ประกาศกองทุน

28/06/2560
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
27/06/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M34
23/06/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
23/06/2560
บลจ.กรุงศรีประกาศเชิญผู้สนใจเสนอราคาซื้อสิทธิการเช่าในทรัพย์สิน พื้นที่ภายในอาคาร เจซี เควิน ทาวเวอร์ เอ (บางส่วน)
20/06/2560
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์
16/06/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
16/06/2560
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี