ประกาศกองทุน

28/03/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17
24/03/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุน ของ KFFAI6M25
22/03/2560
ปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของ KFSMUL และ KFLTGOVRMF
20/03/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
16/03/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M32
16/03/2560
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล
16/03/2560
ปรับลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี