ประกาศกองทุน

26/02/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M28
23/02/2561
ยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)
23/02/2561
การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)
23/02/2561
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
19/02/2561
รายชื่อกองทุนที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
16/02/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27
16/02/2561
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี