ประกาศกองทุน

23/08/2560
หยุดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 7 กองทุนเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่ฮ่องกงเป็นเวลา 1 วันทำการ
23/08/2560
เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
22/08/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M26
21/08/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M15
18/08/2560
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี ครั้งที่ 1/2560
11/08/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 8/2560 ของ KF-INCOME
11/08/2560
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี