กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กุมภาพันธ์ 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 พ.ย. 2566)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.87%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund97.67%
ทรัพย์สินอื่น1.15%
หนี้สินอื่น-1.69%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+6.67%+5.05%+12.67%+13.33%+5.49%+10.20%+3.91%+3.88%668
LBMA Gold Price PM+6.30%+6.12%+14.63%+15.16%+6.91%+12.24%+5.70%+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.85%+8.36%+9.21%+8.88%+11.60%+12.83%+12.12%+14.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.94%+11.78%+11.69%+12.03%+13.75%+14.45%+13.64%+15.31%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.80%-2.00%+4.93%+14.75%-0.96%+6.92%+2.02%+0.37%255
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+1.49%-0.26%+8.21%+17.59%+0.75%+9.73%+4.48%+2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.10%+9.89%+12.21%+12.79%+13.70%+14.38%+13.35%+14.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.52%+11.17%+12.28%+12.73%+14.47%+15.72%+14.63%+15.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+1.11%+8.27%+3.81%-4.88%+32.83%+3.40%-6.49%-5.20%275
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+5.75%+15.16%+9.14%-9.64%+42.04%+7.65%-3.16%-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.78%+30.54%+29.21%+30.45%+33.76%+35.31%+32.40%+30.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.61%+31.91%+31.47%+32.10%+35.07%+37.32%+34.26%+31.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)-0.98%-0.64%+2.05%+4.82%N/AN/AN/A+2.54%594
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)+12.05%+23.00%+23.00%N/AN/AN/AN/A+38.67%999
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)-5.60%-7.56%-6.11%-3.82%-8.14%-2.49%-0.62%+0.39%992
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-4.44%-6.87%-4.07%-2.65%-6.31%-0.35%+1.47%+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.08%+6.58%+6.84%+6.86%+5.85%+5.41%+4.35%+4.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.05%+6.74%+7.22%+7.40%+6.33%+5.75%+4.63%+4.37%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)-5.60%-7.54%-6.07%N/AN/AN/AN/A-6.28%15
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-4.44%-6.87%-4.07%N/AN/AN/AN/A-5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.94%+6.58%+6.84%N/AN/AN/AN/A+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.05%+6.74%+7.22%N/AN/AN/AN/A+7.23%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-3.73%-3.14%-2.36%-0.03%-2.01%0.00%N/A+0.59%785
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-4.44%-6.87%-4.07%-2.65%-6.31%-0.35%N/A-0.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.94%+4.64%+5.01%+5.41%+4.72%+4.97%N/A+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.05%+6.74%+7.22%+7.40%+6.33%+5.75%N/A+5.09%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-3.67%-3.04%-2.18%+0.12%-1.98%-0.01%N/A+0.57%7,996
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-4.44%-6.87%-4.07%-2.65%-6.31%-0.35%N/A-0.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.93%+4.62%+4.99%+5.40%+4.71%+4.97%N/A+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.05%+6.74%+7.22%+7.40%+6.33%+5.75%N/A+5.09%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-4.07%-4.28%-3.15%+0.21%-6.33%N/AN/A-4.63%324
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-3.00%-2.56%+0.44%+2.79%-3.40%N/AN/A-1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.24%+4.82%+5.18%+5.55%+5.55%N/AN/A+5.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.94%+4.52%+4.82%+5.17%+5.04%N/AN/A+4.95%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-4.07%-4.28%-3.15%+0.21%-6.33%N/AN/A-4.63%5
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-3.00%-2.56%+0.44%+2.79%-3.40%N/AN/A-1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.24%+4.82%+5.18%+5.55%+5.55%N/AN/A+5.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.94%+4.52%+4.82%+5.17%+5.04%N/AN/A+4.95%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-5.39%-11.37%-12.63%+5.34%N/AN/AN/A-21.30%447
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-4.41%-9.43%-8.88%+12.44%N/AN/AN/A-18.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.11%+6.31%+7.03%+9.83%N/AN/AN/A+10.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.10%+6.37%+7.30%+10.32%N/AN/AN/A+10.66%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-12.96%-5.72%-6.04%+6.65%-2.36%+7.05%+4.34%+3.42%305
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.83%+1.25%+1.66%+6.29%+4.86%+12.56%+7.74%+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.76%+16.58%+16.01%+18.32%+20.03%+20.40%+17.03%+17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.13%+16.20%+16.19%+18.00%+19.11%+20.11%+17.08%+17.32%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-6.08%-5.93%-4.31%-3.11%-0.47%+0.14%N/A+1.21%1,027
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-0.71%+0.84%+3.10%-4.04%+6.13%+3.52%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.87%+5.98%+5.61%+5.83%+6.85%+7.23%N/A+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%+8.02%+8.36%+8.91%+8.34%+8.32%N/A+7.60%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-6.20%-6.36%-6.22%-1.13%-3.66%-1.99%N/A-2.71%462
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.85%-5.42%-4.07%+2.06%-2.40%-0.84%N/A+0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.95%+6.78%+7.01%+7.39%+6.91%+7.49%N/A+7.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.53%+6.55%+6.88%+7.28%+6.91%+7.65%N/A+7.43%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-6.20%-6.36%-6.22%-1.13%-3.66%-1.99%N/A-0.52%660
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.85%-5.42%-4.07%+2.06%-2.40%-0.84%N/A+0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.95%+6.78%+7.01%+7.39%+6.91%+7.49%N/A+6.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.53%+6.55%+6.88%+7.28%+6.91%+7.65%N/A+6.76%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)-6.24%-6.07%-4.32%-3.13%-0.59%+0.08%N/A+0.26%1,179
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-0.71%+0.83%+3.09%-4.04%+6.14%+3.54%N/A+2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%+6.01%+5.63%+5.86%+6.86%+7.25%N/A+6.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.96%+8.00%+8.36%+8.90%+8.34%+8.32%N/A+7.45%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)-6.24%-6.07%-4.32%N/AN/AN/AN/A-5.72%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-0.71%+0.83%+3.09%N/AN/AN/AN/A-1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.71%+6.01%+5.63%N/AN/AN/AN/A+5.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.96%+8.00%+8.36%N/AN/AN/AN/A+8.43%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-6.19%-7.00%-6.95%-1.93%-4.86%-2.09%N/A-2.35%44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.88%+5.26%+5.04%+5.18%+5.54%+6.28%N/A+5.99%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-6.19%-7.00%-6.94%-1.93%-4.86%-2.09%N/A-1.80%182
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.88%+5.26%+5.04%+5.18%+5.54%+6.28%N/A+5.78%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-5.65%-4.46%-5.00%-0.40%-4.26%N/AN/A-3.88%334
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.91%+5.30%+6.68%+8.24%+6.82%N/AN/A+12.04%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-7.35%-7.17%-5.09%-8.15%-5.56%N/AN/A-5.65%3,238
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.05%+6.75%+7.21%+7.20%N/AN/A+7.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)-10.23%-4.26%-9.12%-3.17%-9.22%-1.46%+0.66%-3.96%59
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-9.56%-2.65%-6.33%-1.33%-7.98%-0.24%+1.78%-3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.26%+15.56%+15.08%+16.70%+19.64%+20.10%+18.49%+23.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.17%+16.96%+16.08%+17.38%+20.64%+20.94%+19.10%+24.36%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-14.92%-11.51%-13.55%+14.67%-15.74%-11.60%-5.54%-4.72%535
Hang Seng China Enterprise-10.38%-7.22%-9.06%+12.92%-11.64%-8.77%-4.47%-4.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.95%+26.63%+26.07%+29.50%+28.80%+25.38%+23.05%+23.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.81%+26.51%+25.22%+28.87%+28.97%+25.82%+23.80%+24.05%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-12.30%+2.15%+5.51%-10.22%+9.54%-0.96%-2.46%-2.49%67
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.78%+5.13%+8.96%-9.57%+13.68%+1.58%-1.05%-1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.30%+18.59%+20.07%+21.91%+23.55%+28.35%+24.98%+23.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.14%+18.25%+20.10%+22.25%+23.68%+28.74%+25.17%+24.14%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-21.78%-1.71%+3.65%-4.41%-18.87%-10.67%-1.72%+0.07%2,162
S&P 500 Total Return+5.59%+6.74%+6.39%-2.98%+17.53%+13.19%+12.63%+13.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.32%+26.89%+29.25%+32.75%+40.38%+34.41%+26.03%+24.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.69%+7.92%+8.65%+9.25%+10.13%+18.42%+15.87%+15.46%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)-21.78%-1.70%+3.66%N/AN/AN/AN/A-3.57%0
S&P 500 Total Return+5.59%+6.74%+6.39%N/AN/AN/AN/A+2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.30%+26.87%+29.25%N/AN/AN/AN/A+30.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.69%+7.92%+8.65%N/AN/AN/AN/A+8.60%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-11.15%-5.10%-7.27%-2.14%-10.51%-3.86%-2.29%-1.91%46
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.79%+2.39%+1.03%-1.81%-1.81%+2.43%+2.02%+2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.88%+15.42%+15.81%+16.61%+18.51%+18.28%+15.17%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.93%+15.20%+15.32%+16.01%+17.71%+18.12%+15.12%+14.83%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-13.06%-8.83%+4.25%+6.58%+2.51%+4.44%+4.20%+5.02%585
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-7.96%-6.88%+7.47%+8.33%+9.14%+7.34%+5.26%+6.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.56%+16.80%+18.14%+20.30%+23.28%+22.68%+18.68%+18.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.25%+13.02%+14.71%+15.10%+18.08%+18.94%+16.70%+16.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-7.20%-6.11%-6.46%-13.74%+5.76%+6.23%N/A+6.10%722
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.06%-5.72%-5.78%-13.08%+6.87%+7.65%N/A+8.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.70%+13.73%+14.55%+16.39%+17.57%N/A+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.33%+13.89%+13.94%+14.77%+16.66%+18.00%N/A+17.52%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-7.20%-6.11%-6.46%-13.74%+5.76%+6.17%N/A+5.32%3,077
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.06%-5.72%-5.78%-13.08%+6.87%+7.65%N/A+6.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.10%+13.70%+13.73%+14.55%+16.39%+17.58%N/A+16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.33%+13.89%+13.94%+14.77%+16.66%+18.00%N/A+17.01%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-16.90%-13.26%-11.66%-9.07%-2.36%-2.12%N/A-0.42%41
S&P Developed SmallCap Net TR Index-10.47%-2.31%+0.30%-6.53%+8.73%+5.53%N/A+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.78%+13.35%+14.61%+15.80%+18.50%+20.15%N/A+16.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.55%+13.75%+15.65%+17.26%+18.37%+20.87%N/A+17.31%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)-14.43%-11.59%-1.24%+3.29%+1.22%+4.67%N/A+5.66%2,473
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-8.89%-8.07%+4.79%+5.97%+8.24%+8.66%N/A+7.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.69%+15.44%+16.42%+18.86%+21.93%+21.95%N/A+19.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.37%+12.24%+13.18%+13.90%+17.00%+18.66%N/A+17.66%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)-14.43%-11.59%-1.24%N/AN/AN/AN/A-6.78%0
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-8.89%-8.07%+4.79%N/AN/AN/AN/A-0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+15.39%+16.42%N/AN/AN/AN/A+16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.37%+12.24%+13.18%N/AN/AN/AN/A+13.49%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-5.79%+3.56%+14.08%+9.57%+1.65%+3.63%N/A+4.07%1,557
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX-0.97%+12.84%+24.90%+22.46%+16.79%+10.76%N/A+8.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.63%+15.40%+15.57%+15.98%+19.24%+20.35%N/A+20.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.37%+13.62%+12.71%+12.81%+12.73%+16.71%N/A+16.17%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-15.07%-15.63%-16.94%+6.09%-10.60%-0.30%N/A+0.40%929
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-14.25%-13.86%-13.60%+12.56%-8.19%+2.48%N/A+2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.86%+18.15%+17.91%+21.02%+21.72%+21.18%N/A+19.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.96%+17.64%+18.17%+21.53%+22.04%+21.46%N/A+19.72%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+5.97%-4.31%-6.71%-6.37%-2.48%+1.38%N/A-1.10%69
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+2.69%+3.33%+5.80%+4.46%+2.41%+0.63%N/A-0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.79%+9.58%+9.65%+10.02%+10.97%+10.98%N/A+10.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.66%+7.29%+7.71%+7.83%+7.65%+7.25%N/A+7.07%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-8.79%-6.41%+0.11%+3.75%+2.92%N/AN/A+4.50%3,633
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.67%+8.45%+3.62%+10.58%N/AN/A+9.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.36%+11.44%+12.45%+14.58%+15.91%N/AN/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.54%+14.15%+15.05%+15.82%N/AN/A+17.66%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)-8.80%-6.41%+0.11%+3.76%N/AN/AN/A-8.65%145
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.67%+8.45%+3.62%N/AN/AN/A+4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+11.43%+12.45%+14.58%N/AN/AN/A+18.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.54%+14.15%+15.05%N/AN/AN/A+17.74%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-8.79%-6.41%+0.11%+3.75%+2.92%+5.32%N/A+5.12%1,963
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.67%+8.45%+3.62%+10.58%+9.89%N/A+9.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.36%+11.44%+12.45%+14.58%+15.91%+16.79%N/A+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.54%+14.15%+15.05%+15.82%+16.86%N/A+14.96%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)-8.79%-6.40%+4.15%+7.94%N/AN/AN/A-3.15%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.67%+8.45%+3.62%N/AN/AN/A+4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.28%+11.43%+16.95%+17.94%N/AN/AN/A+19.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.54%+14.15%+15.05%N/AN/AN/A+15.11%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-12.60%+6.71%+25.32%+14.82%-11.61%+3.26%N/A+2.57%914
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.56%+14.99%+38.06%+16.35%-4.45%+9.37%N/A+8.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.79%+21.95%+24.98%+29.06%+39.00%+34.32%N/A+30.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.28%+21.56%+25.29%+28.64%+38.02%+33.89%N/A+30.39%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)-12.60%+6.71%+25.32%N/AN/AN/AN/A+17.64%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.56%+14.99%+38.06%N/AN/AN/AN/A+24.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.45%+21.94%+24.98%N/AN/AN/AN/A+26.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.28%+21.56%+25.29%N/AN/AN/AN/A+26.61%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)-6.07%+7.09%+18.47%+12.45%+10.23%+6.80%N/A+7.50%156
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-5.82%+9.11%+21.49%+14.62%+12.06%+8.97%N/A+9.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+16.13%+15.10%+15.08%+17.23%+18.54%N/A+17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.04%+17.54%+15.96%+15.83%+16.27%+19.36%N/A+18.40%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)-6.02%+7.19%+18.63%N/AN/AN/AN/A+9.55%0
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-5.82%+9.11%+21.49%N/AN/AN/AN/A+11.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.59%+16.07%+15.10%N/AN/AN/AN/A+15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.04%+17.54%+15.96%N/AN/AN/AN/A+16.14%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)-9.21%-0.89%+5.62%+3.86%+7.01%+7.67%N/A+7.78%1,055
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-8.08%+0.52%+9.09%+6.57%+9.18%+10.49%N/A+10.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.30%+11.58%+13.13%+15.31%+17.42%+21.37%N/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+11.81%+13.56%+15.87%+17.80%+22.47%N/A+20.54%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)-9.21%-0.89%+5.62%+3.86%N/AN/AN/A-5.45%29
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-8.08%+0.52%+9.09%+6.57%N/AN/AN/A-1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.90%+11.44%+13.13%+15.30%N/AN/AN/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.43%+11.81%+13.56%+15.87%N/AN/AN/A+17.87%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)-4.07%+2.19%+8.51%+6.80%+6.96%+4.37%N/A+6.07%276
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.01%-2.70%-0.39%+0.08%+0.37%+1.33%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.00%+14.36%+14.69%+14.50%+17.54%+20.15%N/A+19.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.29%+15.38%+16.98%+17.73%+19.62%+21.42%N/A+20.82%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)-4.05%+2.23%+8.58%N/AN/AN/AN/A+1.19%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.01%-2.70%-0.39%N/AN/AN/AN/A-3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.89%+14.35%+14.69%N/AN/AN/AN/A+14.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.29%+15.38%+16.98%N/AN/AN/AN/A+17.17%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-4.10%+2.39%+8.78%+7.27%+7.29%+4.58%N/A+6.17%398
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-5.01%-2.70%-0.39%+0.08%+0.37%+1.33%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.92%+14.33%+14.61%+14.43%+17.50%+20.10%N/A+19.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.29%+15.38%+16.98%+17.73%+19.62%+21.42%N/A+20.81%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-14.69%-9.62%-10.00%-9.90%+2.10%+1.39%N/A+1.19%69
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+0.34%-0.66%-1.10%-2.67%+3.91%+4.55%N/A+4.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.77%+14.04%+15.72%+16.65%+19.15%+21.12%N/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.81%+0.92%+0.96%+1.13%+16.91%+24.08%N/A+22.31%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-1.82%+8.12%+9.40%+8.27%+12.07%+6.97%N/A+3.01%264
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.67%+15.89%+17.72%+6.89%+20.36%+12.14%N/A+8.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.43%+9.05%+9.01%+9.43%+14.63%+16.92%N/A+16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.88%+10.80%+11.62%+12.07%+15.26%+17.78%N/A+16.85%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-11.53%-13.35%-13.95%+4.74%-17.10%+0.19%N/A-5.32%7,070
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.52%-7.16%-7.13%+4.42%-11.11%+4.55%N/A-0.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.45%+16.54%+16.75%+19.63%+21.95%+21.69%N/A+21.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.29%+17.54%+17.26%+19.43%+21.98%+21.96%N/A+22.70%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)-11.53%-13.35%-13.95%+4.73%N/AN/AN/A-5.92%37
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.52%-7.16%-7.13%+4.42%N/AN/AN/A-8.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.93%+16.54%+16.75%+19.62%N/AN/AN/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.29%+17.54%+17.26%+19.43%N/AN/AN/A+20.39%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)-11.60%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.33%90
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-9.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.81%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.46%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)-11.60%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.33%16
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-9.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.81%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+22.46%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-11.54%-7.21%-8.88%-1.04%-8.60%-0.91%N/A-4.74%467
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.62%-5.61%-5.87%+3.18%-6.54%+1.67%N/A-2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.19%+14.73%+15.62%+16.55%+18.13%+18.58%N/A+18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.31%+14.77%+15.88%+16.85%+18.57%+19.09%N/A+19.09%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)-11.54%-7.21%-8.88%N/AN/AN/AN/A-7.95%19
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.62%-5.61%-5.87%N/AN/AN/AN/A-4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.81%+14.73%+15.62%N/AN/AN/AN/A+16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.31%+14.77%+15.88%N/AN/AN/AN/A+16.30%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-20.65%-7.61%-6.11%-2.83%-3.95%-2.62%N/A-5.15%2,128
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-20.16%-3.21%-1.61%-10.24%-2.16%-1.39%N/A-3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.15%+17.68%+16.96%+18.65%+19.82%+19.27%N/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.88%+24.36%+24.01%+26.39%+24.27%+22.46%N/A+22.50%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)-20.64%-7.61%-6.10%-2.83%N/AN/AN/A-24.52%283
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-20.16%-3.21%-1.61%-10.24%N/AN/AN/A-25.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.10%+17.68%+16.96%+18.64%N/AN/AN/A+19.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.88%+24.36%+24.01%+26.39%N/AN/AN/A+26.19%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-12.45%-12.57%-12.93%-12.67%-0.45%N/AN/A+3.24%1,840
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-11.40%-10.51%-9.51%-8.04%+1.96%N/AN/A+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+12.17%+12.53%+12.95%+16.25%N/AN/A+17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+11.92%+12.68%+13.35%+16.56%N/AN/A+18.00%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)-12.45%-12.57%-12.93%-12.67%N/AN/AN/A-11.57%56
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-11.40%-10.51%-9.51%-8.04%N/AN/AN/A-8.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+12.02%+12.53%+12.94%N/AN/AN/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+11.92%+12.68%+13.35%N/AN/AN/A+17.83%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-12.45%-12.57%-12.93%-12.67%-0.45%N/AN/A+3.19%125
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-11.40%-10.51%-9.51%-8.04%+1.96%N/AN/A+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+12.17%+12.53%+12.95%+16.25%N/AN/A+17.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+11.92%+12.68%+13.35%+16.56%N/AN/A+18.00%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-11.81%+5.44%+18.80%+13.41%-3.88%N/AN/A+9.49%3,425
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.96%+7.76%+24.57%+20.01%-1.29%N/AN/A+12.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.10%+19.35%+21.34%+23.32%+27.28%N/AN/A+27.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.01%+19.36%+21.68%+23.89%+27.64%N/AN/A+27.51%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)-11.81%+5.45%+18.82%N/AN/AN/AN/A+10.40%20
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.96%+7.76%+24.57%N/AN/AN/AN/A+15.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.91%+19.32%+21.34%N/AN/AN/AN/A+22.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.01%+19.36%+21.68%N/AN/AN/AN/A+22.87%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-7.38%-7.37%-0.60%+4.90%+3.30%N/AN/A+2.80%785
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.50%-5.30%+3.50%+10.72%+6.08%N/AN/A+2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.77%+10.34%+10.75%+11.47%+13.40%N/AN/A+13.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.70%+10.26%+10.93%+11.80%+13.21%N/AN/A+13.32%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-7.38%-7.37%-0.60%+4.90%+3.30%N/AN/A+2.82%336
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.50%-5.30%+3.50%+10.72%+6.08%N/AN/A+4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.34%+10.74%+11.47%+13.40%N/AN/A+13.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.70%+10.26%+10.93%+11.80%+13.21%N/AN/A+13.32%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)-15.86%-15.85%-9.70%N/AN/AN/AN/A-11.24%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.50%-5.30%+3.50%N/AN/AN/AN/A+2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.58%+20.13%+17.31%N/AN/AN/AN/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.70%+10.26%+10.93%N/AN/AN/AN/A+11.36%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)-11.48%-12.19%-8.14%-6.97%N/AN/AN/A-7.34%1,655
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.76%-10.57%-4.76%-2.24%N/AN/AN/A-5.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.94%+12.28%+12.31%+13.55%N/AN/AN/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.23%+12.12%+12.51%+13.72%N/AN/AN/A+15.06%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)-11.48%-12.19%-8.14%-6.97%N/AN/AN/A-12.54%39
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.76%-10.57%-4.76%-2.24%N/AN/AN/A-8.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.91%+12.10%+12.31%+13.55%N/AN/AN/A+16.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.23%+12.12%+12.51%+13.72%N/AN/AN/A+16.47%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)-20.42%-15.80%-11.80%-8.91%N/AN/AN/A-10.51%319
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.34%+15.31%+17.11%+17.93%N/AN/AN/A+20.88%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)-20.42%-15.80%-11.80%N/AN/AN/AN/A-16.26%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.91%+15.31%+17.10%N/AN/AN/AN/A+17.42%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-30.92%-4.32%+5.70%-12.87%N/AN/AN/A-39.76%179
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-30.45%-1.99%+14.02%-5.73%N/AN/AN/A-36.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.30%+35.99%+38.63%+42.67%N/AN/AN/A+50.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.88%+34.57%+39.00%+43.13%N/AN/AN/A+51.07%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)-30.92%-4.30%+5.73%N/AN/AN/AN/A-7.70%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-30.45%-1.99%+14.02%N/AN/AN/AN/A-1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.71%+35.78%+38.63%N/AN/AN/AN/A+39.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.88%+34.57%+39.00%N/AN/AN/AN/A+40.05%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-19.99%-12.50%-18.61%+2.72%N/AN/AN/A-27.74%1,343
Morningstar China NR (USD)-10.90%-6.33%-8.07%+12.70%N/AN/AN/A-16.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.24%+28.88%+28.35%+31.19%N/AN/AN/A+37.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%+25.34%N/AN/AN/A+28.07%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)-19.99%-12.50%-18.62%+2.72%N/AN/AN/A-21.03%76
Morningstar China NR (USD)-10.90%-6.33%-8.07%+12.70%N/AN/AN/A-11.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.37%+28.56%+28.35%+30.92%N/AN/AN/A+32.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%+25.34%N/AN/AN/A+26.03%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)-13.23%-5.84%-4.48%-1.04%N/AN/AN/A-14.63%1,191
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-12.36%-3.66%-0.02%+5.01%N/AN/AN/A-12.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.78%+12.22%+13.45%+16.61%N/AN/AN/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.65%+12.41%+13.87%+16.92%N/AN/AN/A+21.13%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)-13.23%-5.84%-4.48%-1.04%N/AN/AN/A-14.63%22
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-12.36%-3.66%-0.02%+5.01%N/AN/AN/A-12.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.78%+12.22%+13.44%+16.61%N/AN/AN/A+20.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.65%+12.41%+13.87%+16.92%N/AN/AN/A+21.13%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-19.07%-4.24%+4.44%+5.87%N/AN/AN/A-27.50%1,765
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-18.41%-2.12%+9.95%+13.06%N/AN/AN/A-24.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.52%+21.41%+21.79%+25.89%N/AN/AN/A+34.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.29%+21.43%+22.49%+26.68%N/AN/AN/A+35.26%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-19.07%-4.24%+4.44%+5.88%N/AN/AN/A-24.56%22
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-18.41%-2.12%+9.95%+13.06%N/AN/AN/A-23.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.45%+21.41%+21.79%+25.68%N/AN/AN/A+35.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.29%+21.43%+22.49%+26.68%N/AN/AN/A+35.80%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)-14.77%-8.84%+1.67%+4.41%N/AN/AN/A-22.64%623
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-13.95%-6.79%+6.63%+11.22%N/AN/AN/A+3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.28%+16.36%+17.67%+19.37%N/AN/AN/A+25.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.32%+16.72%+18.40%+20.58%N/AN/AN/A+26.91%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)-14.77%-8.84%+1.67%N/AN/AN/AN/A-2.32%3
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-13.95%-6.79%+6.63%N/AN/AN/AN/A+3.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.61%+16.35%+17.67%N/AN/AN/AN/A+18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.32%+16.72%+18.40%N/AN/AN/AN/A+19.42%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-8.46%+7.93%+15.15%+3.88%N/AN/AN/A-16.74%361
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.44%+10.51%+20.62%+10.06%N/AN/AN/A-14.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.32%+23.73%+23.31%+26.53%N/AN/AN/A+32.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.93%+23.81%+23.78%+27.03%N/AN/AN/A+33.23%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)-8.46%+7.93%+15.15%N/AN/AN/AN/A+6.94%0
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.44%+10.51%+20.62%N/AN/AN/AN/A+13.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.16%+23.63%+23.31%N/AN/AN/AN/A+23.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.93%+23.81%+23.78%N/AN/AN/AN/A+24.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-13.03%-13.47%-12.65%-10.58%-3.49%N/AN/A-4.74%158
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-9.87%-7.25%-5.70%-12.13%+5.01%N/AN/A-1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+15.05%+15.66%+17.06%+17.00%N/AN/A+22.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+14.92%+16.74%+18.25%+17.20%N/AN/A+21.67%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-13.03%-13.48%-12.65%-10.58%-3.49%-0.30%N/A-1.53%137
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-9.87%-7.25%-5.70%-12.13%+5.01%+0.45%N/A-0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+15.05%+15.66%+17.06%+17.00%+20.64%N/A+17.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+14.92%+16.74%+18.25%+17.20%+20.05%N/A+17.26%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)-13.02%-13.47%-12.65%N/AN/AN/AN/A-15.01%17
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-9.87%-7.25%-5.70%N/AN/AN/AN/A-11.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.08%+14.74%+15.66%N/AN/AN/AN/A+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+14.92%+16.74%N/AN/AN/AN/A+16.75%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(5)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน