กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงิน (AYFCASH)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
4 มีนาคม 2547
นโยบายการลงทุน
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV 2. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร - ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน - กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
100.25%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1.27%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

3.39%

ทรัพย์สินอื่น

-4.90%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
1
ระดับความเสี่ยง
1
เสี่ยงต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2567)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย97.00%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.78%
ทรัพย์สินอื่น1.25%
หนี้สินอื่น-1.03%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 พ.ค. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย97.00%
บมจ.ธ.ยูโอบี2.77%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/67-13.37%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/67-11.47%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67-11.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67-9.54%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67-8.57%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)+0.47%+0.90%+0.77%+1.68%+0.84%+0.71%+0.90%+1.56%16,961
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.42%+0.81%+0.69%+1.54%+0.87%+0.81%+1.04%+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%+0.07%+0.06%+0.05%+0.05%+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.02%+0.03%+0.05%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.45%+0.89%+0.75%+1.66%+0.85%+0.73%+0.96%+1.39%1,849
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.40%+0.78%+0.67%+1.51%+0.86%+0.83%+1.06%+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.14%+0.15%+0.16%+0.12%+0.08%+0.07%+0.07%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.06%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน