ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)20-ก.ค.-65--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M82-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)19-ก.ค.-65--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ต.ค.-6322-เม.ย.-64--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)02-พ.ย.-6412-พ.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 พ.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ 6M4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)26-ม.ค.-6505-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 4 ส.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M70 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)09-ก.พ.-6511-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 10 ส.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M71-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)22-ก.พ.-6525-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 ส.ค. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y104-ส.ค.-6426-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y213-ส.ค.-6426-ส.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)01-มี.ค.-6501-ก.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 31 ส.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)08-มี.ค.-6508-ก.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 ก.ย. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)05-เม.ย.-6506-ต.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 5 ต.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)26-เม.ย.-6527-ต.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 26 ต.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)18-พ.ค.-6517-พ.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 16 พ.ย. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)25-พ.ค.-6524-พ.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ย. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y311-พ.ย.-6425-พ.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 พ.ย. 65
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y417-พ.ย.-6425-พ.ย.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 พ.ย. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)07-มิ.ย.-6507-ธ.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)14-มิ.ย.-6522-ธ.ค.-65-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ธ.ค. 65
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)28-มิ.ย.-6512-ม.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ม.ค.66
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)05-ก.ค.-6519-ม.ค.-66-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 18 ม.ค.66
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 11 มี.ค. 65, 0.28 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ม.ค. 65, 0.45 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 23 พ.ค. 65, 0.11 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 11 ก.พ. 65, 1.00 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 19 เม.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 13 พ.ค. 65, 0.10 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 15 ก.ย. 64, 0.39 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 10 มิ.ย. 65, 0.35 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.15 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 10 ก.พ. 65, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 01 เม.ย. 65, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.39 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/aXD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล01-ต.ค.-63-n/aXD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล16-มี.ค.-65-n/a-
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.07 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น