ประกาศกองทุน

20/10/2560
ยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส
20/10/2560
การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส
19/10/2560
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ขายคืนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน
19/10/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล
18/10/2560
ยุติการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80-20
18/10/2560
การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 80-20
17/10/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M124

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี