กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ตุลาคม 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท DWS Investment S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัททั่วโลกที่มีธรุกิจหลักเกี่ยวกับการควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือผลกระทบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ช่วยในการลดมลพิษโดยการสร้างพลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ น้ำ เกษตรกรรม การป้องกันภัยพิบัติ และเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ต.ค. 2565)
DWS Invest ESG Climate Tech100.75%
ทรัพย์สินอื่น3.59%
หนี้สินอื่น-4.34%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.08%+0.13%+0.20%+0.25%N/AN/AN/A+0.21%179
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.13%+0.22%+0.35%+0.42%N/AN/AN/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.02%+0.01%+0.01%+0.01%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.26%+0.30%-0.59%-0.26%N/AN/AN/A+0.70%304
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.45%+0.10%-1.60%-1.37%N/AN/AN/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.13%+1.29%+1.15%+1.06%N/AN/AN/A+0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.53%+1.75%+1.55%+1.43%N/AN/AN/A+1.12%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.10%-0.30%-1.76%-1.68%N/AN/AN/A+1.41%127
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.80%-0.23%-0.18%+0.39%N/AN/AN/A+3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%+1.93%+2.07%+2.03%N/AN/AN/A+2.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.75%+1.98%+1.92%+1.91%N/AN/AN/A+2.55%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+2.66%+0.53%+2.04%+2.48%N/AN/AN/A+14.18%487
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+3.26%+0.80%+1.47%+3.19%N/AN/AN/A+13.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.76%+11.35%+11.29%+11.60%N/AN/AN/A+17.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.56%+11.29%+11.34%+11.61%N/AN/AN/A+17.36%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-0.48%-7.34%-6.49%-5.94%N/AN/AN/A+1.73%432
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.07%-2.23%-0.34%+1.88%N/AN/AN/A+12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.97%+11.67%+11.45%+11.51%N/AN/AN/A+13.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.91%+11.81%+11.52%+11.49%N/AN/AN/A+14.20%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+2.66%-0.68%+0.61%+1.93%N/AN/AN/A+9.89%264
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.60%-0.95%-0.21%+1.86%N/AN/AN/A+10.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+11.44%+11.27%+11.49%N/AN/AN/A+14.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.83%+11.62%+11.48%+11.68%N/AN/AN/A+14.86%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.08%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)-8.15%-12.24%-22.23%-18.19%N/AN/AN/A+3.77%1,124
MSCI World Net Index NETR USD-1.14%+2.09%-9.01%-6.63%N/AN/AN/A+17.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.84%+23.73%+22.16%+20.74%N/AN/AN/A+16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.96%+21.76%+20.70%N/AN/AN/A+17.15%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-25.82%-26.35%-42.31%-40.78%N/AN/AN/A-31.91%189
ดัชนี MSCI China A Onshore-18.87%-6.55%-26.13%-25.21%N/AN/AN/A-7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.56%+23.68%+24.96%+23.56%N/AN/AN/A+23.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.37%+19.58%+22.15%+20.98%N/AN/AN/A+20.75%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-2.44%-20.00%-51.94%-58.01%N/AN/AN/A-54.89%21
S&P 500 Total Return-0.10%+4.97%-6.41%-2.23%N/AN/AN/A+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+44.46%+53.93%+57.20%+53.76%N/AN/AN/A+52.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.39%+26.45%+25.26%+23.99%N/AN/AN/A+23.57%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)-8.30%-11.87%-16.16%-18.41%N/AN/AN/A-15.49%21
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.35%-9.43%-21.38%-19.82%N/AN/AN/A-15.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.64%+21.19%+19.26%+18.30%N/AN/AN/A+18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.02%+22.54%+21.39%+20.31%N/AN/AN/A+20.04%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-7.74%-12.47%-25.45%-27.76%N/AN/AN/A-24.49%42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.33%+29.04%+27.68%+25.90%N/AN/AN/A+25.40%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-12.02%-21.00%-47.07%-52.68%N/AN/AN/A-48.68%262
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.27%-10.49%-22.04%-20.91%N/AN/AN/A-16.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.61%+43.16%+46.20%+43.20%N/AN/AN/A+42.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+18.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+2.66%-0.68%+0.61%+1.93%N/AN/AN/A+9.95%1,582
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.60%-0.95%-0.21%+1.86%N/AN/AN/A+11.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+11.44%+11.27%+11.49%N/AN/AN/A+15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.83%+11.62%+11.48%+11.68%N/AN/AN/A+16.01%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.08%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน