ประกาศกองทุน

09/01/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M25
05/01/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2560 ของ KF-AINCOME
04/01/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (79 กองทุน)
04/01/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M24
30/12/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 1/2559 ของ KF-SINCOME
26/12/2559
ปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
20/12/2559
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี