กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กันยายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี และในกรณีที่ค่า TE เกินกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการจะพยายามปรับลดลงให้น้อยกว่า 1.00 % ต่อปี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ก.พ. 2566)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.65%
หมวดธนาคาร10.40%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์9.32%
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์8.61%
หมวดพาณิชย์8.53%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.พ. 2566)
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)7.62%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.87%
บมจ.ปตท5.90%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์4.25%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.07%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-0.99%-1.27%-2.26%-7.10%+0.12%-5.82%-1.02%+7.31%11,591
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.68%+8.58%+7.58%+10.51%+19.18%+16.71%+15.29%+15.71%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)-1.00%-1.23%-2.25%-7.03%+0.16%-5.89%-0.92%+5.75%830
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.68%+8.59%+7.61%+10.43%+18.89%+16.54%+15.32%+18.24%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)-1.00%N/A-2.25%N/AN/AN/AN/A+0.07%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.68%N/A+7.61%N/AN/AN/AN/A+7.75%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-0.98%-0.76%-1.87%-2.21%+4.07%-7.03%-1.08%+8.77%1,417
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.74%+8.55%+7.62%+10.22%+18.26%+16.62%+16.43%+22.35%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-1.01%-0.78%-1.90%-2.27%+4.01%-7.09%-0.92%+4.78%1,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.71%+8.52%+7.61%+10.22%+18.11%+16.53%+16.36%+19.63%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-0.42%+2.26%-3.17%+1.75%+13.69%-1.47%+3.35%+7.31%390
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.05%+8.98%+7.85%+11.06%+18.96%+17.58%+16.98%+19.68%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-1.26%-2.16%-3.45%-5.62%+6.85%-3.47%+2.21%+8.02%2,207
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.64%+10.29%+11.07%+12.24%+22.36%+19.67%+18.28%+21.77%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-0.23%+2.49%-2.95%+1.95%+13.62%-1.47%+3.37%+7.42%1,351
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.09%+9.00%+7.94%+11.17%+19.00%+17.60%+17.01%+20.06%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-0.93%-0.75%-1.87%-2.21%+4.02%N/AN/A-6.50%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.66%+8.34%+7.59%+10.14%+18.11%N/AN/A+16.46%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-0.93%-0.76%-1.86%-2.21%+4.00%-6.93%-0.92%+7.09%638
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.66%+8.34%+7.59%+10.13%+18.11%+16.49%+16.33%+19.63%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-2.34%-2.19%-3.76%-1.47%+5.32%-1.89%+2.53%+6.08%2,042
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.35%+9.06%+8.51%+10.44%+21.34%+18.59%+17.35%+21.20%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-3.31%-7.40%-3.34%-1.52%+15.43%-2.80%N/A+4.82%247
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+10.52%+8.58%+12.97%+18.30%+17.02%N/A+16.01%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-2.05%-3.24%-3.47%-5.58%+2.26%-6.81%N/A-3.29%888
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.02%+9.43%+7.89%+10.93%+18.18%+16.42%N/A+15.43%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-2.05%-3.24%-3.47%-5.58%+2.26%-6.79%N/A-6.30%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.02%+9.43%+7.89%+10.93%+18.18%+16.42%N/A+16.06%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-0.11%+0.01%-1.90%-2.56%+6.90%-1.80%N/A+0.40%72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+8.72%+8.11%+10.38%+17.29%+15.80%N/A+15.39%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-1.96%-2.00%-3.37%-1.67%N/AN/AN/A+8.37%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.25%+9.10%+8.40%+10.49%N/AN/AN/A+14.13%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.28%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.39%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-2.64%-2.36%-3.91%-1.86%N/AN/AN/A+10.98%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.16%+8.95%+8.11%+10.38%N/AN/AN/A+14.53%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.36%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.63%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-0.97%-1.08%-2.52%-5.24%N/AN/AN/A+5.03%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.47%+6.23%+5.23%+7.40%N/AN/AN/A+9.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-1.49%-1.57%-3.57%-7.58%N/AN/AN/A+6.31%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.91%+8.99%+7.61%+10.72%N/AN/AN/A+13.04%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-1.01%-0.79%-1.91%-2.09%N/AN/AN/A+10.53%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.80%+8.57%+7.72%+10.24%N/AN/AN/A+11.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.40%-0.03%-2.41%-0.99%+9.74%+0.64%+3.71%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.92%+8.79%+7.52%+10.60%+18.96%+16.66%+15.55%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-2.39%-2.03%-3.51%-2.48%+5.25%-1.59%+2.58%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+9.11%+8.50%+10.55%+21.50%+18.78%+17.37%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.28%-2.58%-3.36%-3.06%+6.28%-1.21%+2.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.26%+9.15%+8.27%+10.66%+21.05%+18.49%+17.18%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน