กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund และ Cross Investing Fund
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
14 กันยายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วย CIS ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+6)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 พ.ย. 2566)
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน95.85%
ทรัพย์สินอื่น4.37%
หนี้สินอื่น-0.23%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.38%+0.73%+1.03%+1.14%+0.51%N/AN/A+0.47%335
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.37%+0.70%+0.99%+1.11%+0.62%N/AN/A+0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.06%+0.06%+0.06%+0.04%N/AN/A+0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%N/AN/A+0.02%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)0.00%+0.32%+0.80%+2.15%+1.18%N/AN/A+1.10%496
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.52%-0.46%-0.13%+1.65%+0.32%N/AN/A+0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.47%+0.51%+0.60%+0.85%N/AN/A+0.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.86%+0.71%+0.72%+0.82%+1.07%N/AN/A+1.04%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-1.86%-1.82%-2.71%-1.63%+0.58%N/AN/A+0.55%167
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.95%-1.47%-2.61%-1.54%+1.97%N/AN/A+2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.99%+2.03%+2.00%+1.90%+2.24%N/AN/A+2.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+1.95%+1.92%+1.85%+2.15%N/AN/A+2.37%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-11.52%-7.53%-14.65%-11.97%+6.54%N/AN/A+6.18%627
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-10.57%-6.15%-12.62%-10.27%+7.49%N/AN/A+6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.43%+13.36%+13.03%+12.39%+14.80%N/AN/A+16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.10%+12.97%+12.81%+12.23%+14.38%N/AN/A+16.08%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-8.47%-10.03%-15.54%-12.04%+1.05%N/AN/A-2.40%512
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.42%-8.43%-14.91%-11.61%+7.98%N/AN/A+4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.88%+12.13%+11.66%+11.16%+12.39%N/AN/A+12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.07%+11.99%+11.83%+11.32%+12.96%N/AN/A+13.44%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-10.37%-7.03%-13.96%-11.29%+6.74%N/AN/A+2.70%444
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.41%-6.88%-13.87%-11.52%+6.90%N/AN/A+2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.85%+12.64%+12.05%+13.94%N/AN/A+14.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+12.98%+12.77%+12.18%+14.00%N/AN/A+14.07%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.06%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)-8.85%-6.36%+0.06%+3.69%+2.74%N/AN/A+3.74%1,466
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.68%+8.45%+3.62%+10.58%N/AN/A+9.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+11.45%+12.57%+14.58%+15.94%N/AN/A+16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.66%+14.21%+15.10%+15.82%N/AN/A+16.16%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-11.57%-13.47%-14.20%+4.14%N/AN/AN/A-20.92%305
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.52%-7.16%-7.13%+4.42%N/AN/AN/A-13.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.53%+16.56%+16.85%+19.61%N/AN/AN/A+22.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.29%+17.54%+17.26%+19.43%N/AN/AN/A+22.36%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-21.59%-1.45%+5.16%-2.81%N/AN/AN/A-34.36%39
S&P 500 Total Return+5.59%+6.74%+6.39%-2.98%N/AN/AN/A+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.53%+26.98%+28.98%+32.44%N/AN/AN/A+43.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.69%+7.92%+8.65%+9.25%N/AN/AN/A+8.80%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)-11.67%-12.50%-8.48%-7.20%N/AN/AN/A-11.53%27
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.76%-10.57%-4.76%-2.24%N/AN/AN/A-7.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.92%+12.27%+12.31%+13.61%N/AN/AN/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.23%+12.12%+12.51%+13.72%N/AN/AN/A+16.14%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-20.38%-15.77%-11.76%-8.92%N/AN/AN/A-17.24%49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.24%+15.22%+17.05%+17.78%N/AN/AN/A+21.96%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-19.13%-4.37%+4.41%+5.61%N/AN/AN/A-26.99%495
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-18.41%-2.12%+9.95%+13.06%N/AN/AN/A-23.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.69%+21.46%+21.74%+25.71%N/AN/AN/A+35.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.29%+21.43%+22.49%+26.68%N/AN/AN/A+35.93%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)-19.41%-12.12%-19.50%-0.91%N/AN/AN/A-21.46%19
Morningstar China NR (USD)-10.90%-6.33%-8.07%+12.70%N/AN/AN/A-11.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.19%+27.83%+26.99%+28.88%N/AN/AN/A+30.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%+25.34%N/AN/AN/A+26.03%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)-13.20%-5.90%-4.42%-0.84%N/AN/AN/A-5.35%14
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-12.36%-3.66%-0.02%+5.01%N/AN/AN/A-4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.74%+12.08%+13.33%+16.09%N/AN/AN/A+17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.65%+12.41%+13.87%+16.92%N/AN/AN/A+18.38%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)-20.02%-7.42%-7.11%-4.36%N/AN/AN/A-21.24%78
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-20.16%-3.21%-1.61%-10.24%N/AN/AN/A-26.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.35%+17.04%+16.08%+17.32%N/AN/AN/A+18.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.88%+24.36%+24.01%+26.39%N/AN/AN/A+26.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-10.37%-7.03%-13.96%-11.29%+6.74%N/AN/A+3.52%1,373
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.41%-6.88%-13.87%-11.52%+6.90%N/AN/A+4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.85%+12.64%+12.05%+13.94%N/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+12.98%+12.77%+12.18%+14.00%N/AN/A+15.03%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.06%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน