ประกาศกองทุน

28/05/2561
การปรับปรุงข้อมูลโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
25/05/2561
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
21/05/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFDNM-D
10/05/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFSDIV และ KFTSTAR-D
10/05/2561
ปิดการให้บริการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการผ่านช่องทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
10/05/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5/2561 ของ KF-INCOME
04/05/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5/2561 ของ KFAINCOM-R

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี