ประกาศกองทุน

18/08/2560
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี ครั้งที่ 1/2560
11/08/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2560 ของ KF-INCOME
11/08/2560
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)
11/08/2560
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
11/08/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M14
10/08/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
10/08/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 3 กองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี