กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กุมภาพันธ์ 2542
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
9.33%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

30.61%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

2.34%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

58.38%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.89%

ทรัพย์สินอื่น

-1.56%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 มี.ค. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ16.51%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย21.92%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.14%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน60.71%
ทรัพย์สินอื่น1.40%
หนี้สินอื่น-1.68%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 มี.ค. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย21.92%
กระทรวงการคลัง16.51%
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม5.95%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์5.15%
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์5.05%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67-6.75%
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1A+5.95%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66-5.78%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25-5.52%
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1A5.05%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+1.69%-4.34%+1.69%-10.58%-5.94%-5.84%-1.15%+3.93%125
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+11.05%+10.02%+11.03%+11.06%+15.09%+13.33%+18.23%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+1.74%-4.29%+1.74%-10.43%-5.77%-5.77%-1.07%+6.74%899
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.13%+11.09%+10.13%+10.98%+11.00%+15.00%+13.22%+18.06%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-0.13%-0.87%-0.13%-5.11%-0.53%+0.57%+2.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.16%+4.91%+4.16%+4.70%+4.69%+6.74%+5.85%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.76%+2.00%+0.76%+1.92%+1.35%+1.61%+1.98%+2.74%1,071
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.87%+1.77%+0.87%+1.36%+0.42%+1.09%+1.70%+5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.51%+0.36%+0.47%+0.64%+0.84%+0.75%+3.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.39%+0.34%+0.39%+0.35%+0.53%+0.53%+3.45%+9.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+0.70%+1.37%+0.70%+0.02%-0.16%-0.09%N/A+0.50%833
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.20%+0.07%+0.20%-1.17%+0.25%+0.80%N/A+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.65%+1.95%+1.65%+1.90%+1.94%+2.78%N/A+2.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.65%+1.92%+1.65%+1.84%+1.86%+2.66%N/A+2.46%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.35%+0.13%+0.35%-2.21%-1.34%-1.53%N/A-1.27%472
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.26%-1.20%-0.26%-3.81%-0.25%+0.49%N/A+0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.57%+4.03%+3.57%+3.97%+3.99%+5.23%N/A+5.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.19%+3.72%+3.19%+3.67%+3.77%+5.00%N/A+4.86%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-0.28%-1.53%-0.28%-4.96%-2.99%-4.20%N/A-4.21%149
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.71%-2.46%-0.71%-6.44%-0.76%+0.18%N/A+0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.02%+6.63%+6.02%+6.53%+6.41%+9.01%N/A+8.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+5.62%+4.85%+5.50%+5.59%+7.69%N/A+7.68%
กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)+0.36%+1.43%+0.36%+0.62%N/AN/AN/A+0.68%795
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.37%+1.02%+0.37%+0.33%N/AN/AN/A+0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.85%+1.15%+0.85%+1.01%N/AN/AN/A+0.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.61%+0.79%+0.61%+0.71%N/AN/AN/A+0.73%
กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A)+2.32%+3.49%+2.32%+2.24%N/AN/AN/A+2.07%394
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.58%+3.69%+1.58%+2.91%N/AN/AN/A+3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.91%+2.92%+2.91%+2.72%N/AN/AN/A+2.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.13%+2.38%+2.13%+2.32%N/AN/AN/A+2.32%
กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I)+2.32%+3.49%+2.32%N/AN/AN/AN/A+2.28%46
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.58%+3.69%+1.58%N/AN/AN/AN/A+3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.91%+2.92%+2.91%N/AN/AN/AN/A+2.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.13%+2.38%+2.13%N/AN/AN/AN/A+2.32%
กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A)+2.75%+4.15%+2.75%+1.38%N/AN/AN/A+1.18%179
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.83%+5.12%+1.83%+3.52%N/AN/AN/A+3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.19%+4.58%+4.19%+4.37%N/AN/AN/A+4.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.65%+4.25%+3.65%+4.11%N/AN/AN/A+4.13%
กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I)+2.75%+4.15%+2.75%N/AN/AN/AN/A+1.31%89
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.83%+5.12%+1.83%N/AN/AN/AN/A+3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.19%+4.58%+4.19%N/AN/AN/AN/A+4.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.65%+4.25%+3.65%N/AN/AN/AN/A+4.12%
กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A)+3.48%+5.09%+3.48%+1.16%N/AN/AN/A+0.99%72
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+3.35%+8.58%+3.35%+7.34%N/AN/AN/A+7.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.55%+6.17%+5.55%+6.11%N/AN/AN/A+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+6.46%+5.69%+6.36%N/AN/AN/A+6.39%
กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I)+3.48%+5.09%+3.48%N/AN/AN/AN/A+1.09%55
เกณฑ์มาตรฐาน(11)+3.35%+8.58%+3.35%N/AN/AN/AN/A+8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.55%+6.18%+5.55%N/AN/AN/AN/A+6.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+6.46%+5.69%N/AN/AN/AN/A+6.37%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(8)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 45.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5.00% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%
(9)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% 3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 5.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(10)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(11)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 2.ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% 3.ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 5.ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6.ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน