ประกาศกองทุน

03/07/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2560 ของ KF-SINCOME
03/07/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M32
03/07/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M33
03/07/2560
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M35
29/06/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ของ KF-INCOME, KF-CINCOME และ KF-AINCOME
28/06/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
28/06/2560
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี