ประกาศกองทุน

03/10/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M123
03/10/2560
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม
02/10/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2560 ของ KF-SINCOME
02/10/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M19
28/09/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ KFLS55PLUS และ KFMIX80-20
27/09/2560
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ KF-CINCOME, KF-HCHINAD และ KF-TRB กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
26/09/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M11

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี