กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กันยายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี และในกรณีที่ค่า TE เกินกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการจะพยายามปรับลดลงให้น้อยกว่า 1.00 % ต่อปี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค27.21%
หมวดธนาคาร11.32%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์10.06%
หมวดพาณิชย์8.72%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.42%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.49%
บมจ.ปตท7.27%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.89%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์4.33%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส4.24%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-7.81%-5.57%-5.57%-2.12%-7.11%-2.43%+1.99%+7.64%12,381
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.74%+12.47%+12.47%+11.96%+19.84%+16.65%+15.37%+15.94%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-7.82%-5.60%-5.60%-2.19%-7.20%-2.50%+2.05%+5.96%861
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.56%+12.36%+12.36%+11.91%+19.58%+16.49%+15.41%+18.49%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-4.25%-3.23%-3.23%-0.21%-6.23%-2.96%+2.63%+8.93%1,441
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+11.99%+11.99%+11.56%+19.09%+16.78%+16.56%+22.59%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-4.29%-3.22%-3.22%-0.40%-6.28%-2.99%+2.83%+4.85%1,082
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.09%+12.01%+12.01%+11.60%+18.95%+16.70%+16.50%+19.91%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-3.62%-0.51%-0.51%+4.62%+1.42%+2.10%+5.41%+7.32%372
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+13.42%+13.42%+12.99%+20.16%+17.67%+17.05%+19.95%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-7.00%-3.95%-3.95%+3.99%-3.44%+0.08%+4.70%+8.18%2,200
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.89%+13.92%+13.92%+14.56%+23.23%+19.59%+18.39%+22.05%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-3.69%-0.47%-0.47%+4.54%+1.31%+2.12%+5.39%+7.42%1,158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.14%+13.61%+13.61%+13.16%+20.20%+17.69%+17.08%+20.33%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-4.25%-3.27%-3.27%-0.71%-6.07%N/AN/A-7.85%9
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.97%+11.97%+11.45%+18.92%N/AN/A+17.33%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-4.25%-3.28%-3.28%-0.72%-6.09%-2.86%+2.80%+7.24%653
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.97%+11.97%+11.45%+18.92%+16.65%+16.47%+19.90%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-4.39%-1.21%-1.21%+2.04%-3.73%+1.68%+4.62%+6.18%1,878
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+12.25%+12.25%+12.45%+22.20%+18.58%+17.48%+21.59%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-1.93%+0.22%+0.22%+0.19%+3.16%+0.05%N/A+5.67%267
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.79%+15.46%+15.46%+14.36%+19.11%+17.01%N/A+16.46%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-4.74%-4.06%-4.06%-2.35%-6.72%-4.11%N/A-3.57%927
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.71%+12.66%+12.66%+11.88%+18.90%+16.40%N/A+16.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-4.74%-4.06%-4.06%-2.35%-6.72%N/AN/A-7.04%419
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+12.66%+12.66%+11.88%+18.90%N/AN/A+16.79%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.53%-3.65%-3.65%+0.99%-1.23%N/AN/A-0.06%74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.07%+11.81%+11.81%+11.55%+18.15%N/AN/A+16.05%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-5.19%-2.60%-2.60%+1.52%N/AN/AN/A+9.86%33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+12.27%+12.27%+12.09%N/AN/AN/A+15.60%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.86%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.33%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-5.07%-1.57%-1.57%+2.78%N/AN/AN/A+13.73%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+12.29%+12.29%+12.27%N/AN/AN/A+16.18%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.86%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.40%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-5.38%-3.65%-3.65%-0.82%N/AN/AN/A+7.24%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.65%+8.62%+8.62%+8.33%N/AN/AN/A+9.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-7.61%-5.30%-5.30%-1.83%N/AN/AN/A+9.27%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.67%+12.41%+12.41%+11.95%N/AN/AN/A+14.21%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-4.24%-3.07%-3.07%-0.18%N/AN/AN/A+13.67%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.04%+12.03%+12.03%+11.57%N/AN/AN/A+12.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-6.81%-3.83%-3.83%+1.52%-0.28%+2.98%+6.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+12.31%+12.31%+11.68%+19.75%+16.56%+15.60%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-6.17%-2.53%-2.53%+2.38%-3.58%+1.93%+4.70%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.78%+12.45%+12.45%+12.34%+22.41%+18.77%+17.48%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.04%-3.17%-3.17%+1.84%-2.64%+2.13%+5.16%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+12.52%+12.52%+12.23%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน