ประกาศกองทุน

04/09/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFHEALTH-D และ KF-GBRAND
04/09/2561
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ (KFGROWTH)
03/09/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
30/08/2561
ยุติการรับคำสั่งซื้อขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)
30/08/2561
การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)
29/08/2561
การจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
28/08/2561
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M32

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี