ประกาศกองทุน

05/02/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2561 ของ KFAINCOM-R
05/02/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2561 ของ KFMINCOM-R
01/02/2561
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
23/01/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M25
16/01/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFFIN-D
15/01/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
15/01/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M24

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี