ประกาศกองทุน

15/12/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
15/12/2560
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
13/12/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการจำนวน 3 กองทุน (KFAFIX, KFTHAISM, KF-CSINCOM)
13/12/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 12/2560 ของ KF-INCOME
06/12/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)
06/12/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
06/12/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2560 ของ KF-MINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี