ประกาศกองทุน

11/08/2560
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
11/08/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14
10/08/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
10/08/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน
10/08/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
10/08/2560
ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ บลจ.กรุงศรี ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
09/08/2560
การจ่ายเงินปันผลของ 6 กองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี