N/A+7.03%2,359
MSCI World Net Index NETR USD-11.26%-16.03%-16.03%-5.78%+12.07%+8.47%N/A+9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.23%+22.06%+22.06%+17.39%+17.77%+15.27%N/A+14.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.41%+21.38%+21.38%+17.34%N/AN/AN/A+16.46%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-5.92%-10.14%-10.14%-9.97%-1.32%+0.11%N/A+0.92%611
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-4.90%-10.48%-10.48%-10.22%-0.37%+1.15%N/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.16%+5.62%+5.62%+4.20%+4.99%+4.00%N/A+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+7.23%+7.23%+5.81%+5.05%+4.33%N/A+4.20%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-5.82%-17.74%-17.74%-23.51%+4.24%N/AN/A+2.94%923
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.73%-15.26%-15.26%-29.34%+0.60%N/AN/A-0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.38%+29.67%+29.67%+24.53%+21.43%N/AN/A+20.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.38%+30.26%+30.26%+26.20%+23.11%N/AN/A+21.83%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-36.36%-52.13%-52.13%-55.12%-2.67%N/AN/A-2.18%1,638
MSCI AC World Information Technology Index-17.07%-25.96%-25.96%-12.50%+20.70%N/AN/A+16.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+64.98%+63.20%+63.20%+49.08%+36.22%N/AN/A+31.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.55%+30.46%+30.46%+24.35%+26.13%N/AN/A+23.41%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-7.94%-12.83%-12.83%-6.86%+4.68%N/AN/A+3.82%132
MSCI India Index-8.44%-9.20%-9.20%+5.11%+12.68%N/AN/A+11.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.07%+21.53%+21.53%+17.92%+19.65%N/AN/A+18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+23.20%+23.20%+19.20%+23.93%N/AN/A+22.75%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+0.30%-15.69%-15.69%-25.75%N/AN/AN/A-19.58%836
ดัชนี MSCI China A Onshore+7.52%-7.82%-7.82%-5.41%N/AN/AN/A+5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.07%+26.62%+26.62%+24.65%N/AN/AN/A+23.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.71%+24.73%+24.73%+21.64%N/AN/AN/A+21.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-38.53%-52.82%-52.82%N/AN/AN/AN/A-57.54%45
S&P 500 Total Return-11.17%-15.54%-15.54%N/AN/AN/AN/A-7.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+63.95%+63.48%+63.48%N/AN/AN/AN/A+55.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.83%+24.99%+24.99%N/AN/AN/AN/A+22.59%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)-13.33%-11.89%-11.89%N/AN/AN/AN/A-11.61%51
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-16.58%-21.09%-21.09%N/AN/AN/AN/A-15.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.37%+18.39%+18.39%N/AN/AN/AN/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.60%+21.56%+21.56%N/AN/AN/AN/A+19.56%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)-16.80%-23.70%-23.70%N/AN/AN/AN/A-23.78%102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.94%+27.23%+27.23%N/AN/AN/AN/A+23.93%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-30.14%-43.23%-43.23%N/AN/AN/AN/A-46.61%448
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-15.92%-20.50%-20.50%N/AN/AN/AN/A-15.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+52.54%+51.63%+51.63%N/AN/AN/AN/A+44.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.24%+20.48%+20.48%N/AN/AN/AN/A+18.58%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน