กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
3.66%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

31.40%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

7.01%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

58.06%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.47%

ทรัพย์สินอื่น

-0.60%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 มี.ค. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ6.65%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.02%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.22%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน63.60%
ทรัพย์สินอื่น2.60%
หนี้สินอื่น-2.10%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 มี.ค. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.02%
กระทรวงการคลัง6.65%
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่5.91%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.06%
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์3.58%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4AA+5.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67-5.00%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66-4.83%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/66-4.04%
หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563A3.44%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.45%+0.88%+0.45%+1.55%+0.74%N/AN/A+0.60%440
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.40%+0.81%+0.40%+1.45%+0.79%N/AN/A+0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%N/AN/A+0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%+0.01%+0.02%N/AN/A+0.02%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.87%+2.15%+0.87%+2.26%+1.64%N/AN/A+1.48%696
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.07%+2.64%+1.07%+1.83%+1.08%N/AN/A+1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.53%+0.38%+0.50%+0.80%N/AN/A+0.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.77%+0.59%+0.73%+1.05%N/AN/A+1.02%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.70%+1.37%+0.70%+0.02%-0.16%N/AN/A+1.01%191
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.20%+0.07%+0.20%-1.17%+0.24%N/AN/A+2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.65%+1.95%+1.65%+1.91%+1.94%N/AN/A+2.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.65%+1.92%+1.65%+1.84%+1.86%N/AN/A+2.32%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)+2.32%N/A+2.32%N/AN/AN/AN/A+3.08%6
เกณฑ์มาตราฐาน(7)+1.58%N/A+1.58%N/AN/AN/AN/A+3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.82%N/A+2.82%N/AN/AN/AN/A+2.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.13%N/A+2.13%N/AN/AN/AN/A+2.34%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF)+2.78%N/A+2.78%N/AN/AN/AN/A+3.98%5
เกณฑ์มาตราฐาน(8)+1.83%N/A+1.83%N/AN/AN/AN/A+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.08%N/A+4.08%N/AN/AN/AN/A+3.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.65%N/A+3.65%N/AN/AN/AN/A+4.14%
กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF)+3.53%N/A+3.53%N/AN/AN/AN/A+4.97%6
เกณฑ์มาตราฐาน(9)+3.35%N/A+3.35%N/AN/AN/AN/A+8.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.35%N/A+5.35%N/AN/AN/AN/A+5.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%N/A+5.69%N/AN/AN/AN/A+6.32%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-1.86%-4.19%-1.86%-11.70%-3.13%N/AN/A+5.71%694
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-2.40%-4.73%-2.40%-10.81%-1.91%N/AN/A+5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+12.82%+11.21%+12.56%+12.15%N/AN/A+15.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.80%+12.32%+10.80%+12.09%+11.95%N/AN/A+15.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-0.38%-3.60%-0.38%-9.66%-5.46%N/AN/A-1.65%578
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-1.62%-5.00%-1.62%-11.71%-1.79%N/AN/A+4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.14%+11.27%+10.14%+11.21%+11.18%N/AN/A+12.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+11.64%+9.99%+11.28%+11.29%N/AN/A+13.15%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-2.47%-5.40%-2.47%-11.84%-2.68%N/AN/A+2.32%548
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.43%-5.44%-2.43%-11.60%-2.63%N/AN/A+2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%+12.33%+10.74%+12.05%+11.77%N/AN/A+13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+12.43%+10.81%+12.15%+11.90%N/AN/A+13.75%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.41%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF)+2.52%N/A+2.52%N/AN/AN/AN/A+7.30%8
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.67%N/A+5.67%N/AN/AN/AN/A+6.25%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+4.04%+11.39%+4.04%+10.23%+3.68%N/AN/A+7.07%1,893
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+11.36%+13.79%+11.36%+22.58%+12.16%N/AN/A+13.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.12%+9.94%+9.12%+10.47%+15.74%N/AN/A+15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.56%+11.59%+10.56%+13.01%+15.73%N/AN/A+15.71%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)+0.55%-6.72%+0.55%-18.04%-20.00%N/AN/A-19.55%331
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+7.25%-5.53%+7.25%-9.92%-13.73%N/AN/A-12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.04%+14.14%+14.04%+15.34%+20.92%N/AN/A+21.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+16.69%+15.73%+16.81%+21.24%N/AN/A+21.70%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)+6.62%+27.15%+6.62%+33.73%N/AN/AN/A-19.25%72
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+13.35%+29.45%+13.35%+49.01%N/AN/AN/A-12.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.35%+26.50%+23.35%+25.69%N/AN/AN/A+41.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.06%+27.84%+26.06%+29.36%N/AN/AN/A+42.06%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)+1.11%+11.18%+1.11%+3.01%N/AN/AN/A-4.72%35
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+1.77%+14.41%+1.77%+8.19%N/AN/AN/A-0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%+11.77%+8.47%+11.49%N/AN/AN/A+15.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+12.01%+8.66%+12.00%N/AN/AN/A+15.45%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)+1.05%+6.93%+1.05%-1.06%N/AN/AN/A-8.41%65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.18%+15.38%+12.18%+14.67%N/AN/AN/A+20.85%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)+8.41%+25.52%+8.41%+22.76%N/AN/AN/A-13.42%764
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+9.14%+29.15%+9.14%+29.20%N/AN/AN/A-9.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.21%+19.32%+17.21%+19.69%N/AN/AN/A+32.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.88%+19.73%+17.88%+21.06%N/AN/AN/A+33.76%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)-6.83%-11.87%-6.83%-24.82%N/AN/AN/A-20.60%31
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+4.39%-6.16%+4.39%-11.30%N/AN/AN/A-8.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.55%+26.06%+28.55%+27.08%N/AN/AN/A+29.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)+4.48%+13.77%+4.48%+9.95%N/AN/AN/A+7.77%29
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+5.15%+17.08%+5.15%+15.58%N/AN/AN/A+13.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.88%+12.64%+11.88%+12.23%N/AN/AN/A+16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+13.05%+12.23%+13.43%N/AN/AN/A+17.10%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)+8.24%+5.53%+8.24%+11.10%N/AN/AN/A-4.59%130
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+12.85%+4.15%+12.85%+17.37%N/AN/AN/A-8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.06%+16.88%+11.06%+15.41%N/AN/AN/A+17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+25.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-2.47%-5.40%-2.47%-11.84%-2.68%N/AN/A+3.08%1,368
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.43%-5.44%-2.43%-11.60%-2.63%N/AN/A+3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%+12.33%+10.74%+12.05%+11.78%N/AN/A+14.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+12.43%+10.81%+12.15%+11.90%N/AN/A+14.66%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.41%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(7)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(9)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(11)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(12)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน