กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
24 มิถุนายน 2563
นโยบายการลงทุน
จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ส.ค. 2566)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.79%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD97.95%
ทรัพย์สินอื่น0.29%
หนี้สินอื่น-1.04%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 7 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, เป็นเงิน 1.8000 บาท)
19 ม.ค. 25660.4000 บาท/หน่วย
18 เม.ย. 25650.1500 บาท/หน่วย
19 ต.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ก.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
16 เม.ย. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
19 ต.ค. 25630.2500 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.36%+5.44%+7.28%+7.05%+2.20%+9.55%+2.59%+3.57%634
LBMA Gold Price PM-0.52%+5.38%+8.57%+8.55%+3.68%+11.55%+4.25%+5.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.07%+8.57%+8.53%+8.16%+11.56%+12.75%+12.22%+14.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.23%+11.00%+10.97%+11.79%+13.73%+14.34%+13.82%+15.32%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-1.93%+4.72%+3.25%+7.16%-3.03%+6.68%+1.39%+0.24%250
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-1.48%+4.91%+5.15%+9.13%-1.60%+9.28%+3.61%+2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.60%+12.24%+12.44%+13.50%+13.80%+14.32%+13.52%+14.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.92%+11.88%+11.82%+12.76%+14.54%+15.61%+14.86%+15.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+20.90%+8.91%+4.75%-6.62%+25.89%+3.09%-6.89%-5.20%303
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+22.43%+8.97%+7.71%-9.34%+33.53%+6.86%-3.84%-1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.46%+29.38%+27.94%+31.48%+34.26%+35.02%+32.16%+30.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.60%+32.14%+30.80%+32.96%+35.77%+37.05%+34.03%+31.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)+0.34%+2.09%+3.06%+5.19%N/AN/AN/A+3.75%667
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)+12.05%+23.00%+23.00%N/AN/AN/AN/A+38.67%999
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)-1.71%-1.24%-1.34%-5.48%-6.77%-1.80%+0.11%+0.78%1,049
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-1.35%-0.28%-0.16%-4.24%-5.30%+0.13%+2.03%+2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.38%+6.96%+6.72%+6.98%+5.61%+5.28%+4.27%+4.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.38%+7.28%+7.74%+6.17%+5.63%+4.55%+4.32%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)-1.70%-1.21%-1.30%N/AN/AN/AN/A-1.52%16
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-1.35%-0.28%-0.16%N/AN/AN/AN/A-1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.37%+6.90%+6.72%N/AN/AN/AN/A+6.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.38%+7.28%N/AN/AN/AN/A+7.29%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.90%+0.82%+0.94%-0.17%-0.92%+0.61%N/A+1.09%775
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-1.35%-0.28%-0.16%-4.24%-5.30%+0.13%N/A+0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.60%+4.76%+4.99%+5.80%+4.60%+4.89%N/A+4.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.38%+7.28%+7.74%+6.17%+5.63%N/A+5.03%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.96%+0.93%+1.08%-0.08%-0.92%+0.59%N/A+1.06%8,057
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-1.35%-0.28%-0.16%-4.24%-5.30%+0.13%N/A+0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.56%+4.73%+4.97%+5.78%+4.60%+4.89%N/A+4.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.38%+7.28%+7.74%+6.17%+5.63%N/A+5.03%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+0.20%-0.56%+0.20%-1.59%-5.65%N/AN/A-3.87%340
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.47%+2.05%+3.16%+1.40%-2.88%N/AN/A-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.76%+4.85%+5.19%+6.21%+5.46%N/AN/A+5.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.45%+4.29%+4.82%+5.81%+5.01%N/AN/A+4.96%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+0.20%-0.56%+0.20%-1.59%-5.65%N/AN/A-3.87%6
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.47%+2.05%+3.16%+1.40%-2.88%N/AN/A-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.76%+4.85%+5.19%+6.21%+5.46%N/AN/A+5.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.45%+4.29%+4.82%+5.81%+5.01%N/AN/A+4.96%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-5.39%-13.85%-11.03%-9.88%N/AN/AN/A-22.06%466
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-2.86%-11.02%-7.03%-0.24%N/AN/AN/A-13.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.21%+6.81%+7.56%+11.07%N/AN/AN/A+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.15%+5.90%+6.48%+12.54%N/AN/AN/A+10.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+1.71%+1.78%+3.25%+5.07%+0.42%+6.51%+6.22%+4.05%336
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.39%+2.85%+8.04%+6.11%+6.69%+11.22%+9.33%+5.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.05%+16.07%+15.86%+19.55%+20.04%+20.49%+16.94%+17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+16.93%+16.53%+19.08%+19.18%+20.32%+17.03%+17.34%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.83%-0.46%+0.72%-1.86%+0.54%+0.68%N/A+1.83%1,105
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+2.51%+0.59%+5.14%-1.59%+6.15%+3.71%N/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.02%+5.23%+5.24%+6.64%+6.88%+7.16%N/A+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.49%+8.83%+8.59%+9.32%+8.39%+8.27%N/A+7.61%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-0.57%-3.53%-2.73%-7.48%-3.27%-2.01%N/A-2.15%484
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-0.05%-2.26%-0.83%-4.56%-2.13%-0.92%N/A+0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.93%+7.10%+6.97%+7.66%+6.83%+7.45%N/A+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.83%+6.88%+6.92%+7.65%+6.85%+7.63%N/A+7.45%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-0.57%-3.53%-2.73%-7.48%-3.27%-2.01%N/A-0.09%707
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-0.05%-2.26%-0.83%-4.56%-2.13%-0.92%N/A+0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.93%+7.09%+6.97%+7.66%+6.83%+7.45%N/A+6.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.83%+6.88%+6.92%+7.65%+6.85%+7.63%N/A+6.76%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+0.84%-0.44%+0.88%-1.70%+0.48%+0.65%N/A+0.94%1,295
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+2.51%+0.59%+5.14%-1.59%+6.16%+3.72%N/A+2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.01%+5.22%+5.24%+6.66%+6.88%+7.18%N/A+6.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.43%+8.80%+8.57%+9.31%+8.38%+8.27%N/A+7.45%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)+0.84%-0.44%+0.88%N/AN/AN/AN/A-0.60%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+2.51%+0.59%+5.14%N/AN/AN/AN/A+0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.01%+5.22%+5.24%N/AN/AN/AN/A+5.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.43%+8.80%+8.57%N/AN/AN/AN/A+8.64%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.19%-2.73%-2.77%-4.42%-3.99%-1.62%N/A-1.64%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.53%+4.82%+4.92%+5.80%+5.47%+6.23%N/A+6.00%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.19%-2.72%-2.77%-4.42%-3.99%-1.62%N/A-1.14%199
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.53%+4.82%+4.92%+5.80%+5.47%+6.23%N/A+5.79%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+2.44%-4.00%+0.29%-7.02%-2.66%N/AN/A-2.68%354
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.21%+7.35%+6.92%+9.68%+6.84%N/AN/A+12.24%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-1.40%-0.40%+1.20%-5.74%N/AN/AN/A-3.83%3,587
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.25%+6.26%+6.46%+7.79%N/AN/AN/A+7.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)+2.44%-4.23%-4.65%-11.97%-7.40%-1.73%+2.39%-3.71%62
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.17%-3.02%-2.15%-9.12%-6.49%-0.60%+3.50%-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.25%+15.88%+15.53%+17.78%+19.83%+20.25%+18.49%+23.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.04%+17.43%+16.59%+18.58%+20.83%+21.08%+19.10%+24.45%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.04%-3.69%-6.75%-11.00%-14.27%-11.24%-4.36%-4.25%575
Hang Seng China Enterprise+3.29%-4.21%-4.96%-11.62%-10.97%-9.04%-3.59%-4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.35%+27.70%+26.42%+31.13%+28.42%+25.23%+22.93%+23.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.80%+27.00%+25.52%+30.40%+28.65%+25.80%+23.72%+24.05%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+7.15%+10.23%+12.58%+5.95%+9.31%+1.81%-1.10%-2.05%46
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+8.14%+10.65%+14.52%+7.07%+12.81%+4.14%+0.20%-0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.50%+20.17%+20.67%+25.09%+24.03%+28.55%+24.95%+23.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.57%+20.34%+20.66%+25.10%+24.12%+28.91%+25.14%+24.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)+4.76%+14.82%+24.38%+5.93%-15.27%-9.20%+0.43%+1.70%2,144
S&P 500 Total Return+1.27%+0.28%+3.15%-1.57%+13.81%+11.19%+12.77%+13.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.46%+26.28%+29.42%+35.02%+40.27%+34.18%+25.78%+24.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.30%+8.41%+8.84%+9.67%+11.50%+18.60%+15.92%+15.55%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)+4.77%+14.83%+24.40%N/AN/AN/AN/A+15.72%0
S&P 500 Total Return+1.27%+0.28%+3.15%N/AN/AN/AN/A-0.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.45%+26.27%+29.42%N/AN/AN/AN/A+30.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.30%+8.41%+8.84%N/AN/AN/AN/A+8.75%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+1.33%+0.41%+0.44%-8.96%-7.85%-4.32%-0.73%-1.22%50
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.29%+1.99%+5.77%-7.35%+0.06%+1.26%+3.32%+2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.99%+16.19%+15.94%+18.56%+18.43%+18.26%+15.13%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.23%+16.62%+15.80%+17.44%+17.72%+18.17%+15.10%+14.85%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-0.60%+2.75%+14.72%+16.09%+3.60%+3.70%+5.63%+6.09%651
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+1.96%+5.75%+14.34%+15.77%+8.65%+7.01%+6.61%+7.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.63%+17.87%+18.16%+23.71%+23.36%+22.66%+18.57%+18.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.17%+15.61%+15.45%+17.99%+18.41%+18.99%+16.69%+16.66%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+5.32%+3.03%+2.66%-0.65%+7.35%+7.14%N/A+8.08%803
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.66%+3.61%+3.38%+0.34%+8.47%+8.55%N/A+10.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.11%+14.20%+13.70%+15.87%+16.66%+17.59%N/A+17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.32%+14.39%+13.90%+16.15%+16.95%+18.01%N/A+17.61%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+5.32%+3.03%+2.66%-0.65%+7.32%+7.07%N/A+6.51%3,396
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.66%+3.61%+3.38%+0.34%+8.47%+8.55%N/A+8.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.12%+14.20%+13.70%+15.87%+16.67%+17.60%N/A+16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.32%+14.39%+13.90%+16.15%+16.95%+18.01%N/A+17.06%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+4.35%-2.00%+3.46%+1.76%+2.18%-1.08%N/A+1.34%52
S&P Developed SmallCap Net TR Index+8.35%+0.49%+10.07%+3.48%+11.16%+5.19%N/A+7.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.90%+14.57%+14.56%+17.62%+18.80%+20.10%N/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.65%+16.27%+16.00%+19.22%+18.57%+20.87%N/A+17.36%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-3.69%+0.37%+9.54%+10.11%+3.07%+4.52%N/A+7.02%2,779
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-0.40%+3.94%+11.71%+11.57%+8.77%+8.77%N/A+8.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.11%+15.57%+16.05%+22.15%+21.99%+21.90%N/A+19.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.10%+13.46%+15.90%+17.29%+18.72%N/A+17.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)-3.69%+0.37%+9.54%N/AN/AN/AN/A+3.40%0
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-0.40%+3.94%+11.71%N/AN/AN/AN/A+5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.10%+15.57%+16.05%N/AN/AN/AN/A+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.10%+13.46%N/AN/AN/AN/A+13.81%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+4.00%+14.13%+19.93%+12.44%+5.32%+4.14%N/A+4.77%1,767
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+10.60%+20.31%+27.07%+24.04%+17.01%+10.18%N/A+9.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.03%+15.37%+15.04%+16.46%+19.20%+20.32%N/A+20.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.46%+10.81%+11.42%+12.21%+12.27%+16.83%N/A+16.17%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.22%-12.18%-11.55%-12.29%-8.28%-1.37%N/A+1.17%997
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-2.96%-10.60%-8.64%-6.87%-5.97%+1.19%N/A+3.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.76%+18.25%+17.97%+23.04%+21.59%+21.41%N/A+19.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.24%+18.07%+18.41%+23.66%+21.90%+21.72%N/A+19.76%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-5.22%-3.82%-9.08%-8.60%-3.36%-0.30%N/A-1.47%73
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+3.51%+3.36%+4.46%+5.70%+1.20%+0.07%N/A-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+9.51%+10.09%+10.11%+11.16%+11.07%N/A+10.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%+7.99%+8.05%+8.41%+7.63%+7.26%N/A+7.09%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+5.97%+9.74%+9.59%+6.66%+3.18%N/AN/A+7.14%3,928
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.87%+11.21%+14.80%+7.72%+9.54%N/AN/A+10.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.38%+11.97%+12.67%+16.98%+16.37%N/AN/A+17.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.77%+14.31%+14.79%+17.21%+16.23%N/AN/A+17.88%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)+5.97%+9.74%+9.59%+6.66%N/AN/AN/A-4.73%216
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.87%+11.21%+14.80%+7.72%N/AN/AN/A+9.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+11.96%+12.67%+16.86%N/AN/AN/A+18.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.77%+14.31%+14.79%+17.21%N/AN/AN/A+18.25%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+5.97%+9.74%+9.59%+6.66%+3.14%+6.34%N/A+6.59%2,022
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.87%+11.21%+14.80%+7.72%+9.54%+10.54%N/A+10.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+11.97%+12.67%+16.98%+16.39%+16.79%N/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.77%+14.31%+14.79%+17.21%+16.23%+16.88%N/A+15.04%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)+5.96%+14.15%+13.99%+10.95%N/AN/AN/A+2.66%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.87%+11.21%+14.80%+7.72%N/AN/AN/A+9.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+19.08%+18.05%+19.85%N/AN/AN/A+20.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.77%+14.31%+14.79%+17.21%N/AN/AN/A+15.19%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+2.49%+22.69%+38.59%+6.00%-9.23%+1.99%N/A+4.23%990
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.22%+24.82%+47.80%+9.19%-3.02%+7.31%N/A+9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.21%+23.25%+25.99%+34.36%+39.36%+34.35%N/A+30.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.73%+23.22%+26.62%+33.64%+38.37%+33.97%N/A+30.64%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)+2.49%+22.69%+38.59%N/AN/AN/AN/A+30.10%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.22%+24.82%+47.80%N/AN/AN/AN/A+33.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.17%+23.25%+25.99%N/AN/AN/AN/A+28.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.73%+23.22%+26.62%N/AN/AN/AN/A+28.03%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+5.21%+18.43%+24.20%+16.25%+11.93%+7.09%N/A+8.49%153
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.61%+20.78%+27.26%+18.38%+13.74%+9.01%N/A+10.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.87%+14.79%+14.21%+15.41%+16.89%+18.53%N/A+17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.49%+15.25%+15.97%+16.22%+15.97%+19.51%N/A+18.50%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)+5.26%+18.53%+24.34%N/AN/AN/AN/A+14.81%0
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.61%+20.78%+27.26%N/AN/AN/AN/A+16.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.78%+14.79%+14.21%N/AN/AN/AN/A+14.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.49%+15.25%+15.97%N/AN/AN/AN/A+16.38%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+6.86%+11.62%+14.03%+9.43%+7.32%+7.89%N/A+9.29%859
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+7.88%+13.06%+16.85%+11.93%+9.35%+10.52%N/A+11.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.65%+12.76%+13.23%+17.99%+18.00%+21.47%N/A+19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.86%+12.92%+13.72%+18.30%+18.42%+22.58%N/A+20.71%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+6.85%+11.61%+14.03%+9.43%N/AN/AN/A+0.84%27
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+7.88%+13.06%+16.85%+11.93%N/AN/AN/A+5.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.50%+12.73%+13.23%+17.98%N/AN/AN/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.86%+12.92%+13.72%+18.30%N/AN/AN/A+18.57%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+8.21%+8.10%+13.13%+11.60%+10.18%+3.26%N/A+6.94%308
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.77%+0.75%+4.38%+2.63%+4.24%+0.15%N/A+4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+14.27%+13.57%+14.20%+17.55%+20.40%N/A+19.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.59%+15.84%+16.52%+17.98%+19.64%+21.69%N/A+20.87%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)+8.23%+8.14%+13.18%N/AN/AN/AN/A+5.48%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.77%+0.75%+4.38%N/AN/AN/AN/A+1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+14.27%+13.57%N/AN/AN/AN/A+13.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.59%+15.84%+16.52%N/AN/AN/AN/A+16.84%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+8.42%+8.38%+13.45%+12.01%+10.59%+3.47%N/A+7.06%435
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+4.77%+0.75%+4.38%+2.63%+4.24%+0.15%N/A+4.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.87%+14.19%+13.51%+14.12%+17.50%+20.36%N/A+19.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.59%+15.84%+16.52%+17.98%+19.64%+21.69%N/A+20.87%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+6.81%-0.72%+4.31%+2.33%+6.45%+2.68%N/A+3.67%78
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-0.23%-1.12%-1.32%-2.72%+3.43%+1.93%N/A+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.22%+15.84%+15.68%+18.10%+19.58%+21.05%N/A+19.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.36%+0.75%+0.95%+1.10%+17.77%+24.36%N/A+22.63%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+6.73%+11.46%+10.13%+3.08%+13.02%+4.10%N/A+3.21%251
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+8.52%+12.99%+14.90%+3.30%+20.25%+8.45%N/A+7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+8.41%+8.33%+10.46%+14.99%+17.07%N/A+16.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.64%+10.49%+11.40%+12.44%+15.51%+17.95%N/A+16.95%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-0.75%-12.75%-10.21%-15.46%-15.53%-1.08%N/A-4.74%7,581
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+0.84%-11.95%-6.11%-14.19%-10.30%+2.80%N/A-0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+17.15%+17.13%+21.61%+22.03%+22.05%N/A+22.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+17.09%+17.26%+21.14%+21.99%+22.31%N/A+22.83%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)-0.75%-12.75%-10.21%N/AN/AN/AN/A-2.16%41
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+0.84%-11.95%-6.11%N/AN/AN/AN/A-8.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+16.78%+17.13%N/AN/AN/AN/A+21.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+17.09%+17.26%N/AN/AN/AN/A+20.86%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+2.92%-3.00%-2.65%-12.85%-6.24%-2.24%N/A-3.72%507
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.81%-1.27%-0.09%-9.92%-4.29%+0.15%N/A-1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.61%+16.31%+15.89%+17.69%+18.08%+18.81%N/A+18.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.52%+16.36%+16.15%+18.14%+18.53%+19.34%N/A+19.21%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)+2.92%-3.00%-2.66%N/AN/AN/AN/A-1.66%20
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.81%-1.27%-0.09%N/AN/AN/AN/A+1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.61%+15.80%+15.89%N/AN/AN/AN/A+16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.52%+16.36%+16.15%N/AN/AN/AN/A+16.61%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+13.10%+19.42%+17.12%-10.39%+5.67%+0.11%N/A-1.31%2,701
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+18.56%+25.52%+25.40%-12.34%+9.39%+2.03%N/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+12.32%+14.18%+19.18%+19.14%+19.08%N/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.57%+19.24%+21.38%+25.66%+23.32%+21.97%N/A+22.13%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)+13.10%+19.42%+17.12%-10.37%N/AN/AN/A-10.75%333
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+18.56%+25.52%+25.40%-12.34%N/AN/AN/A-10.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+12.20%+14.18%+19.17%N/AN/AN/A+18.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.57%+19.24%+21.38%+25.66%N/AN/AN/A+25.18%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+3.88%+2.19%-0.99%-0.02%+2.21%N/AN/A+6.30%2,125
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.02%+4.66%+1.97%+4.63%+4.36%N/AN/A+9.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+12.40%+12.41%+15.35%+16.61%N/AN/A+17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.27%+12.33%+12.72%+15.86%+16.93%N/AN/A+18.16%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+3.88%+2.19%-0.99%-0.02%N/AN/AN/A-6.08%62
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.02%+4.66%+1.97%+4.63%N/AN/AN/A-3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.32%+12.39%+12.41%+15.27%N/AN/AN/A+17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.27%+12.33%+12.72%+15.86%N/AN/AN/A+18.25%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+3.88%+2.19%-0.99%-0.02%+2.19%N/AN/A+6.25%141
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.02%+4.66%+1.97%+4.63%+4.36%N/AN/A+9.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+12.40%+12.41%+15.35%+16.62%N/AN/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.27%+12.33%+12.72%+15.86%+16.93%N/AN/A+18.16%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+5.83%+19.19%+31.85%+10.32%-1.07%N/AN/A+12.60%3,525
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.10%+22.18%+37.40%+16.81%+1.23%N/AN/A+16.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.95%+20.57%+22.02%+25.95%+27.73%N/AN/A+27.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.71%+20.59%+22.40%+26.58%+28.00%N/AN/A+27.82%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)+5.84%+19.21%+31.88%N/AN/AN/AN/A+22.53%18
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+7.10%+22.18%+37.40%N/AN/AN/AN/A+27.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.92%+20.57%+22.02%N/AN/AN/AN/A+23.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.71%+20.59%+22.40%N/AN/AN/AN/A+23.77%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+2.56%+3.18%+4.97%+8.83%+2.90%N/AN/A+4.73%817
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.75%+5.70%+8.50%+14.61%+5.40%N/AN/A+6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.77%+10.75%+10.68%+13.60%+13.64%N/AN/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.61%+10.68%+10.91%+13.37%+13.50%N/AN/A+13.43%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+2.56%+3.18%+4.97%+8.83%+2.92%N/AN/A+4.75%361
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.75%+5.70%+8.50%+14.61%+5.40%N/AN/A+6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.77%+10.75%+10.68%+13.60%+13.64%N/AN/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.61%+10.68%+10.91%+13.37%+13.50%N/AN/A+13.43%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)+2.56%+3.19%+4.97%N/AN/AN/AN/A+3.17%15
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.75%+5.70%+8.50%N/AN/AN/AN/A+7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.44%+10.74%+10.68%N/AN/AN/AN/A+11.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.61%+10.68%+10.91%N/AN/AN/AN/A+11.44%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+0.49%-0.24%-0.54%-7.95%N/AN/AN/A-4.85%1,828
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+1.52%+1.89%+2.46%-3.11%N/AN/AN/A-2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+11.94%+11.75%+15.64%N/AN/AN/A+15.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.98%+11.97%+12.03%+15.73%N/AN/AN/A+15.12%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+0.49%-0.24%-0.54%-7.95%N/AN/AN/A-9.52%42
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+1.52%+1.89%+2.46%-3.11%N/AN/AN/A-5.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+11.94%+11.75%+15.62%N/AN/AN/A+16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.98%+11.97%+12.03%+15.73%N/AN/AN/A+16.69%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+1.36%+1.54%+5.43%-0.95%N/AN/AN/A-4.49%393
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.40%+16.34%+16.91%+20.26%N/AN/AN/A+21.07%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)+1.36%+1.54%+5.43%N/AN/AN/AN/A+0.10%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.39%+16.27%+16.91%N/AN/AN/AN/A+17.36%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)+7.20%+9.33%+32.70%-0.46%N/AN/AN/A-36.09%200
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+8.95%+12.53%+42.53%+8.06%N/AN/AN/A-32.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.30%+38.80%+40.55%+45.98%N/AN/AN/A+51.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.53%+37.12%+40.82%+47.20%N/AN/AN/A+52.25%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)+7.21%+9.35%+32.73%N/AN/AN/AN/A+15.87%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+8.95%+12.53%+42.53%N/AN/AN/AN/A+23.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.15%+38.67%+40.54%N/AN/AN/AN/A+41.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.53%+37.12%+40.82%N/AN/AN/AN/A+41.89%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)+6.86%-8.38%-9.64%-18.96%N/AN/AN/A-26.07%1,527
Morningstar China NR (USD)+4.57%-6.31%-3.91%-11.16%N/AN/AN/A-16.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.03%+30.25%+29.41%+34.08%N/AN/AN/A+38.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%+25.34%N/AN/AN/A+28.07%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)+6.86%-8.38%-9.64%N/AN/AN/AN/A-14.94%78
Morningstar China NR (USD)+4.57%-6.31%-3.91%N/AN/AN/AN/A-8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.69%+29.89%+29.41%N/AN/AN/AN/A+34.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%N/AN/AN/AN/A+26.03%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)+4.17%+3.92%+5.69%+2.50%N/AN/AN/A-11.40%1,352
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.47%+6.61%+9.80%+8.74%N/AN/AN/A-8.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+13.66%+13.69%+19.33%N/AN/AN/A+21.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.52%+13.77%+14.17%+19.65%N/AN/AN/A+21.72%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)+4.17%+3.92%+5.69%+2.50%N/AN/AN/A-11.40%24
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.47%+6.61%+9.80%+8.74%N/AN/AN/A-8.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+13.66%+13.68%+19.33%N/AN/AN/A+21.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.52%+13.77%+14.17%+19.65%N/AN/AN/A+21.72%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)+4.45%+12.83%+21.51%+7.10%N/AN/AN/A-23.86%2,028
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.82%+15.73%+27.19%+14.60%N/AN/AN/A-20.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.53%+20.41%+21.79%+28.62%N/AN/AN/A+35.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.29%+21.15%+22.84%+29.53%N/AN/AN/A+36.25%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)+4.45%+12.83%+21.51%+7.10%N/AN/AN/A-20.31%9
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+5.82%+15.73%+27.19%+14.60%N/AN/AN/A-18.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.53%+20.36%+21.79%+28.59%N/AN/AN/A+36.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.29%+21.15%+22.84%+29.53%N/AN/AN/A+36.86%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+1.09%+5.87%+12.61%-0.83%N/AN/AN/A-20.10%732
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+2.27%+8.55%+17.24%+5.68%N/AN/AN/A-17.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.69%+16.23%+17.64%+22.26%N/AN/AN/A+26.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.70%+16.50%+18.42%+23.73%N/AN/AN/A+27.61%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)+1.09%+5.87%+12.61%N/AN/AN/AN/A+8.20%3
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+2.27%+8.55%+17.24%N/AN/AN/AN/A+13.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.69%+16.20%+17.64%N/AN/AN/AN/A+18.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.70%+16.50%+18.42%N/AN/AN/AN/A+19.68%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-0.10%+13.26%+21.30%+0.52%N/AN/AN/A-15.56%358
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+1.23%+16.33%+26.24%+6.60%N/AN/AN/A-13.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.44%+22.41%+23.01%+29.46%N/AN/AN/A+33.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.00%+22.61%+23.76%+29.96%N/AN/AN/A+34.13%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)-0.10%+13.26%+21.30%N/AN/AN/AN/A+12.66%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+1.23%+16.33%+26.24%N/AN/AN/AN/A+19.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.43%+22.40%+23.01%N/AN/AN/AN/A+23.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.00%+22.61%+23.76%N/AN/AN/AN/A+24.33%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+1.79%-5.24%-1.76%-9.51%-1.65%N/AN/A-2.04%162
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.51%-3.59%+3.21%-8.88%+5.98%N/AN/A+1.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.44%+15.52%+15.45%+19.06%+17.12%N/AN/A+22.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.66%+16.72%+16.89%+19.87%+17.34%N/AN/A+21.88%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+1.79%-5.24%-1.76%-9.52%-1.65%+0.98%N/A+0.01%151
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.51%-3.59%+3.21%-8.88%+5.98%+1.24%N/A+0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.44%+15.51%+15.45%+19.06%+17.12%+20.51%N/A+17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.66%+16.72%+16.89%+19.87%+17.34%+19.93%N/A+17.28%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)+1.79%-5.24%-1.75%N/AN/AN/AN/A-4.41%19
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.51%-3.59%+3.21%N/AN/AN/AN/A-3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.44%+15.44%+15.45%N/AN/AN/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.66%+16.72%+16.89%N/AN/AN/AN/A+16.91%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(5)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน