ประกาศกองทุน

14/12/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 12/2559 ของ KF-INCOME
09/12/2559
รายงานความคืบหน้าคดีความระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรกับบริษัท เซ็นต์หลุยส์ โฮลดิ้ง จากัด
06/12/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 12/2559 ของ KF-AINCOME
29/11/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M36
17/11/2559
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-HJAPAND, KF-HCHINAD และ KFDNM-D
15/11/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M35
11/11/2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุน ของ KFFAI3M25

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี