ประกาศกองทุน

19/09/2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 55 กองทุน
13/09/2561
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)
12/09/2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการจำนวน 3 กองทุน (KFENSET50, KFHAPPY, KFHASIA)
12/09/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2561 ของ KF-INCOME
11/09/2561
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y19
05/09/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2561 ของ (KFAINCOM-R)
05/09/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2561 ของ (KFMINCOM-R)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี