กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากดอกเบี้ย/เงินปันผลที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30% ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2559)
หมวดธนาคาร11.73%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค11.73%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์11.08%
หมวดพาณิชย์7.74%
หมวดการแพทย์4.43%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2559)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)28.12%
บมจ.ปตท4.93%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์4.59%
บมจ.ทุนธนชาต4.55%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย3.90%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.99%+4.20%+11.29%+11.26%+3.98%+7.05%+8.78%7,712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+9.41%+9.94%+9.94%+9.11%+10.23%+11.47%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%+7.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%+20.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.76%+3.25%+12.14%+12.11%+4.01%+7.07%+7.28%671
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+11.31%+10.25%+10.25%+10.02%+11.58%+15.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.08%+5.88%+17.13%+17.08%+7.10%+9.17%+9.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+9.78%+9.73%+9.73%+9.50%+10.62%+14.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.16%+5.04%+13.56%+13.52%+4.09%+8.71%+12.30%39,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.59%+13.04%+13.04%+12.75%+14.59%+15.56%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.06%+4.76%+17.75%+17.70%+5.53%+9.83%+10.12%1,536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+16.63%+14.99%+14.98%+14.60%+16.83%+21.44%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+9.49%+11.18%+24.76%+24.69%+6.54%+10.34%+9.47%905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.31%+17.57%+16.34%+16.32%+15.15%+16.94%+20.84%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%N/A
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.30%+7.10%+21.95%+21.88%+5.82%+8.78%+9.79%2,077
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+14.81%+16.65%+16.64%+15.48%+16.63%+22.44%
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%+6.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%+22.84%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+3.34%N/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.41%N/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน