กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มิถุนายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV 2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) หรือ REIT ในต่างประเทศ (Foreign REIT) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV 5. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
6.69%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

12.11%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

2.25%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

12.00%

ทรัพย์สินอื่น

-2.30%

หนี้สินอื่น

8.91%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

60.35%

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ6.69%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย12.11%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน2.25%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน8.91%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้60.35%
ทรัพย์สินอื่น12.00%
หนี้สินอื่น-2.30%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-56.55%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/65-9.78%
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1-6.69%
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า-3.80%
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ICBCTL22D16A)AAA2.25%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-4.77%-5.97%-6.56%-5.91%-4.20%-2.90%+3.36%+5.24%159
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.03%+12.00%+11.74%+11.42%+17.46%+15.20%+15.23%+18.82%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-4.59%-5.76%-6.28%-5.63%-4.14%-2.80%+3.39%+7.99%1,172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.96%+11.89%+11.61%+11.30%+17.35%+15.08%+15.18%+18.51%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.23%-1.48%-0.77%-0.48%+0.84%+2.38%+4.34%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.93%+5.21%+5.01%+4.71%+7.89%+6.70%+6.36%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.66%-0.17%-0.05%-0.20%+0.84%+1.49%+2.29%+2.80%1,268
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.68%-0.58%-0.65%-0.87%+0.63%+1.23%+2.31%+5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.87%+1.05%+0.93%+0.80%+0.96%+0.81%+0.80%+3.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.71%+0.97%+0.85%+0.71%+0.58%+0.50%+5.53%+9.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+0.07%-1.31%-1.19%-1.70%-1.00%+0.54%N/A+0.69%1,145
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.15%-0.30%+0.17%+0.54%+1.19%+1.60%N/A+1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.03%+2.21%+2.18%+2.03%+3.23%+2.83%N/A+2.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+2.02%+1.96%+1.86%+3.12%+2.65%N/A+2.63%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-0.78%-2.22%-1.61%-2.01%-1.72%N/AN/A-0.93%610
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.12%-0.46%+0.40%+1.11%+1.58%N/AN/A+1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.59%+3.89%+4.02%+4.01%+5.98%N/AN/A+5.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+4.15%+4.02%+3.81%+5.77%N/AN/A+5.24%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-1.72%-3.42%-2.45%-2.97%-3.95%N/AN/A-4.00%193
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.38%-0.63%+0.62%+1.68%+1.96%N/AN/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.67%+6.04%+6.31%+6.39%+10.47%N/AN/A+10.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+6.10%+5.92%+5.62%+8.93%N/AN/A+8.51%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน