ประกาศกองทุน

11/09/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
11/09/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17
06/09/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2560 ของ KF-AINCOME
05/09/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27
05/09/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
05/09/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2560 ของ KF-MINCOME
04/09/2560
การจ่ายเงินปันผลของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี