ประกาศกองทุน

21/06/2561
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)
18/06/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFMONEY
12/06/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 6/2561 ของ KF-INCOME
08/06/2561
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
05/06/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 6/2561 ของ KFAINCOM-R
05/06/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 6/2561 ของ KFMINCOM-R
30/05/2561
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี