รายชื่อตัวแทน

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนและลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ กับ บลจ.กรุงศรีได้โดยตรง หรือที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ธนาคาร
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  โทร. 02-296-2000
 • ธนาคารซิตี้แบงก์
  โทร. 02-788-2000
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-359-0065
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-620-2000
 • ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-697-5300
 • ธนาคารออมสิน
  โทร. 02-299-8000
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 1428
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-633-6000
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-626-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-111-1111
บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-684-8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-680-1234
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-659-7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-618-1471-3, 02-618-1000
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-205-7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  โทร. 02-657-7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-657-7171
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-658-9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  โทร. 02-672-5999 ต่อ 5294
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-658-5800
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-658-8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-658-6300
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  โทร. 02-695-5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-305-9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-635-1700
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  โทร. 02-949-1999
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  โทร. 02-846-8689
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  โทร. 02-633-6699
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-217-8888 ต่อ 8852
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  โทร. 02-343-9500 , 02-801-9100
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2659-8000 ต่อ 8215
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-862-9999
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-696-0000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
  โทร. 02-659-3456
 • บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  โทร. 02-861-5508
 • บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-352-5100
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  โทร. 02-009-8888
 • บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  โทร. โทร. 02-022-1400
 • บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-117-7878
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
  โทร. 02-508-1567
 • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  โทร. 02-430-6543
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
  โทร. 02-095-8999
 • บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-829-6291-94
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
  โทร. contact@dime.co.th
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
  โทร. 02-249-2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด
  โทร. 02-028-7441
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
  โทร. 02-207-2100
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  โทร. 02-660-6685
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
  โทร. 02-0303730
อื่นๆ
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
  โทร. 02-638-6985
 • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-648-3600
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  โทร. 02-274-9400
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 1124
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-352-8000
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-685-3828
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  โทร. 02-266-6697
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  โทร. โทร. 02-026-5100
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  โทร. โทร. 02-107-1860
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-305-7000
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 1351
 • บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
  โทร. 02-016-8600
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-777-8888
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
  โทร. 02-061-9621
 • บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
  โทร. 02-250-7907
 • บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
  โทร. 02-026-6875