ประกาศกองทุน

16/03/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี (JCP)
15/03/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
14/03/2561
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
12/03/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2561 ของ KF-INCOME
09/03/2561
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี (JCP)
08/03/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-GBRAND, KF-HJAPAND, KF-HCHINAD, KFMTFI-D และ KFFLEX-D
06/03/2561
รายชื่อกองทุนที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี