ประกาศกองทุน

01/09/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFFLEX-D, KFHCHINAD และ KF-HJAPAND
29/08/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M16
24/08/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)
23/08/2560
หยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 7 กองทุนเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ฮ่องกงเป็นเวลา 1 วันทำการ
23/08/2560
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
22/08/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M26
21/08/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M15

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี