ประกาศกองทุน

25/04/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20
12/04/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M19
12/04/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล
12/04/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2560 ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม
11/04/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
07/04/2560
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน KF-HJPINDX และกองทุน KF-HUSINDX
05/04/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2560 ของ KF-AINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี