ประกาศกองทุน

20/02/2563
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
18/02/2563
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI1Y3)
17/02/2563
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M37 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
17/02/2563
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y22 (KFFIF1Y22)
12/02/2563
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI1Y2)
12/02/2563
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2563 ของ KF-INCOME
07/02/2563
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFA50-D

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี