กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก): มีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
Pimco Gis-Income Fund95.64%
ทรัพย์สินอื่น5.19%
หนี้สินอื่น-0.83%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 3 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 0.2984 บาท)
3 ก.ค. 25600.1001 บาท/หน่วย
3 เม.ย. 25600.0995 บาท/หน่วย
30 ธ.ค. 25590.0988 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.37%+1.08%+1.08%-9.99%-1.67%-4.67%N/A+1.67%572
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.43%+2.84%+2.84%-9.11%-0.36%-3.61%N/A+3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%+8.91%+8.91%+10.41%+12.14%+14.20%N/A+15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.64%+11.64%+12.05%+14.10%+15.56%N/A+16.61%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.16%+6.28%+6.28%-6.46%-2.16%N/AN/A-4.66%121
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -0.14%+8.48%+8.48%-5.92%-0.61%N/AN/A-2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+9.91%+9.91%+11.46%+13.00%N/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.00%+9.12%+9.12%+12.31%+12.28%N/AN/A+12.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-9.56%-21.29%-21.29%-15.99%-35.16%-19.45%N/A-14.22%562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-9.55%-21.04%-21.04%-14.81%-33.83%-17.96%N/A-11.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.85%+21.73%+21.73%+27.99%+34.43%+28.82%N/A+28.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.29%+22.77%+22.77%+29.70%+36.56%+30.42%N/A+29.46%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.53%+2.22%+2.22%+1.16%+2.30%+2.79%N/A+3.23%402
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.49%+2.43%+2.43%-0.05%+4.11%+4.33%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.73%+3.07%+3.07%+3.10%+3.10%+3.12%N/A+3.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%+3.17%+2.80%+2.56%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+2.77%+8.53%+8.53%+4.83%-3.98%N/AN/A-3.09%81
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +3.65%+10.42%+10.42%+6.48%-1.57%N/AN/A-0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.08%+8.23%+8.23%+9.51%+10.09%N/AN/A+9.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.50%+3.68%+3.68%+8.90%+9.42%N/AN/A+8.81%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.73%+3.77%+3.77%N/AN/AN/AN/A+4.89%2,750
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.73%+3.74%+3.74%N/AN/AN/AN/A+4.90%17,437
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.44%+8.42%+8.42%+15.25%+5.31%+9.32%+2.62%+3.41%152
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+4.58%+9.96%+9.96%+18.86%+6.37%+10.07%+3.60%+3.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.10%+8.81%+8.81%+9.82%+12.46%+12.19%+15.86%+15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+8.32%+8.32%+10.04%+13.54%+12.98%+20.30%+20.24%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.45%-0.99%-0.99%+5.45%N/AN/AN/A+4.86%5,358
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +1.05%+0.34%+0.34%+8.93%N/AN/AN/A+7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.38%+4.53%+4.53%+4.82%N/AN/AN/A+7.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.43%+4.43%+5.09%N/AN/AN/A+6.60%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+1.77%+5.29%+5.29%+7.40%N/AN/AN/A+3.96%2,826
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+1.94%+5.04%+5.04%+1.66%N/AN/AN/A+3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.83%+3.19%+3.19%+4.93%N/AN/AN/A+6.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.03%+4.40%+4.40%+5.26%N/AN/AN/A+6.15%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.46%-0.96%-0.96%+5.46%N/AN/AN/A+2.36%2,476
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +1.05%+0.34%+0.34%+8.93%N/AN/AN/A+5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.38%+4.52%+4.52%+4.82%N/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.43%+4.43%+5.09%N/AN/AN/A+6.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+1.12%+0.13%+0.13%+7.53%+1.81%+6.46%N/A+1.03%59
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+2.76%+6.47%+6.47%+7.77%+2.99%+7.57%N/A+2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.14%+6.62%+6.62%+7.41%+10.39%+9.56%N/A+14.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.50%+4.61%+4.61%+5.25%+7.91%+7.49%N/A+12.49%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+3.37%+6.74%+6.74%+2.92%-2.77%+0.69%N/A0.00%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+4.24%+9.55%+9.55%+6.95%+0.44%+3.98%N/A+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.91%+7.08%+7.08%+9.10%+11.07%+11.21%N/A+19.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.85%+6.94%+6.94%+8.53%+11.65%+11.22%N/A+17.73%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.08%+10.77%+10.77%+20.11%+2.15%+3.96%N/A-6.18%98
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+9.02%+13.38%+13.38%+19.77%-0.59%+5.38%N/A-0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+12.58%+12.58%+13.56%+17.74%+16.17%N/A+26.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.89%+13.43%+13.43%+13.72%+18.88%+21.62%N/A+26.43%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.39%+5.27%+5.27%+14.61%+3.15%+4.46%N/A+0.34%453
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)-0.99%+3.62%+3.62%+14.02%+1.30%+2.91%N/A-1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+11.81%+11.81%+14.00%+21.77%+20.76%N/A+22.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.33%+13.30%+13.30%+15.48%+22.91%+21.97%N/A+23.53%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-2.56%+6.49%+6.49%+8.23%-6.14%-4.28%N/A-3.84%152
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)-3.88%+2.90%+2.90%+8.18%-7.59%-4.94%N/A-4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.18%+20.16%+20.16%+20.58%+22.85%+20.23%N/A+21.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.37%+20.77%+20.77%+22.60%+25.02%+22.04%N/A+22.80%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+0.96%+1.88%+1.88%+10.82%+8.34%+12.23%N/A+11.61%127
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+1.83%+3.72%+3.72%+13.93%+11.30%+16.18%N/A+16.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+9.05%+9.05%+10.23%+13.62%+12.75%N/A+12.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+8.02%+8.02%+9.18%+13.40%+12.77%N/A+12.91%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+7.08%+15.57%+15.57%+9.39%+3.32%N/AN/A+4.38%169
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+4.18%+11.20%+11.20%+17.11%+0.24%N/AN/A+2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.14%+8.14%+8.14%+9.60%+12.05%N/AN/A+11.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+8.99%+8.99%+10.85%+14.07%N/AN/A+13.22%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+7.56%+13.56%+13.56%+13.94%+4.69%N/AN/A+9.11%462
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+6.07%+10.78%+10.78%+11.98%+2.31%N/AN/A+8.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+9.64%+9.64%+10.91%+14.79%N/AN/A+13.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.76%+10.09%+10.09%+10.95%+15.89%N/AN/A+15.06%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+4.32%+9.65%+9.65%+5.83%N/AN/AN/A+5.48%9,106
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+5.25%+8.99%+8.99%+4.57%N/AN/AN/A+8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+10.57%+10.57%+13.02%N/AN/AN/A+16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.51%+8.74%+8.74%+10.35%N/AN/AN/A+13.43%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+5.13%+6.74%+6.74%+13.00%N/AN/AN/A+4.41%129
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+2.98%+4.08%+4.08%+16.83%N/AN/AN/A+9.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.10%+8.69%+8.69%+9.09%N/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.83%+8.90%+8.90%+9.51%N/AN/AN/A+12.50%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+2.88%+11.45%+11.45%+16.32%N/AN/AN/A+11.19%1,115
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+1.26%+9.29%+9.29%+15.47%N/AN/AN/A+10.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.35%+8.15%+8.15%+10.43%N/AN/AN/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+6.80%+6.80%+8.10%N/AN/AN/A+12.39%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+5.91%+4.87%+4.87%+46.12%N/AN/AN/A+6.87%2,369
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +6.46%+6.82%+6.82%+32.25%N/AN/AN/A+6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.91%+16.98%+16.98%+18.91%N/AN/AN/A+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.11%+9.33%+9.33%+11.80%N/AN/AN/A+16.22%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+7.72%+21.96%+21.96%+29.12%N/AN/AN/A+1.69%892
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+8.33%+21.92%+21.92%+27.80%N/AN/AN/A-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+8.61%+8.61%+10.93%N/AN/AN/A+16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.09%+7.09%+9.78%N/AN/AN/A+15.51%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+4.78%-1.51%-1.51%-17.76%N/AN/AN/A-16.60%431
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+5.24%+2.13%+2.13%-1.52%N/AN/AN/A-2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.83%+8.78%+8.78%+10.55%N/AN/AN/A+10.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.61%+7.08%+7.08%+6.68%N/AN/AN/A+6.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.52%+9.66%+9.66%N/AN/AN/AN/A+10.87%758
MSCI World Index (บาท)+2.12%+3.81%+3.81%N/AN/AN/AN/A+9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+7.37%+7.37%N/AN/AN/AN/A+8.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.14%+7.14%N/AN/AN/AN/A+7.82%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+7.41%N/A+8.06%N/AN/AN/AN/A+8.06%580
MSCI AC World Information Technology Index+5.14%N/A+6.77%N/AN/AN/AN/A+6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%N/A+14.92%N/AN/AN/AN/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.90%N/A+9.73%N/AN/AN/AN/A+9.73%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+6.10%N/A+5.31%N/AN/AN/AN/A+5.31%87
Nikkei 225 Index+6.14%N/A+5.12%N/AN/AN/AN/A+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.55%N/A+9.47%N/AN/AN/AN/A+9.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.01%N/A+11.97%N/AN/AN/AN/A+11.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+2.49%N/A+2.32%N/AN/AN/AN/A+2.32%57
S&P 500 Index+3.12%N/A+3.27%N/AN/AN/AN/A+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.76%N/A+6.71%N/AN/AN/AN/A+6.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.69%N/A+3.69%N/AN/AN/AN/A+3.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+2.73%-0.74%-0.74%-7.80%N/AN/AN/A-5.77%133
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)+0.59%-2.34%-2.34%-6.23%N/AN/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.16%+8.79%+8.79%+10.58%N/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.20%+8.41%+8.41%+10.31%N/AN/AN/A+10.57%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน