กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
26 มกราคม 2542
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
8.74%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

40.21%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.03%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

51.04%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.47%

ทรัพย์สินอื่น

-1.49%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ10.29%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.28%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.20%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.25%
ทรัพย์สินอื่น1.11%
หนี้สินอื่น-0.13%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย35.28%
กระทรวงการคลัง10.29%
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์6.60%
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์6.32%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.18%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB181/66-9.56%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/67-8.75%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561A-6.60%
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1A6.32%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66-5.41%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 38 ครั้ง, เป็นเงิน 7.5300 บาท)
24 พ.ค. 25670.1900 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25660.1600 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.0700 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25630.1000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25620.4500 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.1000 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25610.0900 บาท/หน่วย
6 ต.ค. 25600.1300 บาท/หน่วย
6 ต.ค. 25590.0450 บาท/หน่วย
22 มี.ค. 25590.1100 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.32%+1.72%+0.64%+1.78%+1.24%+1.52%+1.78%+2.48%1,223
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.58%+0.52%+0.54%+0.64%+0.74%+0.60%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.28%+1.68%+0.60%+1.79%+1.15%+1.46%+1.76%+2.89%507
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.55%+0.58%+0.53%+0.53%+0.61%+0.76%+0.62%+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.29%+0.98%+0.51%+1.18%+0.55%+2.12%+2.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.29%+0.24%+0.27%+0.21%+0.27%+0.80%+0.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.53%+1.04%+0.71%+1.86%+0.98%+1.01%+1.31%+3.03%55,191
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+0.80%+0.53%+1.46%+0.82%+0.82%+1.06%+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.07%+0.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.02%+0.01%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.53%+1.04%+0.71%+1.86%N/AN/AN/A+1.62%0
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+0.80%+0.53%+1.46%N/AN/AN/A+1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.02%+0.01%+0.02%N/AN/AN/A+0.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.55%+1.28%+0.80%+2.09%+1.23%+1.30%N/A+1.39%45,296
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.57%+1.14%+0.78%+2.10%+1.22%+1.19%N/A+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.12%+0.12%+0.13%+0.16%+0.17%N/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%+0.08%+0.08%N/A+0.07%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.55%+1.28%+0.80%+2.09%N/AN/AN/A+1.88%120
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.57%+1.14%+0.78%+2.10%N/AN/AN/A+1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.12%+0.12%+0.13%N/AN/AN/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%N/AN/AN/A+0.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.41%+1.83%+0.73%+2.14%+1.49%+1.87%N/A+1.99%18,421
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.27%+2.05%+0.67%+1.57%+0.88%+1.63%N/A+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.58%+0.53%+0.53%+0.80%+1.00%N/A+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.81%+0.76%+0.78%+1.06%+1.10%N/A+0.95%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+0.45%+1.91%+0.79%+2.31%N/AN/AN/A+1.43%970
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.27%+2.05%+0.67%+1.57%N/AN/AN/A+0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.58%+0.53%+0.54%N/AN/AN/A+0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.81%+0.76%+0.78%N/AN/AN/A+1.08%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+0.41%+1.83%+0.73%+2.14%N/AN/AN/A+2.26%101
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.27%+2.05%+0.67%+1.57%N/AN/AN/A+1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.57%+0.52%+0.53%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.81%+0.76%+0.78%N/AN/AN/A+0.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+0.17%+2.31%+0.52%+1.61%+1.10%N/AN/A+1.23%683
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.17%+2.35%+0.63%+1.35%+0.62%N/AN/A+1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.22%+1.10%+1.13%+1.39%N/AN/A+1.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.88%+0.90%+0.84%+0.85%+1.17%N/AN/A+1.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)+0.51%+1.41%+0.80%+2.13%N/AN/AN/A-0.42%125
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.35%+1.11%+0.59%+1.37%N/AN/AN/A+0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.22%+0.20%+0.21%+0.21%N/AN/AN/A+1.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.25%+0.21%+0.23%+0.19%N/AN/AN/A+0.26%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.53%+1.42%+0.81%+2.14%N/AN/AN/A-0.37%255
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.35%+1.11%+0.59%+1.37%N/AN/AN/A+0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.22%+0.20%+0.20%+0.21%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.25%+0.21%+0.23%+0.19%N/AN/AN/A+0.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(7)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน