ประกาศกองทุน

05/01/2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFMIX80-20
04/01/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)
04/01/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-AINCOME
04/01/2561
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-MINCOME
04/01/2561
ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)
03/01/2561
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM และกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM
29/12/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2561 ของ KF-SINCOME

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี