โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


ลงทุน SSF | RMF ทุกเดือน รับเพิ่ม สุขเพิ่มทั้งปี
เมื่อลงทุนใน SSF และ/หรือ RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือนตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 66 รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม*

*โปรโมชันพิเศษ เมื่อลงทุน SSF และ RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องในปี 2566 ตามเงื่อนไข รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม

กองทุนแนะนำ

  
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 


เติมตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อลดความผันผวน กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 


ลงทุนในบริษัทใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100 
 
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 
 

เข้าถึงโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ผ่านตลาดหุ้น A-Shares ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

 
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)
 เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกองทุนเดียว
ได้แก่ Consumption, Technology, Healthcare, Clean energy และ New transportation
 
    
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น บริษัทชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค IT การเงิน
ที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ลูกค้าก็ยังต้องซื้อต้องใช้
 
    
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)


 
ลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ทั่วโลกที่มีความทนทานต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ยิ่งเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจอย่างเทคโนโลยีการแพทย์ ยา วัคซีน หรือประกันสุขภาพ
 
ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น

*รายละเอียด/ เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเอง หรือ ผ่านการสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในกลุ่มกองทุน SSF และ RMF ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF และ KFCASHRMF และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • จำนวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องเป็นเงินที่ลงทุนในกองทุนเดียวกันจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบสม่ำเสมอมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนแยกกัน
 • หากไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนในเดือนใด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุน หรือ บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้
 • หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองและ/หรือสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยกว่า/มากกว่าเดือนอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดคูณด้วย 12 เดือน เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนรวมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
 • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในปี 2566 อีก แต่จำนวนเงินลงทุนที่เกินกว่ายอดเงินลงทุนรวมที่ได้รับโปรโมชั่นนี้ และจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ จะนำไปรวมคำนวณโปรโมชั่นในรายการ “ลงทุน SSF / RMF สะสมทั้งปี 2566” ต่อไปตามเงื่อนไข
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 67 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
ตัวอย่างการลงทุน 
คุณ A ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองในกองทุน
 ( / )  KFS100SSF เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
ดังนั้น คุณ A จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 600 บาท

คุณ B สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนในกองทุนต่อไปนี้
  ( / )  KFS100SSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
  ( / )  KFCMEGASSF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
 ทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในกองทุน
  ( X )  KFGBRANRMF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท แต่ในเดือนมกราคม 2567 ได้สับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ไปยังกองทุน KFCASHRMF ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่ได้ร่วมรายการโปรโมชั่น
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือนเพียง 2 กองทุน ได้แก่
 • KFS100SSF คิดเป็นเงินลงทุน = 60,000 บาท
 • KFCMEGASSF คิดเป็นเงินลงทุน = 36,000 บาท
ดังนั้น คุณ B จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 480 บาท

คุณ C สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้
 ( X )  KFCLIMASSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 แต่ในเดือน มิ.ย. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ และไม่มีรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในเดือนนี้เลย ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
( / )  KFACHINRMF เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2566 รวม 12 เดือน ในเดือน ก.ค. และ ธ.ค. ทำรายการซื้อกองทุนนี้ด้วยตนเองเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 บาท เป็นเงินลงทุน 64,000 บาท
( / )  KFHCARERMF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 2566 เดือนละ 7,000 บาท ตั้งแต่ พ.ค. – พ.ย. และ 10,000 บาทในเดือน ธ.ค. รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 79,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เพียง 2 กองทุน ได้แก่
 • KFACHINRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท
 • KFHCARERMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท
ดังนั้น คุณ C จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 420 บาท เงินลงทุนส่วนที่เหลือ 114,000 บาท จะมีสิทธิได้รับโปรโมชั่นรวมยอดเงินลงทุนใน SSF / RMF ทั้งปี
 
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

สะดวกสบายกว่าและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทำรายการ ... เมื่อตั้งรายการซื้อกองทุน SSF และ RMF แบบประจำ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 • @ccess Mobile App หรือ @ccess Online Service เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ 
 • KMA - Krungsri Mobile App ของธนาคารกรุงศรี (สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคารฯ) คลิกที่นี่
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF/ RMF ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่  

เงื่อนไขการซื้อกองทุนรวมด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF* (*ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทจะประกาศยกเว้นภายหลัง)    
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่ 
คู่มือการลงทุน SSF และ RMF คลิกที่นี่
คำเตือนและนโยบายการลงทุน
 
SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

 
 • KFS100SSF/ KFS100RMF ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะพิจารณาดัชนี SET 100 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET 100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง
 • KFAFIXSSF/ KFAFIXRMF เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนไม่เกิน 20% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 4 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFACHINSSF/ KFACHINRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV China A Opportunity (USD) (Class P acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFCMEGASSF/ KFCMEGARMF ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ซึ่งได้ลงทุนในกองทุนรวม /ETF ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน หรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีนซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ | ระดับความเสี่ยงกองทุน 6: เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFGBRANSSF/ KFGBRANRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class ZX) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFHCARERMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน I กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • สำหรับ KFACHINSSF*/ KFACHINRMF*/ KFCMEGASSF/ KFCMEGARMF/ KFGBRANSSF*/ KFGBRANRMF* และ KFHCARERMF เนื่องจากองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)ข้อมูลกองทุน SSF

ข้อมูลกองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี