กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยารักษ์ก้าวหน้า (DYNAMIC)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
6 พฤศจิกายน 2546
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2567)
หมวดพาณิชย์15.22%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์14.64%
หมวดธนาคาร11.19%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม10.17%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์8.01%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์8.54%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ4.96%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.70%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์4.53%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล4.51%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-5.35%-3.98%-3.98%-9.21%-6.19%-7.53%-2.42%+5.68%8,856
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+10.05%+10.05%+10.77%+11.19%+16.81%+14.19%+15.44%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)-5.22%-3.90%-3.90%-9.07%-6.12%-7.53%-2.33%+4.49%697
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.20%+9.94%+9.94%+10.67%+11.11%+16.60%+14.19%+17.88%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)-5.22%-3.90%-3.90%-9.07%N/AN/AN/A-10.00%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.20%+9.80%+9.94%+10.67%N/AN/AN/A+10.94%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-4.84%-2.90%-2.90%-8.09%-4.68%-6.48%-1.85%+7.68%1,093
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.66%+10.41%+10.41%+10.99%+11.18%+16.33%+14.78%+21.95%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-4.81%-2.91%-2.91%-8.03%-4.74%-6.51%-1.89%+3.65%877
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.61%+10.37%+10.37%+10.94%+11.16%+16.22%+14.74%+19.22%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-4.17%-0.10%-0.10%-6.02%-0.29%-0.23%+2.63%+6.29%470
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+11.14%+11.14%+12.00%+11.97%+17.20%+15.62%+19.28%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-4.68%-5.06%-5.06%-9.10%-0.92%-3.38%+2.08%+7.03%1,976
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.84%+9.41%+9.41%+10.87%+12.69%+19.43%+16.83%+21.28%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-4.47%-0.26%-0.26%-6.55%-0.44%-0.37%+2.61%+6.38%1,233
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+11.34%+11.34%+12.19%+12.11%+17.26%+15.66%+19.66%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-4.92%-3.01%-3.01%-8.25%-4.90%-6.41%N/A-7.56%6
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.48%+10.48%+11.04%+11.15%+16.22%N/A+15.61%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-4.92%-3.01%-3.01%-8.24%-4.90%-6.42%-1.73%+5.79%458
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.48%+10.48%+11.04%+11.14%+16.22%+14.69%+19.23%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-5.26%-7.01%-7.01%-11.40%-3.94%-4.97%+0.30%+4.54%2,044
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.65%+11.39%+11.39%+12.14%+11.96%+18.72%+16.24%+20.67%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-8.33%-6.77%-6.77%-11.63%-7.32%-2.68%N/A+1.46%180
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+11.38%+11.38%+12.01%+12.93%+16.69%N/A+15.54%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-2.48%-1.03%-1.03%-7.16%-5.88%-7.07%N/A-4.70%659
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+11.30%+11.30%+11.76%+11.64%+16.35%N/A+14.92%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-2.48%-1.03%-1.03%-7.16%-5.88%-7.07%N/A-7.21%439
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+11.31%+11.31%+11.76%+11.64%+16.35%N/A+15.40%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-2.82%-1.77%-1.77%-7.57%-3.08%-2.77%N/A-1.55%62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+10.45%+10.45%+10.87%+11.12%+15.65%N/A+14.73%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-4.22%-6.58%-6.58%-10.52%-3.86%N/AN/A+1.02%194
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+10.86%+10.86%+11.67%+11.59%N/AN/A+13.54%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.41%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.11%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)-4.22%-6.58%-6.58%N/AN/AN/AN/A-10.77%17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+10.72%+10.86%N/AN/AN/AN/A+11.68%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-3.81%-6.28%-6.28%-10.23%-3.15%N/AN/A+2.74%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.20%+10.92%+10.92%+11.67%+11.66%N/AN/A+13.82%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.16%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-3.84%-4.02%-4.02%-6.88%-4.25%N/AN/A0.00%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.04%+7.31%+7.31%+7.96%+7.97%N/AN/A+8.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-5.33%-5.61%-5.61%-9.83%-6.35%N/AN/A-0.62%6
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+10.36%+10.36%+11.32%+11.42%N/AN/A+12.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-4.91%-2.99%-2.99%-8.00%-4.67%N/AN/A+2.22%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+10.45%+10.45%+11.01%+11.21%N/AN/A+11.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.53%-6.07%-6.07%-10.60%-3.58%-2.62%+1.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.14%+10.14%+10.95%+11.13%+16.77%+14.41%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-3.55%-5.87%-5.87%-9.54%-2.72%-4.22%+0.82%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.34%+11.01%+11.01%+11.71%+11.74%+18.80%+16.28%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-4.28%-6.61%-6.61%-10.41%-3.90%-4.26%+0.83%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.26%+10.98%+10.98%+11.79%+11.72%+18.50%+16.04%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน