ประกาศกองทุน

27/07/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M13
27/07/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
21/07/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M12
21/07/2560
วันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
19/07/2560
การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
19/07/2560
การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
14/07/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี