ประกาศกองทุน

04/01/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M24
30/12/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 1/2559 ของ KF-SINCOME
26/12/2559
ปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
20/12/2559
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์
15/12/2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุน ของ KFFAI3M27
14/12/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 12/2559 ของ KF-INCOME
09/12/2559
รายงานความคืบหน้าคดีความระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรกับบริษัท เซ็นต์หลุยส์ โฮลดิ้ง จากัด

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี