กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ตุลาคม 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของNAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: หลัง IPO: เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 พ.ย. 2564)
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund99.24%
ทรัพย์สินอื่น23.06%
หนี้สินอื่น-22.30%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.06%+0.09%+0.13%+0.16%N/AN/AN/A+0.19%97
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.09%+0.16%+0.27%+0.34%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.33%+0.77%+0.79%+1.68%N/AN/AN/A+1.31%191
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.57%+0.37%-0.11%+0.72%N/AN/AN/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.71%+0.72%+0.86%+0.82%N/AN/AN/A+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.85%+0.79%+0.84%+0.82%N/AN/AN/A+0.85%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.91%+0.90%+2.03%+5.23%N/AN/AN/A+3.43%90
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.49%+0.86%+3.13%+8.34%N/AN/AN/A+6.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.62%+1.83%+2.06%+2.69%N/AN/AN/A+2.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.63%+1.80%+2.00%+2.60%N/AN/AN/A+2.87%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+8.48%+1.91%+7.96%+34.18%N/AN/AN/A+22.32%316
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+8.12%+3.28%+9.89%+34.23%N/AN/AN/A+20.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.91%+12.95%+14.49%+19.22%N/AN/AN/A+20.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.51%+12.51%+14.09%+18.32%N/AN/AN/A+20.18%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+7.77%+1.05%+9.59%+24.83%N/AN/AN/A+7.23%298
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%N/AN/AN/A+20.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.18%+11.01%+11.62%+14.25%N/AN/AN/A+14.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%N/AN/AN/A+15.75%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+7.76%+3.06%+11.38%+34.61%N/AN/AN/A+17.30%137
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+7.85%+3.49%+11.91%+35.67%N/AN/AN/A+17.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.06%+13.38%+17.46%N/AN/AN/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.09%+13.47%+17.38%N/AN/AN/A+17.15%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.05%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.67%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+2.22%+8.56%+15.81%+28.06%N/AN/AN/A+21.71%875
MSCI World Net Index NETR USD+4.89%+15.86%+32.35%+49.60%N/AN/AN/A+37.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.35%+10.24%+10.49%+10.80%N/AN/AN/A+13.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.60%+11.33%+11.37%N/AN/AN/A+14.21%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)+0.25%-14.17%-16.45%N/AN/AN/AN/A-16.46%182
ดัชนี MSCI China A Onshore+4.40%+9.03%+15.68%N/AN/AN/AN/A+16.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.92%+23.12%+23.53%N/AN/AN/AN/A+23.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%+18.78%+20.42%N/AN/AN/AN/A+20.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+7.76%+3.06%+11.38%+34.62%N/AN/AN/A+15.48%1,595
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+7.85%+3.49%+11.91%+35.67%N/AN/AN/A+18.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.06%+13.38%+17.46%N/AN/AN/A+18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+12.09%+13.47%+17.38%N/AN/AN/A+18.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.05%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.67%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th