กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มิถุนายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV 2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) หรือ REIT ในต่างประเทศ (Foreign REIT) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV 5. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
3.81%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

1.09%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

12.00%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

2.09%

ทรัพย์สินอื่น

-0.92%

หนี้สินอื่น

9.12%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

72.81%

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2566)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ3.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย1.09%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน12.00%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน9.12%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้72.81%
ทรัพย์สินอื่น2.09%
หนี้สินอื่น-0.92%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า-69.70%
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568A+5.22%
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569A-3.89%
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า-3.11%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570-1.68%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+0.05%-4.05%-6.22%-4.55%+1.56%-5.35%+0.97%+4.63%139
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+12.55%+11.55%+10.87%+12.25%+15.21%+14.08%+18.44%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+0.19%-3.86%-5.97%-4.33%+1.60%-5.25%+1.03%+7.38%1,090
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+12.30%+11.34%+10.78%+12.09%+15.10%+13.98%+18.22%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.23%-0.53%-1.26%+0.33%+4.49%+1.43%+3.84%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.64%+5.03%+4.66%+4.45%+5.37%+6.73%+6.06%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.26%+0.59%+0.58%+1.31%+1.03%+1.52%+2.13%+2.74%1,080
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.20%-0.14%+0.42%0.00%+1.11%+2.04%+5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.21%+0.34%+0.35%+0.54%+0.66%+0.83%+0.77%+3.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.26%+0.29%+0.33%+0.46%+0.52%+0.53%+4.36%+9.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+0.16%-0.36%-0.95%-0.42%+0.47%-0.02%N/A+0.51%971
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.70%+0.01%-0.49%+0.31%+2.30%+1.09%N/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.87%+2.10%+1.96%+1.79%+2.24%+2.80%N/A+2.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.01%+1.86%+1.78%+2.15%+2.66%N/A+2.51%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.33%-1.02%-2.29%-1.74%+0.75%-1.27%N/A-1.08%558
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.17%-0.39%-1.36%-0.18%+4.08%+1.10%N/A+1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.06%+4.49%+4.15%+3.76%+4.63%+5.29%N/A+5.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.80%+4.16%+3.85%+3.66%+4.19%+5.01%N/A+4.98%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+0.58%-1.74%-3.74%-3.18%+0.71%N/AN/A-3.82%166
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.65%-0.80%-2.24%-0.67%+5.80%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.74%+7.37%+6.80%+6.12%+7.38%N/AN/A+9.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+6.19%+5.72%+5.41%+6.28%N/AN/A+7.92%
กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)+0.18%-0.04%-0.11%-0.03%N/AN/AN/A+0.41%1,646
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.14%-0.05%-0.14%+0.28%N/AN/AN/A+0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.77%+0.90%+0.90%+0.84%N/AN/AN/A+0.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.71%+0.70%+0.68%N/AN/AN/A+0.69%
กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A)+0.88%+0.80%N/AN/AN/AN/AN/A+0.48%666
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.28%+1.69%N/AN/AN/AN/AN/A+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.65%+2.44%N/AN/AN/AN/AN/A+2.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.38%+2.29%N/AN/AN/AN/AN/A+2.30%
กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)+0.88%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.49%11
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.65%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.29%
กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A)+1.26%+0.77%N/AN/AN/AN/AN/A+0.20%218
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+2.04%+2.46%N/AN/AN/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%+4.12%N/AN/AN/AN/AN/A+4.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+4.07%N/AN/AN/AN/AN/A+4.08%
กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I)+1.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.21%44
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+2.04%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.05%
กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A)+2.14%+1.07%N/AN/AN/AN/AN/A+0.20%105
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+3.60%+4.54%N/AN/AN/AN/AN/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.37%+6.08%N/AN/AN/AN/AN/A+6.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.77%+6.42%N/AN/AN/AN/AN/A+6.43%
กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I)+2.15%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.21%28
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+3.60%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.41%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(8)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 45.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5.00% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%
(9)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(11)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(12)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(13)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(14)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2. ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน