กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
21 ตุลาคม 2559
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
3.66%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

31.40%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

7.01%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

58.06%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.47%

ทรัพย์สินอื่น

-0.60%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 มี.ค. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ6.65%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.02%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.22%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน63.60%
ทรัพย์สินอื่น2.60%
หนี้สินอื่น-2.10%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 มี.ค. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.02%
กระทรวงการคลัง6.65%
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่5.91%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.06%
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์3.58%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4AA+5.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67-5.00%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66-4.83%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/66-4.04%
หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563A3.44%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.79%+2.10%+0.79%+1.96%+1.39%+1.58%+1.85%+2.50%1,218
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.52%+0.35%+0.49%+0.64%+0.73%+0.59%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.76%+2.08%+0.76%+1.95%+1.26%+1.53%+1.83%+2.91%508
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.52%+0.39%+0.50%+0.60%+0.75%+0.62%+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.61%+1.23%+0.61%+1.32%+0.58%+2.15%+2.58%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.19%+0.17%+0.19%+0.18%+0.26%+0.81%+0.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.53%+1.03%+0.53%+1.79%+0.93%+1.00%+1.31%+3.03%51,740
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.39%+0.82%+0.39%+1.41%+0.78%+0.82%+1.06%+2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.07%+0.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.53%+1.03%+0.53%+1.79%N/AN/AN/A+1.59%0
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.39%+0.82%+0.39%+1.41%N/AN/AN/A+1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%N/AN/AN/A+0.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.63%+1.34%+0.63%+2.05%+1.20%+1.30%N/A+1.38%46,417
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.57%+1.14%+0.57%+2.03%+1.16%+1.18%N/A+1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.12%+0.11%+0.13%+0.16%+0.17%N/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.10%+0.09%+0.09%+0.07%+0.08%N/A+0.07%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.63%+1.34%+0.63%+2.05%N/AN/AN/A+1.88%119
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.57%+1.14%+0.57%+2.03%N/AN/AN/A+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.12%+0.11%+0.13%N/AN/AN/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.10%+0.09%+0.09%N/AN/AN/A+0.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.87%+2.15%+0.87%+2.26%+1.64%+1.93%N/A+2.03%18,181
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.07%+2.64%+1.07%+1.83%+1.08%+1.74%N/A+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.53%+0.38%+0.50%+0.80%+1.00%N/A+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.77%+0.59%+0.73%+1.05%+1.09%N/A+0.95%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+0.91%+2.23%+0.91%+2.42%N/AN/AN/A+1.52%1,022
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.07%+2.64%+1.07%+1.83%N/AN/AN/A+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.53%+0.38%+0.50%N/AN/AN/A+0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.77%+0.59%+0.73%N/AN/AN/A+1.08%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+0.87%+2.15%+0.87%+2.26%N/AN/AN/A+2.52%115
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.07%+2.64%+1.07%+1.83%N/AN/AN/A+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.52%+0.38%+0.50%N/AN/AN/A+0.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.77%+0.59%+0.73%N/AN/AN/A+0.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+1.14%+3.14%+1.14%+2.00%+1.48%N/AN/A+1.40%805
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.24%+3.15%+1.24%+1.72%+0.90%N/AN/A+1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.90%+1.19%+0.90%+1.08%+1.38%N/AN/A+1.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.65%+0.85%+0.65%+0.79%+1.16%N/AN/A+1.41%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)+0.69%+1.59%+0.69%+2.15%N/AN/AN/A-0.48%127
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.65%+1.34%+0.65%+1.47%N/AN/AN/A+0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.18%+0.18%+0.18%+0.20%N/AN/AN/A+1.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.15%+0.15%+0.15%+0.16%N/AN/AN/A+0.26%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.70%+1.59%+0.70%+2.16%N/AN/AN/A-0.43%264
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.65%+1.34%+0.65%+1.47%N/AN/AN/A+0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.18%+0.17%+0.20%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.15%+0.15%+0.15%+0.16%N/AN/AN/A+0.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(7)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน