ประกาศกองทุน

03/05/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5/2561 ของ KFMINCOM-R
03/05/2561
การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)
30/04/2561
ยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)
30/04/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF6M28
30/04/2561
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุน KFTHAISM และกองทุน KFLTFTSM-D
27/04/2561
การปรับปรุงข้อมูลโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)
25/04/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี