ประกาศกองทุน

19/09/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน
18/09/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
17/09/2562
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y28 (KFFIF1Y28)
12/09/2562
แก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
12/09/2562
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2562 ของ KF-INCOME
11/09/2562
ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y20 (KFFIF1Y20)
11/09/2562
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y19 (KFFIF1Y19) (ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี