กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.66%
หมวดธนาคาร12.23%
หมวดพาณิชย์7.20%
หมวดวัสดุก่อสร้าง7.16%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5.74%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
บมจ.ปตท5.61%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.93%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย4.91%
บมจ.ธ.กสิกรไทย3.76%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์3.43%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 7 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, เป็นเงิน 4.9000 บาท)
23 ส.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25561.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 25551.0000 บาท/หน่วย
26 ส.ค. 25541.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 25530.6000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.11%+4.94%+3.49%+8.43%+2.58%+5.53%N/A+8.77%7,455
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.80%+4.49%+4.52%+7.71%+8.41%+9.92%N/A+11.27%
ดัชนี SET TRI+1.86%+5.46%+3.22%+11.82%+4.00%+6.88%N/A+7.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.70%+6.46%+6.32%+11.43%+12.68%+14.70%N/A+20.18%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+1.83%+2.64%+1.93%+7.52%+2.19%+6.38%+7.27%+7.18%691
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.47%+5.55%+5.49%+9.18%+9.12%+11.29%+15.49%+15.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.41%+4.11%+2.45%+9.69%+5.18%+7.63%+9.09%+8.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.95%+4.57%+4.38%+8.72%+10.19%+12.01%+14.52%+14.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+2.86%+6.89%+4.70%+10.90%+2.13%+6.59%+12.30%+12.27%39,223
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.31%+6.25%+6.32%+10.34%+11.69%+14.12%+15.86%+15.35%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+2.68%+3.88%+2.84%+11.05%+2.94%+8.83%+9.68%+10.00%1,481
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.05%+8.16%+8.08%+13.45%+13.30%+16.40%+21.26%+21.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+2.01%+8.04%+6.79%+20.07%+5.59%+10.10%+9.98%+9.71%1,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.73%+8.14%+7.76%+13.93%+13.95%+16.43%+20.91%+20.55%
ดัชนี SET TRI+1.86%+5.46%+3.22%+11.82%+4.00%+6.88%+8.00%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.70%+6.46%+6.32%+11.43%+12.68%+14.70%+20.20%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.30%+6.42%+3.90%+11.11%+4.01%+7.24%+9.63%+9.78%2,105
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.95%+7.36%+7.28%+12.25%+14.42%+16.10%+22.51%+22.11%
ดัชนี SET50 TRI+2.57%+6.71%+4.31%+10.46%+1.86%+4.92%+6.75%+6.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.03%+7.40%+7.32%+12.36%+14.63%+16.23%+22.83%+22.50%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.64%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.36%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.92%+6.81%+4.39%N/AN/AN/AN/A+8.18%522
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.54%+6.28%+6.36%N/AN/AN/AN/A+6.28%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.30%+7.79%+5.00%N/AN/AN/AN/A+8.44%482
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.77%+9.42%+9.36%N/AN/AN/AN/A+9.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.86%+5.54%+3.22%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.70%+6.47%+6.32%N/AN/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน