กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV 2. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร - ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน - กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
11.64%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

91.67%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

5.52%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

2.53%

ทรัพย์สินอื่น

-11.36%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
1
ระดับความเสี่ยง
1
เสี่ยงต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ค. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ23.69%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย74.22%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.77%
ทรัพย์สินอื่น1.54%
หนี้สินอื่น-2.22%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ค. 2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย74.22%
กระทรวงการคลัง23.69%
บมจ.ธ.ยูโอบี2.77%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/63-26.67%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/64-13.49%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/64-9.40%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/90/64-6.36%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/64-5.92%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.03%+0.06%+0.06%+0.16%N/AN/AN/A+0.18%87
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.16%+0.16%+0.36%N/AN/AN/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+1.26%+0.98%+0.98%+2.34%N/AN/AN/A+1.82%172
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.84%+0.17%+0.17%+1.17%N/AN/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.70%+0.97%+0.97%+0.78%N/AN/AN/A+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.67%+0.87%+0.87%+0.73%N/AN/AN/A+0.86%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.47%+1.68%+1.68%+1.83%N/AN/AN/A+4.06%82
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.28%+2.42%+2.42%+4.72%N/AN/AN/A+7.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.30%+2.31%+2.31%+2.87%N/AN/AN/A+3.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.95%+2.15%+2.15%+2.72%N/AN/AN/A+3.10%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-2.68%+4.97%+4.97%+10.06%N/AN/AN/A+26.17%281
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-1.11%+6.40%+6.40%+10.16%N/AN/AN/A+23.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+15.76%+15.76%+20.49%N/AN/AN/A+22.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.96%+15.42%+15.42%+19.54%N/AN/AN/A+21.89%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-2.79%+6.36%+6.36%+5.30%N/AN/AN/A+6.61%263
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.89%+11.47%+11.47%+21.65%N/AN/AN/A+22.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.86%+12.13%+12.13%+15.13%N/AN/AN/A+15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.38%+13.04%+13.04%+16.35%N/AN/AN/A+16.92%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-0.64%+8.29%+8.29%N/AN/AN/AN/A+16.97%114
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-0.44%+8.61%+8.61%N/AN/AN/AN/A+17.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.38%+14.50%+14.50%N/AN/AN/AN/A+19.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.51%+14.63%+14.63%N/AN/AN/AN/A+18.97%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+8.76%+10.03%+10.03%+23.29%N/AN/AN/A+23.16%736
MSCI World Net Index NETR USD+10.36%+20.98%+20.98%+44.42%N/AN/AN/A+38.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.18%+10.48%+10.48%+13.32%N/AN/AN/A+14.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+11.93%+11.93%+13.23%N/AN/AN/A+15.15%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)+0.63%-3.12%-3.12%N/AN/AN/AN/A-3.13%160
ดัชนี MSCI China A Onshore+11.27%+13.96%+13.96%N/AN/AN/AN/A+14.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+22.17%+22.17%N/AN/AN/AN/A+21.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.37%+20.69%+20.69%N/AN/AN/AN/A+20.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-0.64%+8.29%+8.29%+12.69%N/AN/AN/A+17.34%1,551
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-0.44%+8.61%+8.61%+13.74%N/AN/AN/A+20.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.38%+14.50%+14.50%+18.69%N/AN/AN/A+19.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.51%+14.63%+14.63%+18.58%N/AN/AN/A+19.73%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th