ประกาศกองทุน

10/08/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
10/08/2560
ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ บลจ.กรุงศรี ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
09/08/2560
การจ่ายเงินปันผลของ 6 กองทุน
09/08/2560
ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 บลจ.กรุงศรี ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
08/08/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M25
03/08/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2560 ของ KF-AINCOME
03/08/2560
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนและรายละเอียดการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี (แก้ไข)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี