ประกาศกองทุน

25/04/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
20/04/2561
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย.61
12/04/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
12/04/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2561 ของ KF-INCOME
11/04/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFLTFEQ70D
10/04/2561
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
10/04/2561
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-JPSCAPD

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี