ประกาศกองทุน

15/03/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ KFLTFEQ70D
14/03/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M16
13/03/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M30
10/03/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2560 ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม
08/03/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-HJAPAND, KF-GBRAND และ KF-HEALTHD
06/03/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M31
03/03/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 3/2560 ของ KF-AINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี