กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม / กองทุนฟีดเดอร์ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
11 ตุลาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วย CIS ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 เม.ย. 2567)
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม96.03%
ทรัพย์สินอื่น3.98%
หนี้สินอื่น-0.02%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน-96.03%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.45%+0.89%+0.61%+1.61%+0.79%N/AN/A+0.63%448
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.41%+0.81%+0.55%+1.50%+0.83%N/AN/A+0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.08%+0.09%+0.07%+0.06%N/AN/A+0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%N/AN/A+0.02%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.41%+1.83%+0.73%+2.14%+1.49%N/AN/A+1.41%707
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.27%+2.05%+0.67%+1.57%+0.88%N/AN/A+0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.58%+0.53%+0.53%+0.80%N/AN/A+0.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.81%+0.76%+0.78%+1.06%N/AN/A+1.02%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.89%+1.90%+0.53%+0.04%-0.19%N/AN/A+0.95%191
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.69%+1.08%+0.14%-0.41%+0.21%N/AN/A+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.86%+1.92%+1.88%+1.99%+1.94%N/AN/A+2.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.82%+1.86%+1.85%+1.91%+1.86%N/AN/A+2.32%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)+1.28%+3.03%+1.21%N/AN/AN/AN/A+1.97%7
เกณฑ์มาตราฐาน(7)+1.61%+4.09%+1.31%N/AN/AN/AN/A+3.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.57%+3.06%+3.37%N/AN/AN/AN/A+3.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.48%+2.41%+2.44%N/AN/AN/AN/A+2.49%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF)+1.50%+4.05%+1.36%N/AN/AN/AN/A+2.55%5
เกณฑ์มาตราฐาน(8)+1.74%+6.09%+1.00%N/AN/AN/AN/A+4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.72%+4.35%+4.66%N/AN/AN/AN/A+4.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+4.26%+4.26%N/AN/AN/AN/A+4.43%
กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF)+1.54%+5.97%+1.53%N/AN/AN/AN/A+2.94%6
เกณฑ์มาตราฐาน(9)+2.93%+9.94%+2.00%N/AN/AN/AN/A+7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.11%+5.77%+6.00%N/AN/AN/AN/A+5.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.93%+6.56%+6.71%N/AN/AN/AN/A+6.83%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+2.70%+0.47%-2.07%-7.04%-2.61%N/AN/A+5.53%697
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.41%-0.22%-2.41%-6.30%-1.54%N/AN/A+5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+12.35%+12.49%+12.85%+12.20%N/AN/A+15.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%+11.85%+12.12%+12.41%+12.00%N/AN/A+15.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+3.46%+1.93%-0.47%-8.22%-5.20%N/AN/A-1.64%580
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%N/AN/A+4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+10.90%+10.93%+11.54%+11.20%N/AN/A+12.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%N/AN/A+13.18%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+2.25%-0.34%-2.55%-7.29%-2.43%N/AN/A+2.23%551
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.28%-0.18%-2.46%-6.99%-2.35%N/AN/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+11.86%+12.00%+12.35%+11.82%N/AN/A+13.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.17%+11.98%+12.15%+12.48%+11.95%N/AN/A+13.80%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.30%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.42%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF)+1.38%+9.00%+0.96%N/AN/AN/AN/A+5.66%8
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.87%+6.56%+6.52%N/AN/AN/AN/A+6.67%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)-4.01%+9.06%-1.22%+2.10%+0.11%N/AN/A+5.53%1,802
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.13%+15.16%+8.14%+15.80%+9.23%N/AN/A+12.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+10.29%+10.46%+10.91%+15.79%N/AN/A+15.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.36%+11.61%+11.53%+12.15%+15.79%N/AN/A+15.67%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)+10.05%-0.03%+4.71%-13.40%-19.18%N/AN/A-18.10%348
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+15.64%+4.51%+14.06%-2.95%-12.13%N/AN/A-10.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.09%+13.36%+13.04%+15.05%+20.80%N/AN/A+21.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.08%+14.97%+16.79%+21.14%N/AN/A+21.53%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)+2.80%+33.31%+1.56%+31.08%N/AN/AN/A-20.19%68
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+8.28%+40.37%+10.42%+49.07%N/AN/AN/A-12.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.86%+24.92%+24.47%+26.00%N/AN/AN/A+40.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.60%+26.20%+26.43%+26.80%N/AN/AN/A+41.64%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)-0.79%+9.57%-2.91%-4.09%N/AN/AN/A-6.07%34
เกณฑ์มาตรฐาน(11)-0.03%+12.33%-2.09%+0.45%N/AN/AN/A-1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+11.54%+10.25%+11.98%N/AN/AN/A+15.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.75%+11.53%+9.80%+11.90%N/AN/AN/A+15.36%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)+3.20%+15.06%-2.04%-3.05%N/AN/AN/A-9.25%62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.38%+15.43%+14.75%+15.43%N/AN/AN/A+20.87%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)+5.92%+29.99%+5.50%+24.09%N/AN/AN/A-13.92%744
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+6.91%+33.56%+6.44%+30.45%N/AN/AN/A-9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.58%+18.78%+18.79%+20.23%N/AN/AN/A+32.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.74%+19.32%+18.98%+20.48%N/AN/AN/A+33.43%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)+14.18%-4.92%-3.79%-16.32%N/AN/AN/A-18.00%33
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+21.00%+8.04%+13.06%+1.19%N/AN/AN/A-3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.57%+26.45%+28.05%+27.10%N/AN/AN/A+29.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)-0.74%+12.38%-1.66%+5.70%N/AN/AN/A+3.41%27
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+0.21%+15.33%-0.74%+11.02%N/AN/AN/A+8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.82%+13.71%+14.00%+12.94%N/AN/AN/A+16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.42%+13.31%+13.06%+12.89%N/AN/AN/A+17.01%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)+0.16%+12.88%+0.33%+4.47%N/AN/AN/A-8.71%123
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.74%+13.87%+3.88%+10.13%N/AN/AN/A-12.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.18%+16.53%+16.04%+16.80%N/AN/AN/A+17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+25.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+2.25%-0.34%-2.55%-7.29%-2.43%N/AN/A+2.99%1,367
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.28%-0.18%-2.46%-6.99%-2.35%N/AN/A+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+11.86%+12.00%+12.35%+11.82%N/AN/A+14.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.17%+11.98%+12.15%+12.48%+11.95%N/AN/A+14.68%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.30%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.42%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(7)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(9)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(11)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(12)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน