กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 (AYFLTF50)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET50 มากที่สุด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค29.24%
หมวดธนาคาร11.90%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์10.90%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร9.27%
หมวดพาณิชย์8.53%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย8.85%
บมจ.ปตท8.39%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม5.47%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส4.74%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์4.71%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-1.03%+3.71%+0.25%+2.13%-1.88%-0.24%+2.61%+5.67%6,231
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.99%+8.54%+8.52%+8.13%+14.06%+11.77%+10.88%+11.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.05%+7.78%+1.99%+7.28%+3.95%+4.37%+7.15%+9.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+11.90%+12.00%+11.25%+19.69%+16.46%+15.64%+19.00%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.01%+4.85%+0.51%+2.22%-1.86%-0.82%+2.72%+4.53%596
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.46%+8.49%+8.30%+7.90%+13.90%+12.09%+11.69%+14.53%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.01%+5.53%+1.46%+5.23%+3.01%+3.39%+5.48%+7.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.12%+8.47%+8.52%+8.02%+13.50%+11.36%+11.48%+13.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-1.33%+5.34%+0.38%+2.96%-3.43%-0.98%+2.73%+8.32%28,834
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.93%+12.22%+12.19%+11.63%+19.35%+16.32%+15.26%+15.63%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+0.03%+7.14%+0.82%+3.42%-2.89%-1.58%+3.49%+6.22%2,573
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.26%+12.22%+11.95%+11.30%+18.62%+16.42%+16.41%+19.75%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+0.52%+9.01%+3.65%+8.92%+3.04%+1.81%+5.88%+7.41%4,063
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.31%+12.94%+12.93%+12.19%+19.86%+17.20%+16.82%+19.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.05%+7.78%+1.99%+7.28%+3.95%+4.37%+7.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+11.90%+12.00%+11.25%+19.69%+16.46%+15.64%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+0.74%+9.65%+3.76%+7.08%-0.16%+2.49%+4.84%+7.65%4,838
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.38%+12.13%+11.86%+11.91%+22.16%+18.50%+17.33%+21.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.39%+8.82%+2.71%+6.89%+0.37%+3.17%+5.55%+8.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.69%+12.30%+12.06%+12.02%+22.37%+18.68%+17.52%+21.47%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.18%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.89%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-1.90%+0.49%-3.89%-0.61%+0.40%-0.57%N/A+0.91%956
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+12.10%+12.23%+10.26%+15.65%+13.50%N/A+12.99%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+6.24%+10.34%+5.50%+8.41%+7.52%+1.51%N/A+2.87%990
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.91%+15.01%+15.60%+13.87%+18.53%+16.55%N/A+16.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-1.08%+5.27%-0.15%+0.97%-3.78%N/AN/A-6.01%2,272
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.23%+12.53%+12.51%+11.45%+18.62%N/AN/A+16.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+0.93%+8.30%+3.44%+10.04%+5.37%N/AN/A+3.45%346
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.29%+13.08%+13.15%+12.56%+19.67%N/AN/A+18.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.05%+7.78%+1.99%+7.28%+3.95%+4.37%+7.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+11.90%+12.00%+11.25%+19.69%+16.46%+15.64%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน