ประกาศกองทุน

11/11/2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุน ของ KFFAI3M26
11/11/2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุน ของ KFFAI6M23
10/11/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 11/2559 ของ KF-INCOME
10/11/2559
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
03/11/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 11/2559 ของ KF-AINCOME
01/11/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M34
01/11/2559
เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินค่าจองซื้อด้วยบัตรเครดิต จำนวน 4 กองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี