กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ประเภทกองทุนรวมฟีดเดอร์ สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น (กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
10 สิงหาคม 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock, Inc. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะการเข้าซื้อกิจการในบริษัทที่มีความมั่นคงแล้ว (Buyout) โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่มีมูลค่าระหว่าง 500 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถคาดการณ์ได้เกี่ยวกับกระแสเงินสด มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของที่จูงใจและต่อเนื่อง มีผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีปัจจัยเกื้อหนุนที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต โดยการเข้าไปมีอำนาจควบคุมหรือร่วมควบคุมในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเหล่านี้เป็นหลัก กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน รวมถึงการจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการเข้ารับภาระค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ลงทุน ไม่เกิน 25% ของ NAV กองทุน กองทุนไทยจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการเท่านั้น กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกิน 5% ของ NAV กองทุน (โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
9
ระดับความเสี่ยง
9

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดการในรอบปี พ.ศ. 2565 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสรุปสาระสำคัญของกองทุน หน้า 2)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 77 วันนับแต่วันถัดจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำรายการขายคืน)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วันโดยประมาณก่อนวันที่ 30 มิถุนายน โดยให้เป็นไปตามกำหนดการทำรายการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ทั้งนี้ หากรายการไถ่ถอนไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการทั้งหมด กองทุนหลักจะนำไปดำเนินการในไตรมาสถัดๆ ไปในรอบปีบัญชีของกองทุนหลักโดยอัตโนมัติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสรุปสาระสำคัญของกองทุน หน้า 2)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ต.ค. 2565)
ทรัพย์สินอื่น106.75%
หนี้สินอื่น-6.75%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-2.20%-5.54%+2.53%+3.66%+9.07%+6.13%+0.08%+3.22%628
LBMA Gold Price PM-1.17%-4.75%+3.48%+6.03%+10.95%+8.10%+1.68%+4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.79%+10.06%+12.69%+12.52%+14.15%+12.72%+13.54%+14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.30%+12.52%+14.36%+14.21%+16.17%+13.90%+14.71%+15.53%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-6.25%-15.82%-11.11%-10.39%+0.84%+2.53%-1.77%-0.92%226
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-5.17%-15.18%-10.31%-8.74%+2.68%+5.10%+0.27%+1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.70%+13.79%+14.43%+14.02%+15.33%+13.79%+14.38%+14.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.58%+13.67%+15.04%+14.85%+17.09%+15.29%+15.71%+15.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-7.88%-7.88%+19.90%+8.96%+19.94%+8.63%-5.19%-5.22%236
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-3.03%+3.31%+37.35%+25.81%+30.70%+15.91%-1.09%-1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.98%+40.22%+39.44%+40.19%+37.82%+33.81%+31.42%+30.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+40.41%+40.86%+41.14%+42.08%+39.38%+35.70%+33.21%+31.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)-1.17%-1.32%N/AN/AN/AN/AN/A-1.20%549
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-8.18%-7.66%-16.27%-16.46%N/AN/AN/A+2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.59%+7.48%+7.12%+6.73%N/AN/AN/A+3.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.25%+7.70%+7.27%N/AN/AN/A+4.00%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-3.47%-4.33%-11.40%-11.22%-1.68%-0.42%N/A+0.70%794
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-8.18%-7.66%-16.27%-16.46%-3.52%-0.37%N/A-0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.19%+6.76%+6.15%+5.65%+5.52%+4.40%N/A+4.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.25%+7.70%+7.27%+5.55%+4.83%N/A+4.56%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-3.51%-4.43%-11.47%-11.30%-1.75%-0.48%N/A+0.65%5,776
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-8.18%-7.66%-16.27%-16.46%-3.52%-0.37%N/A-0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.17%+6.77%+6.15%+5.66%+5.52%+4.40%N/A+4.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.25%+7.70%+7.27%+5.55%+4.83%N/A+4.56%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-5.81%-9.83%-20.81%-20.59%N/AN/AN/A-6.56%367
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-5.59%-7.83%-17.58%-17.51%N/AN/AN/A-3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+8.26%+7.63%+7.19%N/AN/AN/A+5.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.08%+7.56%+6.83%+6.37%N/AN/AN/A+4.85%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-5.81%-9.83%-20.81%-20.59%N/AN/AN/A-6.56%9
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-5.59%-7.83%-17.58%-17.51%N/AN/AN/A-3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+8.26%+7.63%+7.19%N/AN/AN/A+5.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.08%+7.56%+6.83%+6.37%N/AN/AN/A+4.85%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-13.40%-25.13%-34.46%-36.48%N/AN/AN/A-35.81%445
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-2.15%-16.89%-26.71%-27.85%N/AN/AN/A-23.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+9.78%+10.98%+11.24%N/AN/AN/A+10.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.82%+18.19%+16.03%+14.96%N/AN/AN/A+12.94%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 (KFGFI1Y3)-0.18%-0.85%-1.47%N/AN/AN/AN/A-1.55%543
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.99%+0.98%+1.24%N/AN/AN/AN/A+1.17%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4)-0.19%-0.86%-1.49%N/AN/AN/AN/A-1.57%299
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.00%+0.99%+1.24%N/AN/AN/AN/A+1.18%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-9.11%-15.65%-32.36%-29.90%+5.00%+1.72%+5.99%+3.22%301
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-10.55%-8.67%-17.10%-18.52%+4.32%+1.16%+6.09%+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.88%+24.32%+24.77%+23.31%+22.01%+19.88%+16.49%+17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.04%+14.08%+16.03%+15.30%+16.11%+14.52%+13.67%+18.40%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-4.69%-8.53%-14.33%-12.92%-1.07%+0.05%N/A+1.77%1,241
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-0.19%+5.02%-2.70%-0.97%+10.32%+6.56%N/A+6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.69%+10.41%+9.49%+8.97%+8.49%+7.00%N/A+6.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.04%+13.49%+12.25%+11.65%+10.96%+9.21%N/A+8.28%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-10.44%-15.04%-20.93%-20.04%-6.13%N/AN/A-3.04%515
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-11.27%-15.24%-22.30%-23.50%-3.50%N/AN/A-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+7.10%+7.00%+6.68%+8.38%N/AN/A+7.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.21%+10.30%+10.76%+10.03%+10.09%N/AN/A+9.21%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-10.44%-15.04%-20.93%-20.04%-6.13%-2.67%N/A-0.44%771
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-11.27%-15.24%-22.30%-23.50%-3.50%-1.27%N/A+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+7.10%+7.00%+6.68%+8.38%+7.06%N/A+6.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.21%+10.30%+10.76%+10.03%+10.09%+9.06%N/A+8.48%
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD -0.19%+5.02%-2.70%-0.97%+10.32%+6.56%N/A+6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.72%+10.43%+9.51%+8.98%+8.52%+7.02%N/A+6.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.04%+13.49%+12.25%+11.65%+10.96%+9.21%N/A+8.39%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-7.00%-12.75%-19.19%-19.05%-5.22%N/AN/A-2.43%41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+7.18%+7.12%+6.81%+7.30%N/AN/A+6.15%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-7.00%-12.75%-19.19%-19.05%-5.22%-2.18%N/A-1.78%225
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+7.18%+7.12%+6.81%+7.30%+6.01%N/A+5.90%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-10.49%-12.62%-20.19%-20.28%N/AN/AN/A-5.01%353
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.67%+10.08%+8.46%+7.76%N/AN/AN/A+13.08%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-5.49%-7.88%-14.99%-14.24%N/AN/AN/A-4.38%3,544
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-4.28%+0.10%-9.14%-7.84%N/AN/AN/A+3.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.84%+9.17%+9.00%+8.63%N/AN/AN/A+7.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.90%+12.40%+11.03%+10.49%N/AN/AN/A+8.56%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-12.86%-12.82%-22.75%-29.85%-3.77%-2.41%+1.31%-4.01%60
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-16.65%-16.38%-32.79%-39.04%-8.89%-9.44%-1.41%-2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.93%+20.90%+25.34%+23.85%+22.46%+20.10%+18.22%+24.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.10%+23.68%+28.47%+26.58%+23.73%+20.95%+21.29%+24.51%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-30.87%-31.16%-37.72%-43.69%-21.30%-16.83%-6.52%-6.10%380
Hang Seng China Enterprise-28.12%-24.78%-30.78%-37.41%-16.10%-13.33%-5.44%-5.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.85%+31.15%+35.77%+33.10%+26.52%+23.35%+22.04%+22.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.19%+31.45%+35.76%+33.22%+27.22%+24.23%+23.05%+23.63%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+17.47%+9.52%+25.59%+26.68%+0.74%-0.42%-1.71%-1.86%53
MSCI EM Latin America Index+13.47%+8.12%+20.76%+21.92%+0.74%-1.69%-2.64%-2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.97%+28.67%+26.14%+25.38%+32.51%+28.22%+24.50%+23.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.93%+25.80%+24.41%+23.44%+32.14%+27.92%+25.09%+24.72%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-3.13%-20.58%-52.32%-58.66%-15.72%-10.88%+0.44%+0.51%1,305
S&P 500 Total Return-0.10%+4.97%-6.41%-2.23%+18.60%+12.12%+14.51%+14.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+44.55%+54.37%+57.65%+54.36%+39.13%+31.78%+24.15%+23.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.39%+26.45%+25.26%+23.99%+25.26%+21.53%+17.63%+17.44%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-11.76%-18.49%-29.22%-30.39%-7.51%-7.81%-1.72%-1.89%48
MSCI Emerging Market TR Net-10.86%-10.76%-18.92%-20.93%+3.20%-1.44%+1.25%+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.96%+26.57%+24.65%+22.88%+20.45%+17.40%+14.71%+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.51%+16.32%+18.12%+17.23%+18.63%+16.60%+14.91%+14.89%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-7.84%-12.56%-33.70%-32.38%+4.59%+1.00%N/A+4.85%658
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-4.94%-4.92%-19.28%-17.94%+7.35%+3.87%N/A+6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.69%+33.79%+32.49%+30.57%+25.43%+21.51%N/A+18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.98%+23.90%+24.80%+23.45%+21.67%+18.43%N/A+16.74%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+1.35%+8.68%+1.86%+3.61%+18.16%N/AN/A+10.83%879
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.13%+8.56%+1.88%+6.02%+17.31%N/AN/A+11.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.67%+20.74%+20.67%+19.74%+18.94%N/AN/A+17.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.21%+20.21%+19.43%+18.31%+19.01%N/AN/A+17.01%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+1.35%+8.68%+1.86%+3.61%+18.04%+10.26%N/A+7.90%3,698
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.13%+8.56%+1.88%+6.02%+17.31%+11.17%N/A+9.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.67%+20.75%+20.67%+19.74%+18.95%+17.34%N/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.21%+20.21%+19.43%+18.31%+19.01%+16.70%N/A+15.35%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-6.25%-12.51%-26.06%-24.35%+0.64%-2.70%N/A+0.70%51
S&P Developed SmallCap Net TR Index-0.19%+2.09%-9.68%-10.59%+12.46%+6.47%N/A+7.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.34%+24.33%+24.49%+23.14%+23.00%+19.48%N/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.88%+24.56%+23.12%+22.32%+23.89%+19.93%N/A+17.31%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-8.24%-14.98%-32.31%-29.23%+2.01%+2.77%N/A+5.96%2,630
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-5.76%-8.36%-18.22%-15.23%+5.51%+6.68%N/A+8.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.29%+32.36%+30.78%+29.07%+24.90%+20.97%N/A+19.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.21%+21.84%+22.87%+22.17%+21.43%+18.46%N/A+18.08%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-2.26%+0.09%-20.79%-21.76%+4.14%+0.19%N/A+3.38%1,966
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+0.62%+3.71%-0.01%-0.24%+8.45%+5.56%N/A+6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.68%+21.43%+24.01%+22.92%+22.84%+20.12%N/A+21.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.97%+10.33%+12.09%+11.73%+17.99%+16.91%N/A+16.47%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-24.62%-26.50%-40.68%-40.46%-7.64%-3.77%N/A-0.33%848
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-28.43%-31.50%-42.08%-45.11%-11.26%-8.02%N/A-4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.63%+25.53%+27.28%+25.31%+22.34%+20.93%N/A+19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.99%+25.38%+27.87%+25.90%+23.70%+22.12%N/A+20.43%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-0.53%+2.71%-2.92%-1.75%+6.92%+2.81%N/A-0.24%67
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+1.03%+4.22%-0.53%-2.64%+3.34%-0.96%N/A-1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+9.93%+10.70%+10.16%+12.22%+10.75%N/A+10.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.25%+9.03%+8.73%+8.59%+7.55%+6.95%N/A+6.94%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-7.95%-12.05%-22.07%-17.91%+3.08%N/AN/A+4.74%3,638
MSCI World Net Index NETR USD-1.14%+2.09%-9.01%-6.63%+14.57%N/AN/A+15.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.66%+23.68%+22.16%+20.75%+18.79%N/AN/A+18.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.96%+21.76%+20.70%+21.48%N/AN/A+21.26%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-7.95%-12.04%-22.07%N/AN/AN/AN/A-19.28%86
MSCI World Net Index NETR USD-1.14%+2.09%-9.01%N/AN/AN/AN/A-6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.65%+23.68%+22.16%N/AN/AN/AN/A+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.96%+21.76%N/AN/AN/AN/A+21.01%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-7.95%-12.05%-22.07%-17.91%+3.02%+4.48%N/A+5.34%1,813
MSCI World Net Index NETR USD-1.14%+2.09%-9.01%-6.63%+14.57%+9.27%N/A+9.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.65%+23.68%+22.16%+20.75%+18.81%+16.16%N/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.96%+21.76%+20.70%+21.48%+18.10%N/A+16.52%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)-7.95%-12.05%N/AN/AN/AN/AN/A-12.05%8
MSCI World Net Index NETR USD-1.14%+2.09%N/AN/AN/AN/AN/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.65%+23.68%N/AN/AN/AN/AN/A+22.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.96%N/AN/AN/AN/AN/A+22.48%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-10.38%-25.37%-53.12%-58.32%-2.58%-2.92%N/A+0.56%714
MSCI AC World Information Technology Index-6.00%-2.21%-20.84%-15.66%+21.38%+15.61%N/A+17.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+47.73%+57.61%+57.93%+54.70%+39.06%+32.69%N/A+30.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.34%+29.92%+29.64%+28.27%+27.24%+23.82%N/A+22.59%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)-0.18%+2.96%-3.88%-4.21%+5.31%+4.49%N/A+6.63%213
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+0.06%+3.81%-3.03%-3.28%+7.63%+6.13%N/A+8.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.30%+18.66%+20.06%+19.55%+20.44%+18.66%N/A+17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.01%+14.94%+15.65%+15.18%+21.32%+19.42%N/A+18.79%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)-4.35%-6.74%-18.64%-15.46%+8.15%+7.82%N/A+8.50%830
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-4.33%-6.82%-19.05%-15.93%+10.34%+10.44%N/A+11.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.85%+25.44%+24.05%+22.81%+24.68%+21.13%N/A+20.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.52%+25.28%+24.17%+22.94%+25.30%+22.45%N/A+21.33%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+2.99%+1.72%-9.92%-13.50%+5.52%+2.49%N/A+5.93%412
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-3.63%+1.90%-10.00%-13.73%+2.18%+0.12%N/A+1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.74%+17.60%+21.90%+21.17%+22.18%+20.95%N/A+20.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.00%+16.36%+18.03%+17.64%+18.93%+18.11%N/A+17.63%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+2.83%+1.57%-9.83%-13.45%+5.70%+2.64%N/A+5.97%522
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-3.63%+1.90%-10.00%-13.73%+2.18%+0.12%N/A+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+17.56%+21.79%+21.06%+22.10%+20.90%N/A+20.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.00%+16.36%+18.03%+17.64%+18.93%+18.11%N/A+17.63%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-2.26%-5.33%-16.11%-13.53%+3.03%+2.97%N/A+3.41%59
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-0.54%-10.26%-22.84%-23.76%+5.44%+5.51%N/A+6.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.85%+24.04%+23.94%+22.75%+24.27%+20.40%N/A+19.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.99%+19.24%+21.90%+21.95%+28.77%+25.21%N/A+24.48%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+1.85%-2.34%-6.13%-8.06%+8.07%+1.19%N/A+2.01%245
MSCI India Index+7.68%+6.99%+7.18%+7.11%+20.16%+10.15%N/A+10.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.97%+17.33%+19.14%+18.63%+19.69%+17.19%N/A+17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.66%+17.64%+20.49%+19.86%+23.71%+20.89%N/A+20.76%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-25.86%-26.41%-42.35%-40.87%-12.21%N/AN/A-7.35%6,168
ดัชนี MSCI China A Onshore-18.87%-6.55%-26.13%-25.21%+8.23%N/AN/A+0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.54%+23.72%+25.04%+23.66%+22.19%N/AN/A+22.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.37%+19.58%+22.15%+20.98%+22.08%N/AN/A+22.45%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-13.04%-20.48%-27.07%-28.22%-4.21%N/AN/A-5.53%478
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX-14.83%-15.52%-20.05%-24.30%-0.12%N/AN/A-1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.06%+19.09%+21.72%+20.28%+20.06%N/AN/A+18.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.13%+23.25%+22.60%+21.09%+21.13%N/AN/A+19.79%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-21.62%-33.03%-41.20%-41.06%-4.79%N/AN/A-5.65%2,105
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-20.04%-28.50%-37.08%-36.84%+1.61%N/AN/A-1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.05%+23.46%+22.21%+20.93%+21.46%N/AN/A+19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.96%+24.14%+23.65%+22.52%+23.07%N/AN/A+21.55%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-2.49%-2.31%-10.77%-9.46%+9.29%N/AN/A+7.96%2,371
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-2.99%-3.45%-11.69%-8.66%+8.64%N/AN/A+8.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.91%+22.76%+22.23%+20.94%+19.59%N/AN/A+18.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.68%+19.06%+18.54%+17.42%+19.01%N/AN/A+18.51%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)-2.49%-2.31%-10.77%N/AN/AN/AN/A-10.00%65
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-2.99%-3.45%-11.69%N/AN/AN/AN/A-8.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.91%+22.76%+22.23%N/AN/AN/AN/A+21.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.68%+19.06%+18.54%N/AN/AN/AN/A+17.71%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-2.49%-2.31%-10.77%-9.46%+9.20%N/AN/A+7.89%145
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-2.99%-3.45%-11.69%-8.66%+8.64%N/AN/A+8.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.91%+22.76%+22.23%+20.94%+19.60%N/AN/A+18.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.68%+19.06%+18.54%+17.42%+19.01%N/AN/A+18.51%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-11.31%-20.90%-40.91%-42.37%+7.47%N/AN/A+8.37%2,642
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)-10.12%-13.36%-31.71%-27.69%+12.10%N/AN/A+15.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.95%+35.90%+36.94%+34.99%+29.14%N/AN/A+28.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.68%+29.49%+29.23%+27.92%+27.69%N/AN/A+27.38%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-4.20%-10.43%-17.65%-14.29%N/AN/AN/A+1.93%787
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-6.38%-10.73%-22.36%-21.28%N/AN/AN/A+5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.75%+18.21%+17.98%+17.11%N/AN/AN/A+14.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+15.58%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-4.20%-10.43%-17.65%-14.29%N/AN/AN/A+1.95%324
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX-6.38%-10.73%-22.36%-21.28%N/AN/AN/A+5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.75%+18.21%+17.98%+17.11%N/AN/AN/A+14.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+15.58%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-8.30%-12.07%-16.41%-18.65%N/AN/AN/A-7.57%2,050
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.35%-9.43%-21.38%-19.82%N/AN/AN/A-3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.77%+21.35%+19.50%+18.59%N/AN/AN/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.02%+22.54%+21.39%+20.31%N/AN/AN/A+17.14%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)-8.31%-12.07%-16.41%N/AN/AN/AN/A-16.04%41
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.35%-9.43%-21.38%N/AN/AN/AN/A-20.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.77%+21.35%+19.50%N/AN/AN/AN/A+19.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.02%+22.54%+21.39%N/AN/AN/AN/A+21.22%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-7.41%-12.16%-25.45%-27.92%N/AN/AN/A-11.48%367
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.49%+29.26%+27.97%+26.31%N/AN/AN/A+22.56%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-17.73%-21.69%-60.50%-68.48%N/AN/AN/A-52.28%148
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX-5.35%-9.43%-21.38%-19.82%N/AN/AN/A-4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+53.89%+69.63%+67.53%+63.89%N/AN/AN/A+54.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.02%+22.54%+21.39%+20.31%N/AN/AN/A+17.42%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-33.03%-24.23%-44.78%-49.89%N/AN/AN/A-44.07%1,226
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -24.47%-16.31%-30.03%-34.11%N/AN/AN/A-27.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.87%+38.42%+46.95%+44.35%N/AN/AN/A+41.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.99%+23.57%+27.65%+25.90%N/AN/AN/A+25.86%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-9.26%-10.69%-31.03%-29.91%N/AN/AN/A-24.67%1,442
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-6.38%-10.73%-22.36%-21.28%N/AN/AN/A-17.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.50%+27.54%+26.41%+25.02%N/AN/AN/A+23.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+18.02%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-9.26%-10.69%-31.03%-29.91%N/AN/AN/A-24.67%19
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-6.38%-10.73%-22.36%-21.28%N/AN/AN/A-17.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.50%+27.54%+26.41%+25.02%N/AN/AN/A+23.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+18.02%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-11.99%-21.06%-47.21%-52.92%N/AN/AN/A-47.67%1,629
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.27%-10.49%-22.04%-20.91%N/AN/AN/A-17.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.89%+43.14%+46.21%+43.33%N/AN/AN/A+40.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+18.14%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-11.99%-21.06%-47.21%-52.92%N/AN/AN/A-45.02%7
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.27%-10.49%-22.04%-20.91%N/AN/AN/A-15.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.89%+43.14%+46.22%+43.33%N/AN/AN/A+42.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.15%+20.96%+20.04%+19.05%N/AN/AN/A+18.64%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)-14.68%-22.93%-41.53%-42.58%N/AN/AN/A-42.58%721
MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX-9.86%-13.76%-31.11%-30.46%N/AN/AN/A-30.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.98%+33.51%+33.27%+31.15%N/AN/AN/A+31.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.18%+25.26%+25.19%+23.90%N/AN/AN/A+23.85%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-6.62%-22.91%N/AN/AN/AN/AN/A-29.48%370
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-10.12%-13.36%N/AN/AN/AN/AN/A-22.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+37.59%+39.55%N/AN/AN/AN/AN/A+40.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.68%+29.49%N/AN/AN/AN/AN/A+29.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-13.24%-19.03%-25.22%-22.91%-3.78%N/AN/A-2.77%71
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-8.58%-10.62%-15.94%-10.98%+1.95%N/AN/A+2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.01%+23.17%+21.08%+20.28%+24.19%N/AN/A+23.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.07%+20.63%+19.78%+22.96%N/AN/A+22.69%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-13.24%-19.03%-25.22%-22.91%-3.78%+1.73%N/A-0.08%156
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-8.58%-10.62%-15.94%-10.98%+1.95%+2.47%N/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.01%+23.17%+21.08%+20.28%+24.19%+19.70%N/A+17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.90%+22.07%+20.63%+19.78%+22.96%+18.82%N/A+17.10%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(5)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(6)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน