ประกาศกองทุน

06/12/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 12/2560 ของ KF-AINCOME
29/11/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)
28/11/2560
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
28/11/2560
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (PD_BAY)
23/11/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M23
23/11/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ (KFTSTAR)
20/11/2560
รายงานการการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี ครั้งที่ 2/2560

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี