กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ม.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค14.57%
หมวดธนาคาร12.39%
หมวดวัสดุก่อสร้าง7.24%
หมวดพาณิชย์6.58%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์5.83%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ม.ค. 2560)
บมจ.ปตท6.29%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.66%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย5.17%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ4.09%
บมจ.ธ.กสิกรไทย3.77%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 7 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, เป็นเงิน 4.9000 บาท)
23 ส.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25561.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 25551.0000 บาท/หน่วย
26 ส.ค. 25541.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 25530.6000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.97%+1.50%+1.50%+11.97%+5.20%+6.86%N/A+8.86%7,533
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.40%+9.19%+6.11%+9.11%+8.78%+10.21%N/A+11.43%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%N/A+7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%N/A+20.49%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.84%+1.58%+1.31%+15.00%+5.50%+6.69%+8.19%+7.35%658
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.69%+11.15%+4.90%+9.68%+9.59%+11.54%+15.52%+15.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+4.07%+3.52%+1.61%+18.00%+8.16%+8.62%+10.21%+9.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.58%+11.24%+5.40%+10.50%+10.75%+12.53%+14.67%+15.19%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+4.14%+1.64%+2.14%+15.34%+5.87%+8.43%+13.17%+12.40%39,366
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+12.34%+8.61%+11.97%+12.24%+14.55%+15.90%+15.52%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.20%+2.37%+1.94%+22.40%+7.80%+9.24%+10.76%+10.24%1,497
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.78%+16.40%+7.20%+14.12%+13.96%+16.77%+21.28%+21.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+11.79%+11.50%+3.82%+28.20%+9.33%+10.18%+11.19%+9.73%1,049
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+17.37%+9.24%+15.43%+14.57%+16.88%+20.97%+20.79%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%+9.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%+20.28%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+5.17%+3.30%+1.97%+22.25%+7.23%+8.06%+11.15%+9.89%2,070
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.25%+14.65%+9.88%+14.85%+14.81%+16.59%+22.60%+22.38%
ดัชนี SET50 TRI+5.10%+2.07%+2.03%+18.98%+4.35%+5.38%+7.97%+6.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.37%+14.79%+9.89%+15.01%+15.02%+16.73%+22.92%+22.78%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+3.29%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.40%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน