ประกาศกองทุน

11/07/2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี
05/07/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 7/2560 ของ KF-AINCOME
05/07/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
04/07/2560
การเปลี่ยนแปลงชื่อ Share class ของกองทุนหลักที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ไปลงทุน
03/07/2560
เลื่อนวันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20
03/07/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2560 ของ KF-SINCOME
03/07/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M32

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี