ประกาศกองทุน

26/05/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
25/05/2560
ปิดรับการจองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
25/05/2560
ปิดรับการจองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนถึงกำหนดวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
25/05/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
23/05/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M22
19/05/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
18/05/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี