ประกาศกองทุน

04/04/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2561 ของ KFAINCOM-R
04/04/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2561 ของ KFMINCOM-R
04/04/2561
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ของ KFHASIA-A
04/04/2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M123 (KFFIX6M123)
30/03/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2561 ของ KF-SINCOME
29/03/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)
28/03/2561
แจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี และวันปิดสมุดทะเบียน - แก้ไข

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี