ประกาศกองทุน

28/03/2561
แจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี และวันปิดสมุดทะเบียน - แก้ไข
28/03/2561
แจ้งรายชื่อผู้ถือครองหน่วยลงทุน 10 รายแรกของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP)
28/03/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M124 (KFFIX6M124)
22/03/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M24
22/03/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M26
21/03/2561
การจดทะเบียนเลิกเช่าพื้นที่ของกองทุนในอาคารเจซี เควิน ทาวเวอร์ เอ
20/03/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี