ประกาศกองทุน

23/02/2561
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
16/02/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27
16/02/2561
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้
13/02/2561
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30
13/02/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
12/02/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2561 ของ KF-INCOME
12/02/2561
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี