กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากดอกเบี้ย/เงินปันผลที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
หมวดธนาคาร9.41%
หมวดพาณิชย์8.74%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์8.11%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.04%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค7.13%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)28.62%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 19794.23%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์4.21%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง3.89%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น3.75%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+1.56%+4.44%+4.44%+8.83%+2.19%+5.43%+8.75%+8.79%7,501
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.11%+4.27%+4.27%+7.31%+8.27%+9.83%+11.23%+11.22%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%+7.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%+20.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.86%+3.73%+3.73%+7.11%+2.58%+6.46%+7.11%+7.30%676
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.26%+5.30%+5.30%+8.84%+9.05%+11.19%+15.44%+15.49%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.90%+3.11%+3.11%+9.22%+4.19%+7.34%+8.75%+8.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.31%+4.14%+4.14%+7.63%+9.54%+11.47%+14.19%+14.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+2.07%+6.03%+6.03%+11.37%+1.56%+6.49%+11.70%+12.30%39,473
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.35%+5.98%+5.98%+9.86%+11.49%+13.99%+15.79%+15.29%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.02%+5.36%+5.36%+10.38%+3.49%+8.94%+9.32%+10.17%1,507
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.78%+7.78%+12.99%+13.21%+16.25%+21.20%+21.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+1.98%+7.78%+7.78%+19.83%+5.67%+9.87%+9.50%+9.73%1,102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.70%+7.59%+7.59%+13.55%+13.86%+16.28%+20.83%+20.48%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+0.63%+4.54%+4.54%+11.97%+2.54%+6.77%+9.17%+9.77%2,118
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.82%+6.80%+6.80%+11.54%+14.27%+15.91%+22.41%+22.04%
ดัชนี SET50 TRI+1.02%+5.19%+5.19%+11.46%+0.51%+4.50%+6.31%+6.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.91%+6.86%+6.86%+11.65%+14.50%+16.04%+22.72%+22.42%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.51%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.36%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.96%+4.92%+4.92%N/AN/AN/AN/A+8.73%541
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.74%+6.08%+6.08%N/AN/AN/AN/A+6.08%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.88%+7.38%+7.38%N/AN/AN/AN/A+10.90%509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.88%+8.88%+8.88%N/AN/AN/AN/A+8.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.12%N/A+8.24%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%N/A+4.70%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน