ประกาศกองทุน

08/03/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-HJAPAND, KF-GBRAND และ KF-HEALTHD
06/03/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M31
03/03/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2560 ของ KF-AINCOME
03/03/2560
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกินร้อยละ 20 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี
28/02/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14
21/02/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M29
15/02/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M13

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี