กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.91%+1.38%+1.52%+2.05%+1.72%+2.11%+2.37%+2.83%8,051
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.27%+0.28%+0.27%+0.32%+0.40%+0.44%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.08%+1.54%+1.69%+2.26%+1.73%+2.15%+2.38%+3.26%820
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.36%+0.38%+0.35%+0.37%+0.43%+0.45%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+3.81%+4.38%+4.73%+6.18%+2.55%+3.47%+3.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.53%+1.23%+1.29%+1.10%+0.97%+1.13%+1.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.43%+0.80%+0.94%+1.50%+1.40%+1.57%+1.87%+3.49%54,237
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.36%+0.71%+0.83%+1.32%+1.23%+1.29%+1.59%+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.07%+0.14%+0.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.54%+0.99%+1.14%+1.72%+1.60%N/AN/A+1.58%39,398
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.46%+0.91%+1.06%+1.69%+1.56%N/AN/A+1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.11%+0.11%+0.10%+0.11%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.08%+0.08%+0.08%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.45%+2.04%+2.34%+3.27%N/AN/AN/A+2.55%20,391
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.71%+2.27%+2.64%+3.69%N/AN/AN/A+2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.69%+0.62%+0.69%+0.64%N/AN/AN/A+0.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.66%+0.55%+0.61%+0.56%N/AN/AN/A+0.56%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%