ประกาศกองทุน

13/02/2561
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30
13/02/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
12/02/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2561 ของ KF-INCOME
12/02/2561
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
08/02/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFA50-D
08/02/2561
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
07/02/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFTSTAR-D, KFSDIV, KFTW5 และ KFSEQ-D

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี