ประกาศกองทุน

16/10/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M21
12/10/2560
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
12/10/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2560 ของ KF-INCOME
09/10/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20
04/10/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2560 ของ KF-AINCOME
04/10/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2560 ของ KF-MINCOME
04/10/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KF-JPSCAPD

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี