กองทุนแนะนำ

กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 • ​ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Janus Henderson - Global Real Estate Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น
 • ​ความเสี่ยง 7: เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Schroder International Selection Fund - US Small & Mid Cap Equity (Class X, Acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต สามารถสร้างกำไรและมีรายได้ที่เชื่อถือได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
 • ​ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund กองทุนหลัก Morningstar 5 ดาว* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นรายได้ที่สม่ำเสมอจากการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก ผสมผสานระหว่างตราสารที่มีคุณภาพสูงและที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ย
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตตราสารหนี้ และผู้ที่มองหาศักยภาพในการเพิ่มระดับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม
 • ​ความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
*ที่มา: Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 มี.ค. 2567 โดยการจัดอันดับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรี The One

 • กลุ่มกองทุนผสมที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรร ทั้งกองทุนตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 
  • KF1MILD ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และเพิ่มการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ
  • KF1MEAN ลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนของหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • KF1MAX เน้นลงทุนในหุ้น แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมบริหารความเสี่ยง
 • ความเสียง 5: ปานกลางค่อนข้างสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFAFIX-A
-
ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.7088
KFGTECHRMF
-
ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
14.7628
KFACHINA-A
-
ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
6.9203
KFHHCARE-A
-
ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
14.2743
KFCORE
-
ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.5579

สัมมนา/กิจกรรม

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี