กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
24 มิถุนายน 2563
นโยบายการลงทุน
จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 พ.ค. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.15%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD96.80%
ทรัพย์สินอื่น1.17%
หนี้สินอื่น-2.12%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 2.4500 บาท)
11 เม.ย. 25670.3000 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 25670.1000 บาท/หน่วย
18 ต.ค. 25660.2500 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 25660.4000 บาท/หน่วย
18 เม.ย. 25650.1500 บาท/หน่วย
19 ต.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ก.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
16 เม.ย. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ต.ค. 25630.2500 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+17.08%+18.51%+20.06%+24.12%+11.28%+14.03%+5.88%+4.90%868
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+18.02%+19.83%+21.31%+26.14%+12.70%+15.71%+7.23%+6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.62%+12.14%+12.64%+10.67%+11.15%+13.14%+12.09%+14.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.85%+15.12%+15.52%+13.47%+13.54%+15.21%+14.17%+16.59%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+14.24%+12.72%+11.41%+13.99%+3.06%+9.06%+3.99%+1.50%287
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.00%+14.70%+12.62%+19.32%+6.72%+12.27%+6.02%+2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.46%+15.35%+15.46%+12.78%+13.67%+14.86%+13.43%+14.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.39%+15.35%+15.54%+12.97%+13.95%+15.40%+14.47%+16.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+3.08%+1.21%+6.88%+12.96%+7.39%+8.39%-8.23%-5.37%352
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.84%+7.35%+16.86%+25.64%+16.81%+15.10%-4.53%-1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.14%+18.15%+16.27%+24.44%+32.20%+34.37%+32.62%+29.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.98%+19.85%+16.98%+25.89%+32.19%+34.22%+32.43%+29.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)(4)+0.11%+5.69%+0.15%+4.97%N/AN/AN/A+4.62%615
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)(5)-0.22%+1.87%-0.22%+21.41%N/AN/AN/A+25.38%1,088
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)-0.16%+1.55%-1.78%-1.18%-6.16%-2.36%-0.38%+0.78%979
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.50%+3.14%-0.88%+2.24%-4.22%-0.85%+0.45%+0.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.61%+6.08%+5.71%+6.64%+6.37%+5.77%+4.57%+4.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.54%+6.08%+5.69%+6.63%+6.49%+5.86%+4.64%+4.34%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)-0.16%+0.40%-3.59%-2.29%N/AN/AN/A-1.40%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.50%+3.14%-0.88%+2.24%N/AN/AN/A+3.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.54%+7.71%+7.06%+7.46%N/AN/AN/A+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.54%+6.08%+5.69%+6.63%N/AN/AN/A+6.84%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.57%+2.59%+0.19%+3.54%-1.85%+0.36%N/A+1.33%960
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.45%+4.56%+1.57%+8.10%+1.01%+3.00%N/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.51%+4.38%+4.21%+4.87%+5.06%+5.21%N/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.25%+4.28%+4.06%+4.75%+5.07%+5.21%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.54%+2.61%+0.21%+3.65%-1.83%+0.34%N/A+1.30%12,327
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.45%+4.56%+1.57%+8.10%+1.01%+3.00%N/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.57%+4.40%+4.24%+4.85%+5.06%+5.21%N/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.25%+4.28%+4.06%+4.75%+5.07%+5.21%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)+3.72%+7.90%+8.25%N/AN/AN/AN/A+9.01%3,110
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.12%+9.23%+9.41%N/AN/AN/AN/A+9.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.48%+8.78%+8.41%N/AN/AN/AN/A+9.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+7.23%+6.19%N/AN/AN/AN/A+7.54%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)+3.72%+7.90%+8.25%N/AN/AN/AN/A+9.01%266
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.12%+9.23%+9.41%N/AN/AN/AN/A+9.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.48%+8.78%+8.41%N/AN/AN/AN/A+9.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+7.23%+6.19%N/AN/AN/AN/A+7.54%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+0.59%+3.58%+0.16%+4.16%-5.14%N/AN/A-2.21%324
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.46%+5.59%+1.38%+8.76%-2.24%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%+4.58%+4.22%+4.92%+5.79%N/AN/A+5.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.62%+5.14%+4.44%+5.54%+6.06%N/AN/A+5.55%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+0.59%+3.58%+0.16%+4.16%-5.14%N/AN/A-2.21%6
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.46%+5.59%+1.38%+8.76%-2.24%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.34%+4.58%+4.22%+4.92%+5.79%N/AN/A+5.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.62%+5.14%+4.44%+5.54%+6.06%N/AN/A+5.55%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)+2.91%+9.47%+7.76%+5.93%-13.85%N/AN/A-13.89%494
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.86%+11.82%+9.35%+10.95%-10.71%N/AN/A-10.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.90%+3.64%+3.67%+5.11%+9.61%N/AN/A+9.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.90%+3.64%+3.72%+5.09%+9.69%N/AN/A+9.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+0.23%+9.31%+3.31%+9.59%-5.18%+10.59%+5.92%+4.32%367
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.78%+16.34%+12.54%+20.69%+2.91%+17.32%+9.93%+6.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.26%+16.25%+16.92%+16.66%+19.51%+20.08%+17.20%+17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.59%+16.71%+17.06%+16.56%+18.73%+19.87%+17.26%+17.31%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.48%+5.33%+1.52%+5.64%-1.74%+1.43%N/A+2.18%975
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.04%+12.20%+10.76%+16.37%+6.29%+6.62%N/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.36%+5.77%+5.61%+6.22%+6.94%+7.41%N/A+6.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+7.96%+8.11%+8.38%+8.76%+8.63%N/A+7.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+3.35%+8.18%+5.15%+7.00%-4.77%-1.29%N/A-0.76%496
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.68%+8.99%+5.60%+8.95%-3.31%-0.09%N/A+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+6.54%+6.83%+6.82%+6.74%+7.72%N/A+7.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.48%+6.46%+6.61%+6.72%+6.74%+7.86%N/A+7.37%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+3.35%+8.18%+5.15%+6.99%-4.77%-1.29%N/A+0.73%644
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.68%+8.99%+5.60%+8.95%-3.31%-0.09%N/A+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+6.54%+6.83%+6.82%+6.74%+7.72%N/A+6.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.48%+6.46%+6.61%+6.72%+6.74%+7.86%N/A+6.75%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+1.48%+5.39%+1.64%+5.50%-1.81%+1.35%N/A+1.39%1,284
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.03%+12.20%+10.76%+16.37%+6.30%+6.63%N/A+4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.35%+5.75%+5.61%+6.23%+6.95%+7.43%N/A+6.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.96%+8.10%+8.37%+8.75%+8.63%N/A+7.54%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)+1.48%+5.39%+1.63%+5.50%N/AN/AN/A+2.62%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.03%+12.20%+10.76%+16.37%N/AN/AN/A+9.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.34%+5.75%+5.61%+6.23%N/AN/AN/A+5.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.96%+8.10%+8.37%N/AN/AN/A+8.51%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+0.56%+3.23%+0.24%+3.03%-5.57%-1.49%N/A-0.95%47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+4.85%+4.69%+5.38%+5.68%+6.42%N/A+5.93%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+0.56%+3.23%+0.24%+3.03%-5.57%-1.49%N/A-0.55%181
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+4.86%+4.69%+5.38%+5.68%+6.42%N/A+5.74%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+1.35%+6.92%+3.26%+8.35%-3.25%N/AN/A-1.04%346
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.66%+4.53%+4.10%+5.07%+7.03%N/AN/A+11.40%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+0.47%+4.85%+1.46%+2.04%-3.55%N/AN/A-2.11%2,785
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.06%+6.24%+6.46%+7.06%+7.37%N/AN/A+7.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)+5.77%+6.71%+9.09%+5.01%-10.51%-0.67%+1.21%-3.40%63
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.59%+9.53%+12.61%+10.53%-9.35%+1.07%+2.61%-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+12.64%+12.86%+13.98%+18.77%+19.82%+18.41%+23.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.22%+13.84%+13.99%+15.33%+19.81%+20.75%+19.08%+24.07%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+12.53%+8.22%+10.42%+3.87%-16.34%-9.88%-4.98%-4.04%671
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+16.09%+14.00%+19.37%+13.40%-9.56%-4.09%-0.97%-0.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.71%+26.52%+27.42%+26.37%+29.83%+26.32%+23.47%+23.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.24%+26.07%+26.06%+26.06%+28.96%+25.87%+23.56%+23.52%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-6.41%-2.40%-7.49%+9.54%+1.93%+0.50%-1.49%-1.79%36
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-5.36%-0.67%-5.09%+14.79%+5.56%+3.49%+0.13%-0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.84%+16.25%+15.86%+17.67%+22.30%+28.05%+25.00%+23.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.47%+14.67%+14.56%+16.87%+22.30%+28.42%+25.17%+23.87%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-2.77%+7.48%-0.53%+13.31%-17.75%-5.50%-0.40%+2.26%2,632
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.16%+15.81%+9.20%+28.46%-9.00%+1.25%+3.67%+5.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+23.09%+23.70%+25.08%+39.05%+34.88%+26.53%+24.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.51%+23.36%+24.24%+24.65%+38.13%+34.74%+26.52%+24.66%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)-2.77%+7.49%-0.52%+13.33%N/AN/AN/A+16.00%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.16%+15.81%+9.20%+28.46%N/AN/AN/A+27.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.82%+23.07%+23.70%+25.07%N/AN/AN/A+28.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.37%+25.65%+25.91%+26.45%N/AN/AN/A+30.53%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+3.07%+5.35%+1.02%+7.77%-11.16%-2.75%-1.52%-0.61%58
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.78%+12.55%+10.39%+19.73%-1.71%+4.54%+3.30%+3.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+14.03%+14.18%+14.94%+18.37%+18.40%+15.38%+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.19%+13.79%+14.47%+14.56%+17.56%+18.21%+15.31%+14.80%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+3.10%+17.97%+11.84%+19.19%+2.04%+10.90%+5.87%+7.42%1,032
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.10%+18.53%+12.24%+19.67%+2.38%+11.85%+6.48%+8.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.60%+14.37%+15.04%+15.81%+23.02%+22.62%+18.83%+18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.89%+14.38%+15.00%+15.67%+23.24%+23.07%+19.68%+19.14%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+1.40%+16.68%+11.57%+16.48%+6.47%+11.98%N/A+8.81%883
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.66%+17.59%+12.23%+17.96%+7.62%+13.57%N/A+11.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+12.99%+13.18%+13.76%+16.05%+17.19%N/A+16.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.87%+13.28%+13.46%+14.01%+16.34%+17.63%N/A+17.24%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+1.40%+16.68%+11.57%+16.48%+6.47%+11.91%N/A+7.09%3,666
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.66%+17.59%+12.23%+17.96%+7.62%+13.57%N/A+8.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+12.99%+13.17%+13.76%+16.05%+17.20%N/A+16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.87%+13.28%+13.46%+14.01%+16.34%+17.63%N/A+16.86%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-1.01%+8.65%+0.47%+6.32%-6.16%+2.80%N/A+1.44%43
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.30%+15.50%+9.26%+16.92%+1.76%+8.77%N/A+5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.36%+13.00%+12.91%+13.72%+17.90%+20.08%N/A+16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.76%+11.94%+12.40%+12.87%+17.24%+20.01%N/A+16.71%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+0.14%+13.25%+6.23%+9.22%+0.50%+8.55%N/A+7.86%2,832
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.48%+14.38%+6.94%+11.31%+0.85%+9.16%N/A+7.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.33%+12.78%+13.30%+14.59%+21.66%+21.89%N/A+18.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.68%+13.06%+13.54%+14.67%+21.78%+22.02%N/A+19.08%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)+0.14%+13.25%+6.23%+9.21%N/AN/AN/A+11.07%23
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.48%+14.38%+6.94%+11.31%N/AN/AN/A+14.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.33%+12.75%+13.30%+14.59%N/AN/AN/A+15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.68%+13.06%+13.54%+14.67%N/AN/AN/A+15.89%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+1.99%+16.94%+15.57%+23.74%+5.74%+11.16%N/A+6.35%1,488
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.58%+16.16%+14.97%+22.57%+5.39%+13.16%N/A+7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.88%+15.67%+15.88%+15.72%+18.65%+20.33%N/A+20.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.54%+16.18%+16.41%+16.33%+19.48%+21.13%N/A+21.00%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+4.41%+3.36%+4.02%-3.28%-14.56%-0.05%N/A+1.18%1,035
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.04%+4.73%+4.83%+0.56%-12.05%+2.83%N/A+3.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.50%+19.33%+19.05%+19.07%+21.94%+21.20%N/A+19.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.95%+19.88%+19.31%+19.20%+22.20%+21.51%N/A+19.71%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.59%+5.30%+12.69%+0.64%+0.51%+2.76%N/A-0.59%53
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.81%+10.31%+19.45%+10.64%+3.57%+5.61%N/A+1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.83%+13.12%+11.38%+11.80%+10.55%+11.56%N/A+10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.83%+14.79%+11.71%+13.42%+12.31%+12.70%N/A+11.37%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-5.12%+2.14%-0.94%+5.96%+0.17%N/AN/A+5.96%3,914
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.79%+8.72%+8.00%+17.15%+8.99%N/AN/A+10.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+10.17%+10.40%+10.80%+15.73%N/AN/A+16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.69%+11.39%+11.80%+15.77%N/AN/A+17.02%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-5.12%+2.14%-0.95%+5.96%N/AN/AN/A-3.35%60
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.79%+8.72%+8.00%+17.15%N/AN/AN/A+9.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.14%+10.17%+10.40%+10.80%N/AN/AN/A+16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.69%+11.39%+11.80%N/AN/AN/A+16.55%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-5.12%+2.15%-0.95%+5.97%+0.17%+5.48%N/A+5.95%2,896
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.79%+8.72%+8.00%+17.15%+8.99%+11.80%N/A+10.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+10.17%+10.40%+10.80%+15.73%+16.65%N/A+14.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.69%+11.39%+11.80%+15.77%+16.72%N/A+14.74%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)-5.11%+2.15%-0.94%+5.98%N/AN/AN/A+1.76%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.79%+8.72%+8.00%+17.15%N/AN/AN/A+9.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.14%+10.17%+10.40%+10.80%N/AN/AN/A+17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.69%+11.39%+11.80%N/AN/AN/A+14.86%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+1.31%+17.92%+12.73%+26.58%-8.70%+7.95%N/A+6.85%1,223
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.86%+25.97%+23.29%+40.59%-0.05%+15.48%N/A+13.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.69%+21.96%+23.41%+21.23%+38.00%+34.26%N/A+30.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.53%+22.88%+23.93%+21.40%+37.07%+33.85%N/A+29.84%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)+1.31%+17.97%+12.63%+26.64%N/AN/AN/A+36.85%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.86%+25.97%+23.29%+40.59%N/AN/AN/A+46.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.63%+21.99%+23.46%+21.25%N/AN/AN/A+24.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.53%+22.88%+23.93%+21.40%N/AN/AN/A+25.05%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)-0.61%+16.37%+15.83%+26.37%+10.77%+13.01%N/A+10.37%390
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.16%+15.98%+15.52%+26.65%+12.06%+15.30%N/A+12.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.24%+16.98%+17.04%+16.74%+17.14%+18.45%N/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.76%+17.29%+17.20%+17.47%+17.98%+19.44%N/A+18.44%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)-0.60%+37.97%+20.38%+49.89%N/AN/AN/A+38.35%7
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.16%+15.98%+15.52%+26.65%N/AN/AN/A+25.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+36.07%+20.92%+27.83%N/AN/AN/A+23.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.76%+17.29%+17.20%+17.47%N/AN/AN/A+16.29%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+3.50%+14.37%+9.77%+22.78%+6.04%+12.25%N/A+10.40%939
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.15%+16.45%+10.99%+28.18%+9.54%+15.77%N/A+13.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.13%+12.02%+12.33%+11.80%+17.18%+21.02%N/A+18.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.28%+11.19%+11.29%+11.55%+17.35%+21.36%N/A+19.35%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+3.50%+14.38%+9.77%+22.78%N/AN/AN/A+8.61%9
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.15%+16.45%+10.99%+28.18%N/AN/AN/A+15.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.99%+12.01%+12.33%+11.76%N/AN/AN/A+15.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.28%+11.19%+11.29%+11.55%N/AN/AN/A+15.94%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)+2.15%+14.33%+8.63%N/AN/AN/AN/A+17.52%152
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.77%+21.91%+18.50%N/AN/AN/AN/A+26.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.31%+16.06%+16.65%N/AN/AN/AN/A+16.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+16.23%+16.11%N/AN/AN/AN/A+16.32%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)+2.15%+14.33%+8.62%N/AN/AN/AN/A+17.52%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.77%+21.91%+18.50%N/AN/AN/AN/A+26.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.31%+16.06%+16.65%N/AN/AN/AN/A+16.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+16.23%+16.11%N/AN/AN/AN/A+16.32%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+0.39%+11.14%+9.85%+20.96%+4.83%+9.96%N/A+7.88%216
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-2.09%+8.20%+5.78%+13.76%-1.34%+6.48%N/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.81%+12.68%+12.82%+13.81%+16.99%+19.37%N/A+19.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.37%+15.07%+15.44%+15.53%+19.18%+20.79%N/A+20.42%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)+0.40%+11.18%+9.88%+21.06%N/AN/AN/A+11.57%2
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-2.09%+8.20%+5.78%+13.76%N/AN/AN/A+4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.80%+12.66%+12.82%+13.81%N/AN/AN/A+13.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.37%+15.07%+15.44%+15.53%N/AN/AN/A+16.51%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+0.43%+11.10%+9.75%+21.06%+5.11%+10.15%N/A+7.98%351
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-2.09%+8.20%+5.78%+13.76%-1.34%+6.48%N/A+5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.93%+12.67%+12.81%+13.78%+16.96%+19.30%N/A+19.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.37%+15.07%+15.44%+15.53%+19.18%+20.79%N/A+20.42%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-1.14%+9.12%+1.07%+10.29%-2.14%+4.99%N/A+3.75%101
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.24%+11.97%+2.59%+15.76%+0.97%+8.46%N/A+6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.44%+13.46%+13.44%+14.15%+18.15%+21.10%N/A+18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.13%+13.72%+13.49%+14.42%+18.66%+21.62%N/A+19.49%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFINDIA-A)+2.14%+11.77%+5.93%+25.27%+8.92%+8.64%N/A+5.35%433
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+5.53%+19.08%+15.52%+38.10%+18.04%+14.89%N/A+10.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.84%+12.42%+12.45%+10.83%+13.82%+16.85%N/A+15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.24%+13.98%+13.68%+12.61%+14.74%+17.83%N/A+16.60%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+1.28%-2.70%+2.17%-6.96%-21.27%-4.76%N/A-5.17%6,718
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.59%+2.83%+10.95%+1.39%-14.64%+0.63%N/A-0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+13.54%+13.22%+14.98%+20.73%+20.48%N/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.71%+15.39%+14.36%+16.42%+20.91%+20.72%N/A+22.10%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)+1.28%-2.70%+2.17%-6.96%N/AN/AN/A-5.15%27
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.59%+2.83%+10.95%+1.39%N/AN/AN/A-3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+13.45%+13.22%+14.98%N/AN/AN/A+18.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.71%+15.39%+14.36%+16.42%N/AN/AN/A+18.79%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)+1.41%+1.49%+3.72%N/AN/AN/AN/A-9.11%133
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.75%+5.11%+9.92%N/AN/AN/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.42%+14.89%+14.86%N/AN/AN/AN/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.50%+16.99%+16.40%N/AN/AN/AN/A+19.02%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)+1.41%+1.49%+3.69%N/AN/AN/AN/A-9.12%1
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.75%+5.11%+9.92%N/AN/AN/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.42%+14.90%+14.87%N/AN/AN/AN/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.50%+16.99%+16.40%N/AN/AN/AN/A+19.02%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+6.55%+13.62%+11.23%+12.14%-9.13%+1.21%N/A-1.91%533
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.48%+15.72%+12.73%+16.33%-7.05%+3.95%N/A+0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.87%+14.28%+14.93%+14.45%+17.58%+18.26%N/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.17%+14.54%+15.18%+14.60%+17.95%+18.73%N/A+18.68%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)+6.55%+13.62%+11.23%+12.14%N/AN/AN/A+4.68%9
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.48%+15.72%+12.73%+16.33%N/AN/AN/A+8.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.76%+14.19%+14.93%+14.45%N/AN/AN/A+15.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.17%+14.54%+15.18%+14.60%N/AN/AN/A+15.51%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-1.53%+7.38%+4.24%+6.94%-9.20%+0.22%N/A-2.05%2,350
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.30%+18.92%+17.50%+19.85%-1.05%+10.80%N/A+5.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.59%+15.48%+15.89%+17.71%+18.96%+19.61%N/A+19.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.04%+18.31%+18.16%+19.78%+23.07%+22.82%N/A+22.42%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)-1.53%+7.38%+4.24%+6.94%N/AN/AN/A-9.26%464
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.30%+18.92%+17.50%+19.85%N/AN/AN/A-1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.54%+15.47%+15.89%+17.71%N/AN/AN/A+18.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.04%+18.31%+18.16%+19.78%N/AN/AN/A+23.87%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-1.86%+10.30%+2.77%+6.54%-1.02%+7.11%N/A+5.90%2,038
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.95%+12.56%+4.19%+11.50%+1.90%+10.20%N/A+9.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.63%+12.20%+11.86%+12.59%+15.85%+17.26%N/A+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.31%+12.31%+11.82%+12.56%+16.10%+17.69%N/A+17.53%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)-1.86%+10.30%+2.76%+6.54%N/AN/AN/A-3.36%99
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.95%+12.56%+4.19%+11.50%N/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.63%+12.14%+11.86%+12.59%N/AN/AN/A+16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.31%+12.31%+11.82%+12.56%N/AN/AN/A+16.87%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-1.86%+10.30%+2.76%+6.54%-1.02%+7.05%N/A+5.85%141
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.95%+12.56%+4.19%+11.50%+1.90%+10.20%N/A+9.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.63%+12.20%+11.86%+12.59%+15.85%+17.27%N/A+17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.31%+12.31%+11.82%+12.56%+16.10%+17.69%N/A+17.53%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+1.43%+18.46%+13.06%+28.70%-0.32%+15.04%N/A+15.04%3,936
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.59%+21.37%+15.05%+35.20%+2.92%+19.16%N/A+18.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.79%+20.95%+22.31%+19.78%+26.72%+26.36%N/A+26.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.39%+20.75%+22.07%+19.71%+26.90%+26.81%N/A+26.81%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)+1.45%+18.48%+13.08%+28.73%N/AN/AN/A+30.19%14
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.59%+21.37%+15.05%+35.20%N/AN/AN/A+36.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.71%+20.92%+22.32%+19.78%N/AN/AN/A+21.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.39%+20.75%+22.07%+19.71%N/AN/AN/A+22.00%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+2.93%+7.81%+4.41%+12.13%+0.96%N/AN/A+6.20%668
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.93%+10.07%+5.91%+17.41%+4.08%N/AN/A+8.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+8.50%+8.79%+9.34%+12.95%N/AN/A+12.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+8.43%+8.69%+9.27%+12.68%N/AN/A+12.73%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+2.93%+7.80%+4.41%+12.13%+0.96%N/AN/A+6.21%380
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.93%+10.07%+5.91%+17.41%+4.08%N/AN/A+8.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+8.50%+8.79%+9.34%+12.95%N/AN/A+12.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+8.43%+8.69%+9.27%+12.68%N/AN/A+12.73%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)+2.93%+7.81%+4.41%+2.05%N/AN/AN/A+1.75%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.93%+10.07%+5.91%+17.41%N/AN/AN/A+13.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+8.47%+8.79%+15.49%N/AN/AN/A+14.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+8.43%+8.69%+9.27%N/AN/AN/A+10.37%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+2.68%+4.10%+0.93%+6.11%-3.50%N/AN/A-2.13%1,691
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.47%+5.84%+2.01%+10.41%-0.50%N/AN/A+0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+11.09%+10.94%+12.29%+14.89%N/AN/A+14.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+10.77%+10.43%+12.01%+14.79%N/AN/A+14.54%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+2.68%+4.10%+0.93%+6.11%N/AN/AN/A-4.55%54
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.47%+5.84%+2.01%+10.41%N/AN/AN/A-0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.85%+11.07%+10.94%+12.25%N/AN/AN/A+15.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+10.77%+10.43%+12.01%N/AN/AN/A+15.49%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+4.90%+11.87%+3.84%+3.72%-4.58%N/AN/A-2.76%360
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.21%+15.31%+14.92%+15.73%+20.21%N/AN/A+20.03%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)+4.90%+11.87%+3.84%+3.72%N/AN/AN/A+1.60%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.19%+15.31%+14.92%+15.73%N/AN/AN/A+16.77%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-15.19%-8.93%-20.51%+0.71%-29.63%N/AN/A-30.32%264
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-13.90%-4.55%-18.17%+8.69%-26.06%N/AN/A-26.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.56%+36.33%+36.46%+36.80%+48.55%N/AN/A+48.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%+34.30%+33.79%+35.60%+49.38%N/AN/A+48.81%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)-15.19%-8.93%-20.51%+0.73%N/AN/AN/A+5.77%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-13.90%-4.55%-18.17%+8.69%N/AN/AN/A+14.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.55%+35.93%+36.46%+36.76%N/AN/AN/A+39.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%+34.30%+33.79%+35.60%N/AN/AN/A+38.77%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)+4.02%-5.30%-2.92%-7.39%N/AN/AN/A-23.95%1,257
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+12.34%+7.96%+14.97%+9.88%N/AN/AN/A-10.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.54%+29.11%+29.92%+28.62%N/AN/AN/A+36.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.66%+20.59%+20.49%+21.06%N/AN/AN/A+26.12%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)+4.02%-5.30%-2.92%-7.39%N/AN/AN/A-16.32%132
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+12.34%+7.96%+14.97%+9.88%N/AN/AN/A-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.22%+29.11%+29.91%+28.51%N/AN/AN/A+31.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.66%+20.59%+20.49%+21.06%N/AN/AN/A+23.43%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-0.62%+7.85%+2.64%+10.48%N/AN/AN/A-6.46%1,232
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.37%+10.26%+4.07%+16.07%N/AN/AN/A-3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+13.60%+13.86%+13.19%N/AN/AN/A+19.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.34%+12.97%+13.04%+12.98%N/AN/AN/A+19.78%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-0.62%+7.85%+2.64%+10.48%N/AN/AN/A-6.46%28
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.37%+10.26%+4.07%+16.07%N/AN/AN/A-3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+13.60%+13.86%+13.19%N/AN/AN/A+19.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.34%+12.97%+13.04%+12.98%N/AN/AN/A+19.78%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)+3.02%+15.78%+8.62%+20.15%N/AN/AN/A-13.66%2,371
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.21%+18.53%+10.29%+26.51%N/AN/AN/A-9.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.06%+17.99%+18.68%+20.30%N/AN/AN/A+32.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.83%+18.20%+18.66%+20.56%N/AN/AN/A+32.58%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)+3.02%+15.78%+8.62%+20.15%N/AN/AN/A-10.41%33
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.21%+18.53%+10.29%+26.51%N/AN/AN/A-7.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+18.00%+18.68%+20.30%N/AN/AN/A+32.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.83%+18.20%+18.66%+20.56%N/AN/AN/A+32.94%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+3.94%+17.46%+12.69%+16.20%N/AN/AN/A-10.00%688
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.92%+19.92%+14.24%+21.59%N/AN/AN/A-6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.27%+14.90%+15.64%+16.06%N/AN/AN/A+23.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.30%+15.10%+15.79%+16.34%N/AN/AN/A+24.85%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)+3.98%+17.50%+12.73%+16.25%N/AN/AN/A+15.55%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.92%+19.92%+14.24%+21.59%N/AN/AN/A+21.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.33%+14.93%+15.68%+16.07%N/AN/AN/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.30%+15.10%+15.79%+16.34%N/AN/AN/A+18.04%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-10.75%+2.57%-5.25%+13.73%N/AN/AN/A-5.50%727
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-9.68%+5.63%-3.27%+20.27%N/AN/AN/A-2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.25%+22.93%+23.90%+22.95%N/AN/AN/A+30.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.06%+23.40%+24.46%+23.34%N/AN/AN/A+31.05%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)-10.75%+2.56%-5.26%+13.72%N/AN/AN/A+17.88%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-9.68%+5.63%-3.27%+20.27%N/AN/AN/A+25.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+22.93%+23.91%+22.95%N/AN/AN/A+23.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.06%+23.40%+24.46%+23.34%N/AN/AN/A+23.90%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFWINDX-A)+3.04%+11.62%+7.87%N/AN/AN/AN/A+11.21%58
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.89%+19.53%+17.36%N/AN/AN/AN/A+20.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+11.50%+11.73%N/AN/AN/AN/A+11.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+11.28%+10.51%N/AN/AN/AN/A+11.32%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFWINDX-I)+3.04%+11.62%+7.87%N/AN/AN/AN/A+11.21%79
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.89%+19.53%+17.36%N/AN/AN/AN/A+20.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+11.50%+11.73%N/AN/AN/AN/A+11.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+11.28%+10.51%N/AN/AN/AN/A+11.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+1.32%+4.62%-3.69%+3.47%-6.23%N/AN/A-1.37%275
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.89%+11.31%+4.74%+14.34%+2.07%N/AN/A+5.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.25%+16.91%+16.57%+16.75%+17.88%N/AN/A+21.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.25%+17.55%+17.39%+17.46%+18.79%N/AN/A+22.38%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+1.32%+4.62%-3.69%+3.47%-6.23%-0.05%N/A+0.21%182
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.89%+11.31%+4.74%+14.34%+2.07%+5.96%N/A+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.25%+16.91%+16.57%+16.75%+17.88%+21.26%N/A+17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.25%+17.55%+17.39%+17.46%+18.79%+21.78%N/A+18.25%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)+1.32%+4.62%-3.69%+3.47%N/AN/AN/A-1.87%22
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+4.89%+11.31%+4.74%+14.34%N/AN/AN/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.16%+16.73%+16.58%+16.75%N/AN/AN/A+16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.25%+17.55%+17.39%+17.46%N/AN/AN/A+17.95%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
(6)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(7)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(8)
ดัชนี VN30 Total Return สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(9)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน