ประกาศกองทุน

05/01/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M21
05/01/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M22
05/01/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFLS55PLUS
05/01/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFMIX80-20
04/01/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
04/01/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-AINCOME
04/01/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-MINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี