กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 มี.ค. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค18.48%
หมวดพาณิชย์13.64%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์11.84%
หมวดธนาคาร10.44%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม7.32%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 มี.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์8.04%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.50%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์5.77%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ4.32%
บมจ.เอ็ม บี เค3.37%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง, เป็นเงิน 18.8000 บาท)
21 ก.พ. 25660.2500 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25650.1000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25650.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.1000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25640.2000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.5000 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.44%-2.64%+1.44%-8.28%-5.34%-5.96%-1.33%+6.11%9,630
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.79%+11.06%+9.79%+11.26%+11.32%+16.75%+14.21%+15.50%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)+1.40%-2.65%+1.40%-8.19%-5.32%-5.98%-1.23%+4.83%733
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.69%+10.95%+9.69%+11.16%+11.25%+16.54%+14.22%+17.95%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)+1.40%-2.65%+1.40%-8.19%N/AN/AN/A-8.15%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.45%+10.95%+9.69%+11.15%N/AN/AN/A+11.08%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+2.03%-2.23%+2.03%-7.86%-3.46%-5.04%-1.06%+7.95%1,175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.19%+11.34%+10.19%+11.51%+11.21%+16.31%+14.81%+22.02%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+1.99%-2.23%+1.99%-7.85%-3.53%-5.07%-1.09%+3.95%929
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.15%+11.28%+10.15%+11.45%+11.19%+16.20%+14.77%+19.30%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+4.26%+0.16%+4.26%-4.67%+2.20%+0.97%+3.46%+6.60%469
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.48%+12.72%+11.48%+12.11%+12.14%+17.20%+15.63%+19.36%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-0.40%-3.34%-0.40%-1.89%-0.18%-1.44%+3.28%+7.37%2,070
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.04%+10.61%+9.04%+11.57%+12.98%+19.42%+16.91%+21.38%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+4.40%-0.01%+4.40%-4.93%+2.16%+0.89%+3.47%+6.70%1,306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.48%+12.74%+11.48%+12.30%+12.26%+17.24%+15.68%+19.73%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+2.00%-2.29%+2.00%-7.96%-3.69%-4.96%N/A-7.09%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.21%+11.38%+10.21%+11.55%+11.15%+16.19%N/A+15.77%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+2.01%-2.28%+2.01%-7.95%-3.69%-4.99%-0.92%+6.12%510
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.22%+11.38%+10.22%+11.55%+11.15%+16.19%+14.73%+19.31%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-1.85%-4.16%-1.85%-11.63%-3.07%-2.74%+1.51%+4.95%2,177
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+12.82%+11.21%+12.56%+12.15%+18.64%+16.24%+20.77%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+1.70%-2.13%+1.70%-8.00%-1.54%+0.16%N/A+2.60%201
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+12.62%+11.26%+12.46%+13.11%+16.66%N/A+15.64%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.49%-2.71%+1.49%-8.66%-5.09%-6.19%N/A-4.52%705
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+12.01%+10.75%+11.91%+11.57%+16.27%N/A+15.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.49%-2.71%+1.49%-8.66%-5.09%-6.19%N/A-7.11%451
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+12.01%+10.75%+11.91%+11.57%+16.27%N/A+15.51%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+1.08%-2.37%+1.08%-7.67%-2.29%-1.69%N/A-1.18%64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.40%+11.47%+10.40%+11.30%+11.09%+15.59%N/A+14.86%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-2.47%-5.40%-2.47%-11.84%-2.68%N/AN/A+2.32%192
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%+12.33%+10.74%+12.05%+11.78%N/AN/A+13.69%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.41%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.24%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)-2.47%-5.40%-2.47%N/AN/AN/AN/A-6.84%17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.49%+12.33%+10.74%N/AN/AN/AN/A+11.89%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-2.57%-5.00%-2.57%-11.48%-2.34%N/AN/A+4.09%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+12.30%+10.75%+12.06%+11.87%N/AN/A+13.98%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.12%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.66%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-0.18%-2.41%-0.18%-6.94%-3.64%N/AN/A+1.13%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.57%+8.34%+7.57%+8.23%+8.07%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-0.30%-3.45%-0.30%-9.84%-5.52%N/AN/A+0.90%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+11.81%+10.70%+11.74%+11.57%N/AN/A+12.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+2.01%-2.15%+2.01%-7.75%-3.39%N/AN/A+3.86%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.22%+11.35%+10.22%+11.55%+11.24%N/AN/A+11.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.62%-5.00%-1.62%-11.71%-1.79%-0.45%+3.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+11.64%+9.99%+11.28%+11.29%+16.70%+14.41%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-2.40%-4.73%-2.40%-10.81%-1.91%-2.31%+1.97%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.80%+12.32%+10.80%+12.09%+11.95%+18.73%+16.28%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.43%-5.44%-2.43%-11.60%-2.63%-2.12%+2.09%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+12.43%+10.81%+12.15%+11.90%+18.44%+16.04%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน