กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยารักษ์ก้าวหน้า (DYNAMIC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
6 พฤศจิกายน 2546
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2566)
หมวดธนาคาร19.16%
หมวดพาณิชย์12.97%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์11.19%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10.67%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค9.38%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2566)
บมจ.เอสซีบี เอกซ์6.88%
บมจ. ซีพี ออลล์6.54%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส5.70%
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น4.97%
บมจ.ธ.กสิกรไทย4.76%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-7.82%-9.16%-15.29%-12.56%+1.81%-6.98%-2.06%+6.09%9,780
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.82%+12.22%+11.93%+11.35%+12.97%+16.78%+14.49%+15.61%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)-7.77%-9.06%-15.15%-12.44%+1.79%-6.97%-1.97%+4.79%729
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.74%+12.13%+11.84%+11.26%+12.91%+16.57%+14.51%+18.08%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)-7.77%-9.06%-15.15%N/AN/AN/AN/A-13.14%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.70%+12.12%+11.84%N/AN/AN/AN/A+11.50%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.24%-8.84%-14.64%-12.36%+4.01%-6.51%-1.84%+7.96%1,194
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.03%+12.44%+12.11%+11.52%+12.20%+16.43%+15.22%+22.16%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-7.16%-8.79%-14.62%-12.35%+3.94%-6.51%-1.79%+3.88%935
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+12.38%+12.06%+11.47%+12.19%+16.32%+15.19%+19.44%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-8.47%-8.50%-13.74%-9.60%+11.66%-1.45%+3.31%+6.42%448
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.86%+12.52%+12.05%+11.52%+13.31%+17.30%+15.89%+19.49%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-6.55%-3.94%-8.40%-5.54%+12.58%-2.68%+2.84%+7.46%2,118
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.84%+12.75%+13.23%+12.38%+15.07%+19.56%+17.25%+21.55%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-8.74%-8.81%-13.91%-9.77%+11.52%-1.54%+3.29%+6.52%1,256
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.17%+12.87%+12.24%+11.67%+13.42%+17.33%+15.92%+19.87%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.27%-8.88%-14.69%-12.46%+3.79%-6.36%N/A-8.05%9
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.07%+12.49%+12.17%+11.55%+12.13%+16.29%N/A+16.10%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.27%-8.88%-14.68%-12.45%+3.79%-6.42%-1.64%+6.10%523
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.08%+12.48%+12.17%+11.55%+12.13%+16.30%+15.16%+19.45%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-11.50%-7.48%-14.59%-11.92%+6.49%-2.95%+0.97%+5.04%2,203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.43%+13.36%+13.03%+12.39%+14.77%+18.62%+16.56%+20.95%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-8.00%-9.51%-19.41%-19.67%+8.02%-3.32%N/A+1.95%197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.11%+13.01%+12.77%+12.11%+14.07%+16.79%N/A+15.83%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-9.44%-10.65%-18.24%-15.49%+1.97%-7.71%N/A-5.36%718
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+12.76%+12.40%+11.80%+12.84%+16.36%N/A+15.24%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-9.44%-10.65%-18.24%-15.49%+1.97%-7.70%N/A-8.19%411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+12.76%+12.40%+11.80%+12.84%+16.36%N/A+15.78%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-8.58%-9.16%-13.76%-11.22%+5.51%-2.89%N/A-1.72%68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.40%+11.80%+11.68%+11.12%+11.99%+15.68%N/A+15.10%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-10.37%-7.03%-13.96%-11.29%+6.74%N/AN/A+2.71%150
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.85%+12.64%+12.05%+13.94%N/AN/A+14.01%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.06%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)-10.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-6.60%5
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.89%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-10.75%-6.57%-13.64%-11.20%+6.85%N/AN/A+4.79%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+12.94%+12.70%+12.13%+14.34%N/AN/A+14.35%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.09%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.94%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-6.18%-7.48%-11.48%-8.68%+1.46%N/AN/A+0.71%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.70%+8.84%+8.51%+8.16%+9.11%N/AN/A+9.10%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-8.79%-10.38%-16.11%-12.46%+1.64%N/AN/A+0.27%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.23%+12.65%+12.20%+11.68%+13.07%N/AN/A+13.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-7.10%-8.72%-14.59%-12.31%+4.23%N/AN/A+3.40%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+12.48%+12.19%+11.58%+12.22%N/AN/A+12.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.42%-8.43%-14.91%-11.61%+7.98%-0.78%+2.69%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.07%+11.99%+11.83%+11.32%+12.96%+16.69%+14.68%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-10.57%-6.15%-12.62%-10.27%+7.49%-2.28%+1.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.10%+12.97%+12.81%+12.23%+14.38%+18.75%+16.59%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.41%-6.88%-13.87%-11.52%+6.90%-2.22%+1.65%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+12.98%+12.77%+12.18%+14.00%+18.46%+16.35%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน