ประกาศกองทุน

20/09/2560
รายชื่อกองทุนที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
14/09/2560
รายงานการการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี ครั้งที่ 1/2560
12/09/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M28
12/09/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2560 ของ KF-INCOME
11/09/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
11/09/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17
06/09/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2560 ของ KF-AINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี