กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
4.21%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

31.16%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

4.38%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

60.28%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

2.05%

ทรัพย์สินอื่น

-2.07%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 เม.ย. 2566)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ4.21%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย31.16%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.38%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน60.28%
ทรัพย์สินอื่น2.05%
หนี้สินอื่น-2.07%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 เม.ย. 2566)
ธนาคารแห่งประเทศไทย31.16%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์9.16%
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่7.38%
กระทรวงการคลัง4.21%
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์3.44%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/65-7.51%
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4AA+6.32%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/66-4.96%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/66-4.65%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/65-4.04%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.24%+0.40%+0.29%+0.53%+0.30%N/AN/A+0.31%311
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.24%+0.41%+0.29%+0.64%+0.46%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.02%N/AN/A+0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%+0.01%N/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.37%+1.82%+0.48%+2.13%+1.07%N/AN/A+1.18%462
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.32%+2.11%+0.33%+2.22%+0.62%N/AN/A+0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.70%+0.57%+1.04%+0.90%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%+1.06%N/AN/A+1.09%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-0.89%+0.19%-0.91%-0.11%+0.31%N/AN/A+1.24%162
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.26%-0.13%-1.25%-0.35%+2.09%N/AN/A+3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.07%+1.76%+1.95%+1.84%+2.37%N/AN/A+2.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.05%+1.74%+1.88%+1.86%+2.26%N/AN/A+2.43%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-6.63%-4.80%-7.70%-4.31%+3.93%N/AN/A+10.01%613
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-5.78%-4.39%-6.89%-3.63%+4.44%N/AN/A+9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+11.38%+12.56%+11.35%+15.85%N/AN/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+11.48%+12.62%+11.37%+15.37%N/AN/A+16.54%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-5.18%-2.24%-6.13%-9.44%N/AN/AN/A+0.68%528
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.27%-3.47%-7.08%-5.64%N/AN/AN/A+8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.90%+10.12%+10.97%+10.90%N/AN/AN/A+12.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.81%+10.65%+11.65%+11.22%N/AN/AN/A+13.67%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%N/AN/AN/A+6.10%422
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%N/AN/AN/A+6.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%N/AN/AN/A+14.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%N/AN/AN/A+14.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+3.91%+10.74%+6.86%-2.82%N/AN/AN/A+6.71%1,504
MSCI World Net Index NETR USD+5.91%+0.71%+8.33%+2.83%N/AN/AN/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+17.15%+14.08%+20.69%N/AN/AN/A+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+18.23%+15.58%+20.67%N/AN/AN/A+17.33%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-8.95%+20.36%-0.84%-11.38%N/AN/AN/A-20.06%334
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.66%+5.27%+2.65%-1.63%N/AN/AN/A-3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.55%+22.12%+17.36%+23.08%N/AN/AN/A+23.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+16.92%+14.40%+18.27%N/AN/AN/A+19.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-5.42%-1.38%+6.71%-21.16%N/AN/AN/A-42.37%33
S&P 500 Total Return+4.11%-9.10%-0.33%+2.30%N/AN/AN/A+4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.84%+37.25%+31.97%+46.20%N/AN/AN/A+48.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+10.35%+9.68%+10.03%N/AN/AN/A+9.08%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)+1.28%+6.06%+4.59%-6.55%N/AN/AN/A-7.35%30
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+2.28%+9.55%+8.98%-0.78%N/AN/AN/A-5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+14.77%+12.28%+18.24%N/AN/AN/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+16.63%+13.20%+19.78%N/AN/AN/A+19.00%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-1.04%+8.13%+4.75%-5.36%N/AN/AN/A-13.10%56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.62%+19.97%+19.47%+24.87%N/AN/AN/A+23.77%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-2.51%+10.43%+9.18%-12.79%N/AN/AN/A-32.28%479
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+1.62%+10.23%+8.39%-1.34%N/AN/AN/A-5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+29.45%+22.23%+36.87%N/AN/AN/A+38.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%+18.36%N/AN/AN/A+17.77%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)-15.86%+12.75%-8.40%N/AN/AN/AN/A-13.36%18
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-5.97%+14.25%-0.25%N/AN/AN/AN/A-7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.45%+29.93%+25.82%N/AN/AN/AN/A+32.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+21.56%+16.40%N/AN/AN/AN/A+22.40%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)-3.54%+5.38%+1.57%N/AN/AN/AN/A-0.13%13
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.46%+9.94%+8.20%N/AN/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+19.34%+15.11%N/AN/AN/AN/A+20.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%N/AN/AN/AN/A+16.67%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)-6.53%+3.31%+0.34%N/AN/AN/AN/A-17.50%71
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.60%-7.27%+1.65%N/AN/AN/AN/A-27.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.19%+17.64%+14.56%N/AN/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.92%+28.40%+23.63%N/AN/AN/AN/A+28.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%+4.61%N/AN/A+6.64%1,510
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%+5.17%N/AN/A+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%+14.86%N/AN/A+15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%+14.92%N/AN/A+15.34%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน