กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (AYFENSET50)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุนเพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
วันจดทะเบียนกองทุน
5 ตุลาคม 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 พ.ย. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค28.24%
หมวดธนาคาร12.06%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์10.58%
หมวดพาณิชย์8.56%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6.42%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 พ.ย. 2564)
บมจ.ปตท8.62%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.88%
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)4.76%
บมจ. ซีพี ออลล์4.71%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์3.96%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+7.88%+1.11%+10.30%+28.20%-5.46%+0.17%+5.05%+8.38%13,865
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.33%+11.18%+11.85%+15.41%+19.53%+16.20%+15.52%+16.09%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+7.87%+1.05%+10.17%+27.87%-5.50%+0.16%+5.09%+6.51%924
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+11.17%+11.84%+15.40%+19.27%+16.07%+15.56%+18.68%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+6.03%+0.59%+15.63%+29.39%-6.39%-1.14%+4.22%+9.27%1,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.06%+9.93%+10.59%+13.21%+18.99%+16.46%+16.82%+22.81%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+5.83%+0.34%+15.44%+29.11%-6.40%-1.18%+4.44%+5.14%1,159
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.01%+9.92%+10.58%+13.20%+18.84%+16.37%+16.75%+20.13%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.52%+7.25%+33.93%+50.82%+0.19%+7.11%+7.21%+7.66%383
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.51%+11.87%+12.94%+15.32%+20.05%+17.45%+17.27%+20.15%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+9.65%+0.89%+22.02%+48.29%-3.25%+5.28%+6.72%+8.54%1,805
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.29%+14.01%+14.81%+18.20%+22.87%+19.32%+18.72%+22.28%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.66%+7.23%+33.64%+50.54%+0.08%+7.11%+7.19%+7.76%1,252
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.62%+12.09%+13.05%+15.40%+20.04%+17.46%+17.29%+20.54%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+5.65%+0.06%+15.26%+28.86%-6.07%N/AN/A-8.73%11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.82%+9.68%+10.45%+13.08%+18.80%N/AN/A+18.10%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+5.65%+0.06%+15.26%+28.86%-6.17%-1.00%+4.70%+7.64%646
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.82%+9.68%+10.45%+13.08%+18.81%+16.33%+16.68%+20.13%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+8.49%+1.93%+8.01%+33.80%-1.60%+3.77%+6.32%+6.54%1,942
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.91%+12.95%+14.49%+19.13%+21.97%+18.24%+17.80%+21.93%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+4.57%+6.32%+41.56%+54.69%+1.16%+3.05%N/A+6.39%320
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+12.13%+13.26%+15.08%+18.71%+16.48%N/A+16.59%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+6.10%+1.07%+16.63%+31.06%-6.15%N/AN/A-3.28%1,115
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+9.85%+11.30%+14.29%+18.72%N/AN/A+16.44%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+6.10%+1.06%+16.62%+31.05%-6.13%N/AN/A-7.28%396
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+9.85%+11.30%+14.29%+18.72%N/AN/A+17.37%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+5.83%+1.32%+18.46%+32.39%-0.92%N/AN/A+0.28%90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.17%+9.61%+10.42%+12.89%+17.96%N/AN/A+16.56%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+7.75%+3.06%+11.38%+34.61%N/AN/AN/A+17.31%43
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.06%+13.38%+17.46%N/AN/AN/A+17.22%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.67%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.05%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+7.98%+2.74%+9.08%+32.63%N/AN/AN/A+23.47%8
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.51%+12.44%+14.04%+18.37%N/AN/AN/A+18.13%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.75%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.59%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+5.61%+0.94%+7.37%+19.23%N/AN/AN/A+15.34%3
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+7.83%+8.29%+10.72%N/AN/AN/A+10.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+7.87%+1.07%+10.20%+27.71%N/AN/AN/A+20.80%5
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.31%+11.19%+11.85%+15.36%N/AN/AN/A+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+5.80%+0.42%+15.85%+29.89%N/AN/AN/A+24.91%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%+9.85%+10.55%+13.16%N/AN/AN/A+13.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%+2.22%+4.85%+8.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%+19.44%+16.14%+15.80%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+8.12%+3.28%+9.89%+34.23%-1.28%+3.78%+6.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.51%+12.51%+14.09%+18.32%+22.18%+18.42%+17.75%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+7.85%+3.49%+11.91%+35.67%-0.28%+4.04%+7.35%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.09%+13.47%+17.38%+21.77%+18.09%+17.52%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th