ประกาศกองทุน

28/10/2559
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล
26/10/2559
การจ่ายเงินปันผลของ KFLTFDIV และ KFSDIV
21/10/2559
หยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 7 กองทุน เนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ฮ่องกง เป็นเวลา 1 วันทำการ
18/10/2559
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ
17/10/2559
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน
14/10/2559
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ KFDNM-D
14/10/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 10/2559 ของ KF-INCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี