ประกาศกองทุน

10/02/2560
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M28
10/02/2560
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2560 ของ KF-INCOME
08/02/2560
การจ่ายเงินปันผลของกองทุน KFSEQ-D, KFSDIV, KFTW5 และ KFLTFA50-D
07/02/2560
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M12
07/02/2560
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม
06/02/2560
ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
03/02/2560
การครบอายุโครงการของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M27

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี