กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากดอกเบี้ย/เงินปันผลที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2560)
หมวดธนาคาร10.54%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค9.94%
หมวดพาณิชย์8.47%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.14%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์7.31%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2560)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)29.02%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์4.95%
บมจ.บางจากปิโตรเลียม4.15%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง3.80%
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา3.66%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.84%+3.86%+2.84%+7.30%+3.05%+5.16%N/A+8.86%7,477
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.17%+7.88%+5.17%+8.40%+8.56%+10.12%N/A+11.35%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%N/A+7.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%N/A+20.33%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.85%+3.63%+0.85%+8.35%+2.38%+5.42%+7.80%+7.19%713
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%+9.30%+5.39%+9.38%+9.27%+11.46%+15.50%+15.65%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.19%+5.35%+2.19%+11.31%+6.10%+7.06%+9.92%+9.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.86%+8.82%+4.86%+9.56%+10.47%+12.35%+14.60%+15.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+3.88%+5.08%+3.88%+9.37%+2.79%+5.98%+12.91%+12.38%39,342
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+10.70%+7.24%+11.23%+11.90%+14.42%+15.88%+15.43%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+1.29%+5.40%+1.29%+12.30%+3.26%+7.38%+10.20%+10.01%1,469
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+13.75%+7.97%+13.72%+13.51%+16.66%+21.27%+21.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+5.68%+15.71%+5.68%+19.56%+5.91%+8.68%+10.82%+9.76%1,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+14.84%+8.43%+14.59%+14.18%+16.76%+20.94%+20.66%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+3.89%+6.28%+3.89%+13.04%+4.91%+6.07%+10.91%+9.92%2,096
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+12.22%+8.31%+13.47%+14.58%+16.44%+22.56%+22.24%
ดัชนี SET50 TRI+4.13%+6.38%+4.13%+10.90%+2.40%+3.57%+7.84%+6.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%+22.88%+22.63%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.13%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.34%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+2.90%N/A+2.90%N/AN/AN/AN/A+6.64%480
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.44%N/A+6.46%N/AN/AN/AN/A+6.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+2.38%N/A+2.38%N/AN/AN/AN/A+5.73%454
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%N/A+8.95%N/AN/AN/AN/A+8.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.96%N/A+2.96%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%N/A+6.88%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน