กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+1.12%+1.88%+2.33%+2.85%+1.93%+2.17%+2.45%+2.85%7,120
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.71%+0.54%+0.46%+0.42%+0.37%+0.43%+0.45%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.26%+2.10%+2.54%+3.13%+1.96%+2.21%+2.46%+3.28%805
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.87%+0.67%+0.58%+0.53%+0.43%+0.47%+0.47%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+5.42%+7.62%+8.54%+9.94%+3.76%+4.09%+3.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.93%+2.27%+1.98%+1.76%+1.25%+1.29%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.45%+0.86%+1.24%+1.57%+1.42%+1.56%+1.90%+3.47%49,440
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.38%+0.74%+1.09%+1.38%+1.25%+1.28%+1.60%+2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.06%+0.07%+0.14%+0.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.04%+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.04%+0.08%+0.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.58%+1.06%+1.51%+1.87%+1.64%N/AN/A+1.62%38,233
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.50%+0.97%+1.41%+1.78%+1.58%N/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.14%+0.12%+0.12%+0.11%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.09%+0.09%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.50%+2.70%+3.40%+4.31%N/AN/AN/A+2.76%30,570
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.99%+3.15%+3.95%+4.94%N/AN/AN/A+2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.05%+0.87%+0.83%+0.79%N/AN/AN/A+0.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.17%+0.93%+0.83%+0.77%N/AN/AN/A+0.63%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%