ประกาศกองทุน

04/01/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)
03/01/2561
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM และกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
29/12/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-SINCOME
29/12/2560
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
22/12/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
20/12/2560
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)
19/12/2560
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี