ประกาศกองทุน

05/09/2559
ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 9/2559 ของ KF-AINCOME
05/09/2559
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M23 และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 3M25
02/09/2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP)
01/09/2559
การลาออกของผู้จัดการกองทุนและคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี (JCP)
01/09/2559
การจ่ายเงินปันผลของ KF-HEALTHD, KF-HCHINAD และ KFFLEX-D
30/08/2559
กำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
30/08/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M28

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี