ประกาศกองทุน

03/08/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2561 ของ KFAINCOM-R
03/08/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2561 ของ KFMINCOM-R
31/07/2561
การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)
25/07/2561
การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
25/07/2561
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30
24/07/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KF-ASEAN
23/07/2561
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี