กองทุนแนะนำ

กรุงศรี The One

 • กลุ่มกองทุนผสมที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรร ทั้งกองทุนตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 
  • KF1MILD ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และเพิ่มการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ
  • KF1MEAN ลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนของหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • KF1MAX เน้นลงทุนในหุ้น แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมบริหารความเสี่ยง
 • ความเสียง 5: ปานกลางค่อนข้างสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

 • เน้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
 • ความเสี่ยง 4: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)

 • กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ซึ่งลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน 
 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity Fund  เฉลี่ยรอบปีบัญชี    ≥ 80% ของ NAV
 • ความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
 • ​ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 

กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80%  ของ NAV
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาแหล่งสร้างผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจำ ด้วยนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง *
 • ​ความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
*การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน KF-SINCOME ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในบางช่วงเวลา

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFAFIX-A
-
ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.4581
KFGTECHRMF
-
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.6316
KFACHINA-A
-
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
มูลค่าหน่วยลงทุน
7.3999
KFHHCARE-A
-
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.2396
KFCORE
-
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
มูลค่าหน่วยลงทุน
8.7658

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี