ประกาศกองทุน

14/06/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
14/06/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
13/06/2560
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
12/06/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2560 ของ KF-INCOME
12/06/2560
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
07/06/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-HEALTHD, KF-GBRAND และ KF-HCHINAD
06/06/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M23

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี