กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กันยายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี และในกรณีที่ค่า TE เกินกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการจะพยายามปรับลดลงให้น้อยกว่า 1.00 % ต่อปี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ก.ย. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค26.67%
หมวดธนาคาร10.03%
หมวดพาณิชย์9.97%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์8.49%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.58%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2564)
บมจ.ปตท7.94%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.20%
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)4.32%
บมจ. ซีพี ออลล์3.99%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส3.93%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.12%-0.68%+9.29%+23.10%-7.46%-0.17%+5.08%+8.36%13,788
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.96%+12.21%+15.75%+19.67%+16.36%+15.89%+16.12%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.08%-0.76%+9.15%+22.82%-7.52%-0.19%+5.11%+6.48%903
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.00%+11.96%+12.22%+15.75%+19.42%+16.26%+15.94%+18.72%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+0.79%-0.33%+14.73%+26.28%-8.82%-0.92%+4.67%+9.27%1,496
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+10.69%+10.88%+13.47%+19.22%+16.80%+17.22%+22.84%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+0.53%-0.61%+14.49%+25.84%-8.90%-0.99%+4.89%+5.12%1,144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+10.64%+10.86%+13.46%+19.08%+16.72%+17.14%+20.17%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+5.46%+8.82%+33.78%+49.33%-2.58%+7.67%+7.70%+7.69%381
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.87%+12.91%+13.24%+15.70%+20.23%+17.85%+17.64%+20.19%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+1.93%-0.62%+18.80%+46.70%-5.81%+4.92%+6.74%+8.42%1,731
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+14.89%+15.20%+18.50%+22.93%+19.55%+19.17%+22.32%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+5.39%+8.77%+33.52%+49.02%-2.65%+7.73%+7.69%+7.79%1,241
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.15%+13.10%+13.36%+15.78%+20.21%+17.89%+17.65%+20.57%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+0.43%-0.82%+14.34%+25.83%-8.53%N/AN/A-9.12%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+10.48%+10.73%+13.34%+19.05%N/AN/A+18.26%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+0.43%-0.82%+14.34%+25.84%-8.62%-0.80%+5.15%+7.62%630
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+10.48%+10.73%+13.34%+19.05%+16.67%+17.07%+20.16%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+1.52%-1.20%+6.60%+26.26%-3.55%+3.43%+7.16%+6.48%1,917
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+13.76%+14.99%+19.48%+22.11%+18.44%+18.23%+21.98%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+0.22%+10.15%+41.42%+56.92%-1.73%+4.14%N/A+6.46%324
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.07%+13.37%+13.58%+15.40%+18.88%+16.95%N/A+16.67%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-0.06%-0.06%+14.87%+28.14%-8.52%N/AN/A-3.66%1,119
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.63%+10.78%+11.65%+14.66%+18.92%N/AN/A+16.56%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-0.06%-0.06%+14.87%+28.14%-8.50%N/AN/A-7.78%384
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.63%+10.78%+11.65%+14.66%+18.92%N/AN/A+17.51%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.97%+2.54%+19.05%+34.36%-2.74%N/AN/A+0.41%92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+10.17%+10.65%+13.11%+18.15%N/AN/A+16.69%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+1.65%+1.01%+10.08%+27.74%N/AN/AN/A+17.41%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+17.71%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+1.96%+0.54%+7.93%N/AN/AN/AN/A+24.16%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+13.29%+14.52%N/AN/AN/AN/A+18.69%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+1.63%-0.39%+6.59%N/AN/AN/AN/A+15.77%2
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.37%+8.38%+8.55%N/AN/AN/AN/A+10.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+2.12%-0.73%+9.19%N/AN/AN/AN/A+21.44%3
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+11.97%+12.22%N/AN/AN/AN/A+15.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+0.59%-0.47%+14.90%N/AN/AN/AN/A+26.01%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.23%+10.63%+10.83%N/AN/AN/AN/A+13.38%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%-3.18%+3.38%+7.55%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%+22.33%+18.60%+18.14%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%-2.38%+3.78%+8.06%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%+21.93%+18.31%+17.91%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th