ประกาศกองทุน

11/10/2559
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 3M27
11/10/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M33
05/10/2559
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 10/2559 ของ KF-AINCOME
04/10/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M32
03/10/2559
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KF-TRB และ KF-ELI
28/09/2559
บลจ.กรุงศรี ติดตามสถานการณ์การปรับลดความน่าเชื่อถือของตุรกี มั่นใจกองทุนไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
27/09/2559
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M31

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี