กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2557
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่า80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFHEALTH-D เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KFHEALTH-D เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.57%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund99.42%
ทรัพย์สินอื่น0.38%
หนี้สินอื่น-0.37%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 9 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง, เป็นเงิน 4.0500 บาท)
17 ก.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
20 มิ.ย. 25600.2500 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
14 ก.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
1 ธ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
15 ก.ย. 25581.0000 บาท/หน่วย
19 มิ.ย. 25580.3500 บาท/หน่วย
20 มี.ค. 25580.7500 บาท/หน่วย
2 ธ.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+8.03%-0.35%-3.01%-3.02%+0.98%-0.66%N/A+0.99%484
LBMA Gold Price PM+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+0.83%N/A+2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.76%+8.21%+7.94%+7.93%+10.66%+11.15%N/A+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+8.82%+8.17%+8.17%+11.99%+12.53%N/A+15.63%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.89%+0.73%-4.04%-4.05%+3.92%-0.06%N/A-3.81%134
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+7.57%+2.02%-2.16%-2.17%+5.96%+1.83%N/A-1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+9.06%+9.06%+9.06%+11.52%+12.03%N/A+13.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+12.33%+11.06%+11.06%+12.36%+11.59%N/A+12.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-36.46%-33.44%-22.37%-22.42%-8.33%-22.86%N/A-12.83%239
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-36.74%-33.77%-17.81%-17.86%-5.22%-20.64%N/A-9.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.67%+31.99%+26.43%+26.41%+29.23%+30.23%N/A+27.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+45.27%+36.21%+29.41%+29.41%+31.27%+32.31%N/A+29.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.20%-0.47%-3.31%-3.32%+0.65%+1.57%N/A+2.27%236
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%+1.86%+3.57%N/A+3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.97%+2.70%+2.60%+2.57%+2.78%+2.94%N/A+3.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%+3.47%+3.15%N/A+2.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+0.72%-2.43%-10.00%-10.03%+3.09%-2.78%N/A-3.58%74
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+1.70%-0.21%-7.62%-7.64%+5.34%-0.24%N/A-0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+9.30%+8.71%+8.70%+9.41%+9.24%N/A+9.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+10.33%+11.08%+11.08%+10.03%+9.35%N/A+9.13%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.31%-0.35%-1.96%-1.97%N/AN/AN/A+1.94%1,645
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A-0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.04%+1.89%+1.88%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.28%-0.30%-2.02%-2.02%N/AN/AN/A+1.89%11,337
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A-0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+2.04%+1.90%+1.88%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-14.86%-16.96%-24.93%-24.99%-2.66%-1.11%+5.29%+1.46%142
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-10.81%-12.46%-13.86%-13.89%+2.74%+3.35%+7.25%+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.21%+19.77%+17.83%+17.72%+13.94%+13.49%+14.35%+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+13.70%+12.90%+12.90%+12.58%+12.78%+15.38%+19.34%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-5.00%-3.90%-6.12%-6.13%-0.14%N/AN/A+1.80%2,523
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-6.16%-5.61%-3.76%-3.77%+2.63%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.43%+4.36%+4.65%+4.62%+5.21%N/AN/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+5.97%+5.86%+5.86%+5.73%N/AN/A+6.17%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-2.90%-1.91%N/AN/AN/AN/AN/A-5.22%1,155
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.47%-4.56%N/AN/AN/AN/AN/A-6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.49%+4.75%N/AN/AN/AN/AN/A+5.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%N/AN/AN/AN/AN/A+7.62%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-2.90%-1.91%-4.89%-4.90%+3.14%N/AN/A+1.69%3,171
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-4.47%-4.56%-7.00%-7.01%+5.08%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+4.75%+5.09%+5.07%+5.30%N/AN/A+6.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+8.70%+7.81%+7.81%+6.78%N/AN/A+6.88%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-4.99%-3.86%-6.04%-6.06%-0.08%N/AN/A-0.33%1,025
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-6.16%-5.61%-3.76%-3.77%+2.63%N/AN/A+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.44%+4.37%+4.62%+4.60%+5.19%N/AN/A+5.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+5.97%+5.86%+5.86%+5.73%N/AN/A+5.76%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-3.23%-2.13%N/AN/AN/AN/AN/A-4.27%336
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+3.73%N/AN/AN/AN/AN/A+3.77%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-3.23%-2.13%-4.24%-4.25%N/AN/AN/A-1.48%1,234
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+3.73%+3.68%+3.68%N/AN/AN/A+3.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-12.21%-12.26%-13.89%-13.93%-2.40%-0.09%+3.98%-0.03%47
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-7.95%-7.38%-5.85%-5.87%-0.31%+2.29%+4.82%+1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.47%+11.70%+11.32%+11.27%+10.30%+10.00%+11.95%+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.46%+8.21%+7.98%+7.98%+7.29%+7.52%+9.42%+10.97%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-7.06%-12.18%-11.42%-11.45%+6.97%+1.97%+5.62%-5.17%86
MSCI BRIC Net TR(4)-5.77%-14.30%-17.93%-17.97%+5.57%+0.07%+7.43%-0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.68%+17.80%+17.70%+17.69%+16.17%+16.95%+20.28%+25.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.43%+17.54%+17.28%+17.28%+16.60%+17.66%+21.64%+25.29%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-8.79%-9.42%-17.45%-17.49%-2.39%-1.10%N/A-0.91%585
Hang Seng China Enterprise-8.69%-10.89%-14.86%-14.89%-2.58%-1.96%N/A-1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.76%+17.81%+20.02%+19.99%+18.73%+20.33%N/A+21.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.24%+20.16%+21.49%+21.49%+19.96%+21.50%N/A+22.95%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+1.68%+3.13%-8.65%-8.67%+7.61%-4.42%N/A-3.71%188
MSCI EM Latin America Index+0.46%+2.32%-9.06%-9.09%+8.49%-4.44%N/A-4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.32%+24.17%+22.10%+22.09%+21.31%+21.27%N/A+20.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.05%+23.44%+21.60%+21.60%+22.59%+22.75%N/A+22.26%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-15.87%-13.95%-14.27%-14.31%+0.43%+4.35%N/A+7.60%155
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-13.76%-9.38%-5.43%-5.44%+4.96%+8.16%N/A+12.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.40%+18.96%+17.55%+17.49%+13.86%+13.82%N/A+13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+17.46%+16.59%+16.59%+13.08%+13.50%N/A+13.23%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-4.61%-10.46%-20.42%-20.47%-1.60%-0.15%N/A+0.19%135
MSCI Emerging Market TR Net-7.60%-11.69%-17.10%-17.14%+3.16%-0.91%N/A+0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.98%+14.71%+12.80%+12.72%+11.39%+11.59%N/A+11.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.65%+14.96%+14.33%+14.33%+13.52%+13.44%N/A+13.17%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-18.62%-20.58%-18.86%-18.91%-4.27%+0.03%N/A+3.28%302
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-12.24%-13.39%-13.79%-13.82%-2.39%+0.09%N/A+3.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.67%+15.99%+14.78%+14.70%+14.31%+13.93%N/A+13.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+13.12%+12.85%+12.85%+14.03%+14.22%N/A+14.17%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-12.17%-4.68%N/AN/AN/AN/AN/A-4.17%127
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%N/AN/AN/AN/AN/A-0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.08%+16.69%N/AN/AN/AN/AN/A+15.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.03%N/AN/AN/AN/AN/A+13.55%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-12.17%-4.71%-4.72%-4.73%-4.58%N/AN/A+2.29%5,668
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%-0.25%-0.25%-1.05%N/AN/A+4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.08%+16.69%+15.67%+15.67%+15.22%N/AN/A+15.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.06%+13.46%+13.46%+11.83%N/AN/A+12.91%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-18.81%-19.77%-23.40%-23.46%-5.79%N/AN/A-1.30%83
S&P Developed SmallCap TR(6)-17.94%-18.39%-14.78%-14.82%+1.91%N/AN/A+3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.34%+14.18%+13.21%+13.10%+12.39%N/AN/A+12.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.23%+13.76%+12.27%+12.27%+11.77%N/AN/A+11.97%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-17.20%-16.69%-13.71%-13.74%-1.07%N/AN/A+4.13%1,378
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-11.05%-9.14%-7.85%-7.87%+1.44%N/AN/A+5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.56%+15.05%+14.16%+14.11%+13.95%N/AN/A+14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.54%+14.01%+13.52%+13.52%+11.76%N/AN/A+12.31%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-18.03%-13.14%-20.49%-20.54%-0.26%N/AN/A+1.15%1,323
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-17.06%-11.57%-14.61%-14.65%+1.16%N/AN/A+3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.69%+15.45%+15.52%+15.43%+19.97%N/AN/A+20.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.36%+24.22%+20.52%+20.52%+17.99%N/AN/A+17.23%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-11.68%-16.38%-15.88%-15.92%+7.84%N/AN/A+1.22%1,461
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-11.34%-15.42%-18.75%-18.80%+5.50%N/AN/A-3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.35%+22.55%+21.22%+21.19%+16.61%N/AN/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.94%+20.39%+20.33%+20.33%+16.61%N/AN/A+16.86%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-4.28%-4.61%-2.53%-2.54%N/AN/AN/A-6.59%204
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.76%-3.65%-5.00%-5.01%N/AN/AN/A-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+9.30%+8.80%+8.79%N/AN/AN/A+9.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%+5.78%+6.27%+6.27%N/AN/AN/A+6.60%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-9.40%-5.92%-7.39%-7.41%N/AN/AN/A+2.56%811
MSCI World Net Index NETR USD-13.52%-11.44%-9.57%-9.59%N/AN/AN/A+2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.18%+12.52%+12.39%+12.37%N/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.43%+13.22%+12.29%+12.29%N/AN/AN/A+9.70%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-10.83%-17.90%-16.50%-16.54%N/AN/AN/A-0.65%1,121
MSCI AC World Information Technology Index-17.29%-14.44%-6.78%-6.80%N/AN/AN/A+6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.19%+23.19%+21.01%+20.98%N/AN/AN/A+17.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.81%+21.40%+19.27%+19.27%N/AN/AN/A+15.79%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-16.09%-9.59%-10.82%-10.84%N/AN/AN/A+3.44%187
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-16.80%-9.66%-11.17%-11.19%N/AN/AN/A+3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.37%+18.58%+17.96%+17.94%N/AN/AN/A+15.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.57%+26.08%+22.23%+22.23%N/AN/AN/A+19.61%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-14.44%-8.51%-7.56%-7.58%N/AN/AN/A+2.18%167
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-14.49%-8.06%-6.36%-6.38%N/AN/AN/A+4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.25%+17.23%+16.42%+16.41%N/AN/AN/A+13.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.44%+21.15%+17.90%+17.90%N/AN/AN/A+14.36%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-24.00%-24.44%-22.01%-22.06%N/AN/AN/A+0.76%735
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-14.71%-16.55%-16.40%-16.44%N/AN/AN/A-2.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.82%+23.73%+21.67%+21.61%N/AN/AN/A+18.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.21%+21.06%+18.74%+18.74%N/AN/AN/A+16.11%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-24.09%-24.62%-21.70%-21.75%N/AN/AN/A+0.43%804
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-14.71%-16.55%-16.40%-16.44%N/AN/AN/A-2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.08%+23.97%+21.73%+21.68%N/AN/AN/A+18.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.21%+21.06%+18.74%+18.74%N/AN/AN/A+16.13%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-15.52%-12.22%-14.04%-14.08%N/AN/AN/A-5.44%142
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-18.80%-17.08%-11.09%-11.12%N/AN/AN/A-3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.08%+14.66%+13.76%+13.74%N/AN/AN/A+11.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.51%+24.89%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+18.73%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+5.59%-7.10%-14.29%-14.32%N/AN/AN/A-6.37%854
MSCI India Index+2.81%-1.97%-7.82%-7.84%N/AN/AN/A-2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.73%+13.94%+12.46%+12.44%N/AN/AN/A+11.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.05%+17.91%+15.92%+15.92%N/AN/AN/A+15.29%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-12.66%-22.34%N/AN/AN/AN/AN/A-28.67%2,365
ดัชนี MSCI China A Onshore-11.12%-19.41%N/AN/AN/AN/AN/A-31.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.05%+26.70%N/AN/AN/AN/AN/A+24.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.24%+25.49%N/AN/AN/AN/AN/A+23.54%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-9.67%-12.12%N/AN/AN/AN/AN/A-18.70%651
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-9.51%-11.03%N/AN/AN/AN/AN/A-17.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.54%+20.79%N/AN/AN/AN/AN/A+19.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.07%+22.32%N/AN/AN/AN/AN/A+19.68%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-12.82%-10.82%N/AN/AN/AN/AN/A-18.11%578
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-12.85%-10.24%N/AN/AN/AN/AN/A-13.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.54%+18.23%N/AN/AN/AN/AN/A+20.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.40%+18.61%N/AN/AN/AN/AN/A+22.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-7.18%-7.15%-5.49%-5.51%N/AN/AN/A-4.53%70
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.81%-7.59%-7.39%-7.41%N/AN/AN/A-4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.49%+10.87%+11.23%+11.23%N/AN/AN/A+10.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+10.67%+10.69%+10.69%N/AN/AN/A+10.07%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน