โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


กรุงศรี The One ...จัดพอร์ตครบทุกสินทรัพย์   รับทุกเป้าหมายการลงทุน
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข*

กรุงศรี The One คัดเลือกสุดยอดกองทุนในเมืองไทยครบ ทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก มาจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีสุดตามระดับความเสี่ยงให้เลือกได้ 3 กองทุน คือ KF1MILD / KF1MEAN / KF1MAX พร้อมปรับพอร์ตเชิงรุกตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

*โปรโมชันพิเศษ
เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน กองทุน KF1MILD-A, KF1MEAN-A หรือ KF1MAX-A

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง)


 

กลุ่มกองทุนกรุงศรี The One

1. กรอบการลงทุน
ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมด้วยกลยุทธ์และการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนที่แตกต่าง
 • กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน เพื่อรักษาสภาพคล่องในกองทุน
 • กองทุนรวมหุ้นทั้งในและต่างประเทศ* เพื่อการสร้างผลตอบแทนและศักยภาพการเติบโต (*หุ้นปันผล หุ้นดัชนี หุ้นเติบโต หุ้นขนาดเล็ก หุ้นตามภูมิภาค/ประเทศ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และหุ้น Thematic)
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
 • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อการกระจายความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกการลงทุน
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ม.ค. 67 | หมายเหตุ: กรอบการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง
2. กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ
 • KF1MILD ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และเพิ่มการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อ
 • KF1MEAN ลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนที่ลงทุนในหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • KF1MAX เน้นลงทุนในหุ้นเพื่อเน้นสร้างการเติบโต แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมบริหารความเสี่ยง
3. กระบวนการลงทุน
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ม.ค. 67 | หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง โดยในช่วงเริ่มต้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี ก่อน เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ

ข้อมูลกองทุน: กรุงศรี The One
กองทุนแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ แบบสะสมมูลค่า และแบบผู้ลงทุนสถาบัน
(คลิกที่ชื่อย่อกองทุนเพิื่อดูรายละเอียด)
*รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชัน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KF1MILD-A, KF1MEAN-A, KF1MAX-A ในช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น โดยนับรวมเงินลงทุนในทุกกองทุนที่ร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก) ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันจะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่ร่วมรายการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกในกองทุนที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. หากมีรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังบุคคลอื่น ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีการโอนไปยังและ/หรือมาจากบัญชีหน่วยลงทุนประเภทไม่เปิดเผยรายชื่อ ผู้ลงทุนต้องแจ้งและยืนยันหลักฐานกับบริษัทจัดการว่าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนและรับโอนนั้น เป็นของผู้ลงทุนรายเดียวกัน จึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
 5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยจำนวนหน่วยลงทุนจะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
 7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 8. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

สอบถามข้อมูล/ ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

คำเตือน
 
 • กองทุน KF1 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ลงทุนง่ายๆผ่าน @ccess Mobile คลิก

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน