ประกาศกองทุน

05/10/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2559 ของ KF-AINCOME
04/10/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M32
03/10/2559
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KF-TRB และ KF-ELI
28/09/2559
บลจ.กรุงศรี ติดตามสถานการณ์การปรับลดความน่าเชื่อถือของตุรกี มั่นใจกองทุนไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
27/09/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M31
26/09/2559
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
23/09/2559
การจ่ายเงินปันผลของ KFMTFI-D และ KFMIX80-20

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี