ประกาศกองทุน

07/02/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M12
07/02/2560
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม
06/02/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
03/02/2560
การครบอายุโครงการของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M27
03/02/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2/2560 ของ KF-AINCOME
31/01/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ ของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M11
24/01/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M10

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี