ประกาศกองทุน

19/09/2559
แก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
14/09/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2559 ของ KF-INCOME
13/09/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M30
12/09/2559
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 3M26
08/09/2559
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ KF-GBRAND กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
07/09/2559
การปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของ KFEURORMF, KFJAPANRMF และ KFHCARERMF
06/09/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M29

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี